Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο νέα τραγούδια της δουλειάς από τους Worksongs Project

Συνε­χί­ζουν το «ταξί­δι» τους στα τρα­γού­δια της δου­λειάς από όλον τον κόσμο οι «Worksongs Project» και συνε­χώς ετοι­μά­ζουν και παρου­σιά­ζουν νέο υλικό.

Με δύο νέα τρα­γού­δια μας «ταξι­δεύ­ουν» από την Κάλυ­μνο («Μηχα­νι­κός») στην Κίνα («Το τρα­γού­δι των βαρ­κά­ρη­δων του Γιανγκτσέ»).

Ο «Μηχα­νι­κός», από την περιο­χή της Καλύ­μνου όπου «οι σφουγ­γα­ρά­δες βου­τώ­ντας με το σκά­φαν­δρο ρίσκα­ραν τη ζωή τους. Στην Κάλυ­μνο όλες οι οικο­γέ­νειες είχαν θύμα­τα και παρά­λυ­τους αρρώ­στους, εξαι­τί­ας της νόσου του δύτη».

Το δεύ­τε­ρο τρα­γού­δι έρχε­ται από την Κίνα με τίτλο «Το τρα­γού­δι των βαρ­κά­ρη­δων του Γιανγ­κ­τσέ». Όπως σημειώ­νε­ται στην περι­γρα­φή, «οι βαρ­κά­ρη­δες κινού­σαν τα πλοία, αντί­θε­τα της ροής των πλω­τών ποτα­μών. Τρα­βώ­ντας από τις όχθες του Γιανγ­κ­τσέ, του Βόλ­γα, του Ρήνου, δεμέ­νοι με σχοι­νιά, έπλε­καν στί­χους και ρυθ­μι­κούς σκοπούς».

Στη διε­θνή λαο­γρα­φία, τρα­γού­δια της δου­λειάς ονο­μά­ζο­νται εκεί­να που είτε ανα­φέ­ρο­νται σε διά­φο­ρες εργα­σί­ες είτε τρα­γου­διού­νται κατά τη διάρ­κειά τους, ανε­βά­ζο­ντας έτσι τη διά­θε­ση και συντο­νί­ζο­ντας τις ομα­δι­κές κινή­σεις (π.χ. κωπηλασία).

Πρό­κει­ται για ένα «ταξί­δι», που φιλο­δο­ξεί να εμφα­νί­σει τις ομοιό­τη­τες στη δρα­στη­ριό­τη­τα και κατ’ επέ­κτα­ση στον τρό­πο σκέ­ψης των ανθρώ­πων της δου­λειάς όλου του κόσμου. Τα τρα­γού­δια της δου­λειάς δεί­χνουν τις κοι­νές αγω­νί­ες, το πώς σκέ­φτο­νται οι άνθρω­ποι της δου­λειάς σε όλον τον κόσμο στον καθη­με­ρι­νό αγώ­να τους για επιβίωση.

Στο μου­σι­κό τους οδοι­πο­ρι­κό, οι «Worksongs Project» περι­η­γού­νται σε μελω­δί­ες που προ­έρ­χο­νται από τη χώρα μας, τα Βαλ­κά­νια, τη ΒΔ Ευρώ­πη, την Άπω και Μέση Ανα­το­λή, την Υπο­σα­χά­ρια και Νότια Αφρι­κή, τις Άνδεις και πιο βόρεια τις ΗΠΑ.

Το σχή­μα «The Worksongs Project» συνα­πο­τε­λούν οι:

Ζαγα­ρέ­λος Λεω­νί­δας: φωνή, κιθά­ρα, φυσαρμόνικα

Λιά­σκος Δημή­τρης: πνευ­στά, επιμέλεια

Μαλα­κα­τές Περι­κλής: φωνή, μπάσο

Μωρα­ΐ­της Απο­στό­λης: φωνή, ούτι, κιθάρα

Τσι­μπλά­κης Βαγ­γέ­λης: τύμπα­να, κρουστά

Επι­μέ­λεια βίντεο: Στε­φα­νής Δημήτρης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο