Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνής Αμνηστία: Ανεξέλεγκτη βία στις ΗΠΑ

Μετά τις πολύ­νε­κρες επι­θέ­σεις ενό­πλων στις ΗΠΑ το προη­γού­με­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, η Διε­θνής Αμνη­στία εξέ­δω­σε προει­δο­ποί­η­ση προς τους επι­σκέ­πτες να επι­δει­κνύ­ουν τη μέγιστη
προ­σο­χή. Η οργά­νω­ση εξή­γη­σε ότι έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα την «οδη­γία» αυτή λόγω «της ανε­ξέ­λεγ­κτης βίας με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων, η οποία είναι πλέ­ον τόσο δια­δε­δο­μέ­νη στις ΗΠΑ που σημα­το­δο­τεί κρί­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των». Η προει­δο­ποί­η­ση της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας ‑συνταγ­μέ­νη κατά τρό­πο ώστε να θυμί­ζει τις ταξι­διω­τι­κές οδη­γί­ες που εκδί­δει το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ για τους Αμε­ρι­κα­νούς που επι­σκέ­πτο­νται άλλες χώρες- τονί­ζει ότι οι επι­σκέ­πτες στις ΗΠΑ πρέ­πει να «επα­γρυ­πνούν πάντα και να ανη­συ­χούν για την οπλο­φο­ρία του πλη­θυ­σμού, που είναι παντα­χού παρούσα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο