Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαδικτυακή επίθεση «αγνώστων» στην ιστοσελίδα του «Ατέχνως»

Χθες το βρά­δυ, λίγα λεπτά μετά τη δημο­σί­ευ­ση του κει­μέ­νου για την άθλια επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών ενά­ντια στη δημο­σιο­γρά­φο Σεμί­να Διγε­νή, η ιστο­σε­λί­δα του «ΑΤΕΧΝΩΣ» έγι­νε στό­χος δια­δι­κτυα­κής επί­θε­σης με απο­τέ­λε­σμα να «πέσει» του­λά­χι­στον τρεις φορές μέσα σε διά­στη­μα μίας ώρας. Πολ­λοί ήταν οι φίλοι και ανα­γνώ­στες — τους οποί­ους ευχα­ρι­στού­με για το ενδια­φέ­ρον τους- που μας ενη­μέ­ρω­σαν για την αδυ­να­μία πρό­σβα­σης στη σελί­δα και στο συγκε­κρι­μέ­νο θέμα.

Ο τεχνι­κός έλεγ­χος που διε­νερ­γή­θη­κε πιστο­ποί­η­σε ότι το πρό­βλη­μα οφεί­λο­νταν σε στο­χευ­μέ­νη κυβερ­νο­ε­πί­θε­ση. Στην παρού­σα φάση δεν είμα­στε σε θέση να γνω­ρί­ζου­με ποιοι ήταν οι δρά­στες. Ωστό­σο, αυτό για το οποίο είμα­στε βέβαιοι είναι ότι, ειδι­κά το τελευ­ταίο διά­στη­μα, το «ΑΤΕΧΝΩΣ» έχει γίνει στό­χος φασι­στι­κών, νεο­να­ζι­στι­κών κύκλων προ­σκεί­με­νων στην εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή. Η επί­θε­ση δεν είναι άσχε­τη με την ανάρ­τη­ση που απο­κα­λύ­πτει τη ρατσι­στι­κή και εγκλη­μα­τι­κή φύση του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος. Αυτό μαρ­τυ­ρά η επι­μο­νή τους με τρεις δια­δο­χι­κές επι­θέ­σεις σε ώρα που — όπως υπέ­θε­ταν — θα ήταν δύσκο­λο να αντι­δρά­σου­με και να επα­να­φέ­ρου­με το site. 

Σε πρό­σφα­το μάλι­στα δημο­σί­ευ­μα χρυ­σαυ­γί­τι­κης ιστο­σε­λί­δας κατο­νο­μά­ζε­ται ευθέ­ως το «ΑΤΕΧΝΩΣ», συνο­δευό­με­νο από φωτο­γρα­φία που απει­κο­νί­ζει έναν ταγ­μα­τα­σφα­λί­τη δίπλα στο κρε­μα­σμέ­νο πτώ­μα ενός Έλλη­να αγω­νι­στή, κατά την περί­ο­δο της Κατο­χής (και απει­λη­τι­κή κατα­κλεί­δα). Με τέτοιου είδους συνειρ­μούς και απει­λές οι σύγ­χρο­νοι ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, τα ναζι­στι­κά από­βλη­τα της Ιστο­ρί­ας, νομί­ζουν ότι θα μας τρο­μά­ξουν. Πλα­νώ­νται πλά­νην οικτράν τα φασιστοειδή. 

Όσες απει­λές κι’ αν εκτο­ξεύ­σουν, όσο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δηλη­τή­ριο κι’ αν χύσουν, όσες θρα­σύ­δει­λες επι­θέ­σεις κι’ αν επι­χει­ρή­σουν, να είναι βέβαιοι ότι η φωνή του «ΑΤΕΧΝΩΣ» δεν πρό­κει­ται να σιγή­σει. Θα είμα­στε εδώ, ατα­λά­ντευ­τα πολέ­μιοι της εγκλη­μα­τι­κής τους ιδε­ο­λο­γί­ας, να ξεσκε­πά­ζου­με το βρώ­μι­κο ρόλο τους ως μαντρό­σκυ­λα του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστήματος.

Οι φασί­στες «δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί /του σκε­φτό­με­νου ανθρώ­που είναι εχθροί».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο