Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαφημιστείτε στο Ατέχνως — Προτάσεις και κόστος

Δια­φη­μί­στε στο Ατέ­χνως την επι­χεί­ρη­σή σας, τη δου­λειά σας, τις υπη­ρε­σί­ες σας, το βιβλίο σας, το δρώ­με­νο, τη θεα­τρι­κή παρά­στα­ση κλπ.

Προτάσεις και κόστος

Προ­σφο­ρά A1 
Banner διά­στα­σης 753X200  (ψηλά στη σελί­δα) 100 ευρώ ανά 15μερο τελι­κή τιμή (+ 15 ευρώ* η δημιουρ­γία του γρα­φι­κού) / Πρώ­τη δια­φή­μι­ση προ­σφο­ρά του Ατέ­χνως 10 επι­πλέ­ον ημερών

banner diafimisi1

Προ­σφο­ρά A2
• Banner διά­στα­σης 753X200  (χαμη­λά στη σελί­δα)  60 ευρώ ανά 15μερο τελι­κή τιμή  (+ 15 ευρώ η δημιουρ­γία του γρα­φι­κού) / Πρώ­τη δια­φή­μι­ση προ­σφο­ρά του Ατέ­χνως 10 επι­πλέ­ον ημερών

Προ­σφο­ρά Β1
Banner διά­στα­σης 365X250 (ψηλά στη σελί­δα, δεξιά στή­λη) 80 ευρώ ανά 15μερο τελι­κή τιμή  (+ 15 ευρώ η δημιουρ­γία του γρα­φι­κού)  / Πρώ­τη δια­φή­μι­ση προ­σφο­ρά του Ατέ­χνως 10 επι­πλέ­ον ημερών

banner diafimisi2

Προ­σφο­ρά Β2
Banner διά­στα­σης 365X250 (χαμη­λά στη σελί­δα, δεξιά στή­λη) 50 ευρώ ανά 15μερο τελι­κή τιμή (+ 15 ευρώ η δημιουρ­γία του γρα­φι­κού)  / Πρώ­τη δια­φή­μι­ση προ­σφο­ρά του Ατέ­χνως 10 επι­πλέ­ον ημερών

Προ­σφο­ρά Γ1
•  Ανάρ­τη­ση άρθρου το οποίο θα συντα­χτεί με ευθύ­νη του δια­φη­μι­ζό­με­νου.  Το άρθρο δημο­σιεύ­ε­ται και κοι­νο­ποιεί­ται σε ώρες αιχ­μής από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης του site: 100 ευρώ τελι­κή τιμή

Προ­σφο­ρά Γ2
•  Ανάρ­τη­ση άρθρου το οποίο θα γρά­ψει συντά­κτης του Ατέ­χνως  Το άρθρο δημο­σιεύ­ε­ται και κοι­νο­ποιεί­ται σε ώρες αιχ­μής από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης του site: 140–200 ευρώ τελι­κή τιμή

Προ­σφο­ρά Δ1
• Banner διά­στα­σης 753X200 στο τέλος όλων των άρθρων 12 ευρώ ανά ημέ­ρα τελι­κή τιμή  (+ 15 ευρώ η δημιουρ­γία του γρα­φι­κού) / Πρώ­τη δια­φή­μι­ση προ­σφο­ρά του Ατέ­χνως 1 επι­πλέ­ον ημέρα

Προ­σφο­ρά Δ2
• Banner διά­στα­σης 753X200 στη μέση όλων των άρθρων (πλην της κατη­γο­ρί­ας ΑΠΟΨΕΙΣ και της υπο­κα­τη­γο­ρί­ας ΠΟΙΗΜΑ) 15 ευρώ ανά ημέ­ρα τελι­κή τιμή  (+ 15 ευρώ η δημιουρ­γία του γρα­φι­κού) / Πρώ­τη δια­φή­μι­ση προ­σφο­ρά του Ατέ­χνως 1 επι­πλέ­ον ημέρα

Συζη­τή­σι­μη οποια­δή­πο­τε άλλη πρό­τα­ση δια­φή­μι­σης και συν­δυα­σμός των δικών μας προ­τά­σε­ων διαφήμισης

Με την πλη­ρω­μή — πριν την ανάρ­τη­ση της δια­φή­μι­σης — εκδί­δο­νται και τα νόμι­μα παραστατικά

* 1) Απλό banner — 2 slide να εναλ­λάσ­σο­νται — 15€
2) Banner με κινού­με­νο γρα­φι­κό — απλή κίνη­ση αντι­κει­μέ­νων, κει­μέ­νων κλπ — 35€  (Δες ΕΔΩ)
3) Special banner — html5 με κου­μπιά, επι­λο­γές, δια­δρα­στι­κό, κίνη­ση κλπ — 60€ (Δες ΕΔΩ)


Επι­κοι­νω­νία:
[email protected]
☎️  6979795057

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο