Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον σημερινό «Ριζοσπάστη» Σ/Κ 30–31 Ιούλη 2022

Αριθ. Φύλ­λου ‑αισί­ως 14056 — Σελ. 32

Πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο,
πανάκριβο ρεύμα και χαράτσια για τους εργαζόμενους

Οι στό­χοι για την «πρά­σι­νη Ενέρ­γεια» και την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, οι μπίζ­νες των ΑΠΕ που ενι­σχύ­ο­νται, βυθί­ζουν τον λαό στο σκο­τά­δι και προ­μη­νύ­ουν νέα αντι­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά εγκλήματα

Στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων φορ­τώ­νο­νται τα «σπα­σμέ­να» του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και των κυρώσεων

Πώς τα μέτρα «στή­ρι­ξης» της κυβέρ­νη­σης γίνο­νται νέες χρη­μα­το­δο­τή­σεις για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους

ΚΚΕ: Η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και των αστι­κών κομ­μά­των προ­στα­τεύ­ει μόνο τα κέρ­δη των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών, ούτε το περι­βάλ­λον, ούτε τον λαό. Επι­τα­κτι­κή ανά­γκη για τον λαό να πάψει η Ενέρ­γεια να απο­τε­λεί εμπό­ρευ­μα. Η Ενέρ­γεια είναι περιου­σία του λαού

ΣΕΛ.  4   —   9

Σαν σήμερα

ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
Απέραντο στρατόπεδο η χώρα, επεκτείνονται οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις

Χρυ­σά συμ­βό­λαια από τις ΗΠΑ για την ενί­σχυ­ση των στρα­τιω­τι­κών υποδομών

Κέντρο εκπαί­δευ­σης και από τον στρα­τό των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των, στον Αυλώνα

Νέες προ­τρο­πές ΗΠΑ — Γερ­μα­νί­ας για «εποι­κο­δο­μη­τι­κό διά­λο­γο» στα Ελληνοτουρκικά

Στις 9 Αυγού­στου η συγκέ­ντρω­ση της ΕΕΔΥΕ στην Αθή­να, για τα 77 χρό­νια από τη ρίψη των ατο­μι­κών βομβών

ΣΕΛ.  11

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Παραμένουν στα πόστα τους,
συνεχίζουν τον αγώνα από καλύτερες θέσεις

ΣΕΛ.  13

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Υπενθυμίσεις για όσους … πέφτουν από τα σύννεφα

ΣΕΛ.  21

Αποκαλυπτικό

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το έγκλημα συνεχίζεται με τις υπογραφές κυβερνήσεων και ΕΕ

ΣΕΛ.  9

ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ

Απίστευτη ταλαιπωρία στον «απελευθερωμένο» σιδηρόδρομο

ΣΕΛ.  21

Να πώς φεσώνουν τον λαό με τις νέες χρεώσεις

Οι χρε­ώ­σεις του Αυγού­στου θα ενσω­μα­τώ­σουν τη ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής απευ­θεί­ας στα τιμο­λό­για και έτσι οι λογα­ρια­σμοί που θα φτά­νουν από το φθι­νό­πω­ρο και μετά στα νοι­κο­κυ­ριά, θα είναι διπλά­σιοι, τρι­πλά­σιοι και τετραπλάσιοι

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ξεμπρο­στιά­ζε­ται η πολι­τι­κή που θεω­ρεί «κόστος» την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής
Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι υπο­χρε­ώ­νο­νται να συνε­χί­ζουν να δου­λεύ­ουν μες στο λιο­πύ­ρι — Εκτε­θει­μέ­νες οι «ευά­λω­τες» ομά­δες που δεν έχουν «οικο­νο­μι­κούς πόρους»

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ»

Με πλούσιο πρόγραμμα απλώνεται σε όλη η χώρα. Κορυφώνεται στις 22, 23 και 24 Σεπτέμβρη στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο Ιλιον

ΣΕΛ.  17

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο