Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκάδες ιρανικά drones πετούν προς το Ισραήλ

Οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης ανα­κοί­νω­σαν ότι εξα­πέ­λυ­σαν δεκά­δες drones και πυραύ­λους με στό­χο συγκε­κρι­μέ­να σημεία στο Ισρα­ήλ, μετέ­δω­σαν τα κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης του Ιράν.

Οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης του Ιράν εξα­πέ­λυ­σαν μεγά­λης κλί­μα­κας πλήγ­μα­τα με drones κατά στό­χων στο Ισρα­ήλ, μετέ­δω­σε το ιρα­νι­κό αγγλό­φω­νο δίκτυο Press TV επι­κλα­ού­με­νο ιρα­νι­κές πηγές.

Η ιορδανική αντιαεροπορική άμυνα θα καταρρίψει οποιοδήποτε ιρανικό drone παραβιάσει τον εναέριο χώρο της

Η ιορ­δα­νι­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να είναι έτοι­μη να ανα­χαι­τί­σει και να καταρ­ρί­ψει οποιο­δή­πο­τε ιρα­νι­κό drone ή αερο­σκά­φος παρα­βιά­σει τον ενα­έ­ριο χώρο της, δήλω­σαν δύο ιορ­δα­νι­κές πηγές ασφαλείας.

Τα ιρανικά drones θα φθάσουν στο Ισραήλ στις 02.00

Τα ιρα­νι­κά drones ανα­μέ­νε­ται να φθά­σουν στο Ισρα­ήλ στις 02.00 τοπι­κή ώρα (και ώρα Ελλά­δος), σύμ­φω­να με το CH 12 TV.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Ιράν ξεκίνησε εναέρια επίθεση κατά του Ισραήλ

Ο Λευ­κός Οίκος ανα­κοί­νω­σε ότι το Ιράν ξεκί­νη­σε ενα­έ­ρια επί­θε­ση κατά του Ισρα­ήλ. Ο Τζο Μπάι­ντεν ενη­με­ρώ­νε­ται συνε­χώς για την κατά­στα­ση από την ομά­δα του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφαλείας.

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες θα στα­θούν στο πλευ­ρό του λαού του Ισρα­ήλ και θα υπο­στη­ρί­ξουν την άμυ­να του Ισρα­ήλ κατά αυτών των απει­λών από το Ιράν.

Ιρακινές πηγές ασφαλείας: Δεκάδες drones πετούν επάνω από το Ιράκ προς το Ισραήλ

Δεκά­δες drones εθε­ά­θη­σαν να πετούν με κατεύ­θυν­ση από το Ιράν και επά­νω από το Ιράκ προς το Ισρα­ήλ, δήλω­σαν στο Reuters ιρα­κι­νές πηγές ασφαλείας.

Drones με κατεύ­θυν­ση το Ισρα­ήλ πέρα­σαν επά­νω από την επαρ­χία Σου­λεϊ­μα­νί­για του Ιράκ.

Εκλεισε ο εναέριος χώρος του Ιράκ

Το Ιράκ έκλει­σε τον ενα­έ­ριο χώρο του και διέ­κο­ψε κάθε ενα­έ­ρια κυκλο­φο­ρία, ανα­κοί­νω­σε το ιρα­κι­νό υπουρ­γείο Μεταφορών

Channel 12 TV: Δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) απογειώθηκαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς στόχους στο Ισραήλ

Νωρί­τε­ρα, το ισραη­λι­νό δίκτυο Channel 12 TV μετέ­δω­σε ότι δεκά­δες μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη (UAV) απο­γειώ­θη­καν από το Ιράν και κατευ­θύ­νο­νται προς στό­χους στο Ισρα­ήλ. Η πτή­ση τους θα διαρ­κέ­σει ώρες.

Ο από­στρα­τος στρα­τη­γός Αμος Για­ντλίν δήλω­σε στο Channel 12 TV ότι τα drones φέρουν το καθέ­να εκρη­κτι­κά 20 κιλών και ότι η αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να του Ισρα­ήλ είναι έτοι­μη για να τα καταρρίψει.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο