Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσκόπηση πάνω από την σούβλα

Γρά­φει ο 2310net //

Οι μέρες του Πάσχα ήταν για τους περισ­σό­τε­ρους μια ευκαι­ρία να βρε­θού­με με συγ­γε­νείς και φίλους που είχα­με και­ρό να δού­με, να κου­τσο­μπο­λέ­ψου­με, να συζη­τή­σου­με τις εξε­λί­ξεις γύρω από τη σού­βλα. Και φυσι­κά να μιλή­σου­με για τα πολι­τι­κά. Έτσι, από τις προ­σω­πι­κές μου εμπει­ρί­ες κατα­γρά­φω τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πιο έγκυ­ρης δημο­σκό­πη­σης, αφού είχα την ευκαι­ρία να δω ανθρώ­πους που τον τελευ­ταίο ενά­μι­ση χρό­νο τους είδα άλλες δύο φορές: μια στις εκλο­γές του Ιανουα­ρί­ου και μία στις εκλο­γές του Σεπτεμβρίου.

Κάποιοι από αυτούς τον Ιανουά­ριο του 2015 έλεγαν:

 1. «επι­τέ­λους να φύγουν αυτοί που κυβερ­νά­νε τόσα χρό­νια, μας έχουν μαυ­ρί­σει την ψυχή».
 2. «να δού­με επι­τέ­λους πως θα είναι η Αρι­στε­ρά στα πράγματα»
 3. «Τώρα θα δει η Μέρ­κελ που δεν θα έχει απέ­να­ντί της Σαμαροβενιζέλους»
 4. «Τα μισά από αυτά που λέει μπο­ρεί να τα κάνει; Θα του βγά­λω το καπέλο».
 5. «Δεν πιστεύω ότι θα κάνει όλα αυτά που λέει, αλλά ποια είναι η εναλ­λα­κτι­κή; Του­λά­χι­στον ένα-δυο πράγ­μα­τα θα τα πετύ­χει, δεν είναι σαν τους άλλους».
 6. «Αυτοί του­λά­χι­στον είναι τίμιοι»

Οι ίδιοι λοι­πόν τον Σεπτέμ­βριο έλεγαν:

 1. «Εντά­ξει, όπως και να ‘χει καλύ­τε­ρος ο Τσί­πρας από τον Μεϊμαράκη»
 2. «Τελευ­ταία ευκαι­ρία είναι αυτή που θα του δώσω. Αν δεν κάνει και τώρα.. τίπο­τα, τέλος».
 3. «Τι να κάνει το παι­δί, το πιέ­σα­νε. 17 ώρες το πάλευε»
 4. «Σώπα ρε και τι θα έκα­ναν οι άλλοι δηλα­δή στη θέση του; Τα ίδια δεν θα έκαναν;»
 5. «Δίκιο είχες που τα έλε­γες, αλλά ποια είναι η λύση; Να γίνου­με Κού­βα ή Βόρεια Κορέα;»
 6. «Παρα­δέ­χο­μαι του­λά­χι­στον τον Λαφα­ζά­νη και τη Ζωή που έφυ­γαν. Πως σου φαί­νε­ται το κόμ­μα τους;»

Αυτές τις μέρες λοι­πόν, οι ίδιοι έλεγαν:

 1. «Τι Τσί­πρας, τι Σαμα­ράς; Τα ίδια σκα­τά είναι όλοι τους»
 2. «Μας κορόϊ­δε­ψε κι αυτός. Χει­ρό­τε­ρος απα­τε­ώ­νας δεν έχει εμφανιστεί»
 3. «Ε, εντά­ξει, τι περι­μέ­να­με δηλα­δή να κάνει; Εμείς φταί­με που τον πιστέψαμε.»
 4. «Καλά, μη βιά­ζε­στε, καθί­στε να κλεί­σει η αξιο­λό­γη­ση να ανα­σά­νου­με και μετά θα τον κρίνουμε».
 5. «Τέρ­μα, την επό­με­νη φορά ΚΚΕ. Αλλά κι αυτοί εκεί, κολ­λη­μέ­νοι στο 5%»
 6. «Μόνο αν ενω­θούν οι πραγ­μα­τι­κοί Αρι­στε­ροί και βγά­λουν τον κόσμο στους δρό­μους κάτι μπο­ρεί να γίνει. Λες η Ζωή να κάνει τίποτα;»

 

Όλα τα παρα­πά­νω είναι αλη­θι­νές ιστο­ρί­ες που ανή­κουν στα ίδια έξι πρό­σω­πα. Τα συμπε­ρά­σμα­τα δικά σας…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο