Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Ανησυχία για την υπόθεση των ελλήνων στρατιωτικών, μεγάλες οι ευθύνες της συγκυβέρνησης

Τη βαθιά ανη­συ­χία του ΚΚΕ για τους δύο Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κούς που είναι προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι στην Τουρ­κία εξέ­φρα­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του στη συγκέ­ντρω­ση του Κόμ­μα­τος στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ταυ­τό­χρο­να, ανέ­δει­ξε τις ευθύ­νες της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης που ακο­λου­θεί την τακτι­κή του εφη­συ­χα­σμού και πως είναι επι­κίν­δυ­νη διό­τι κρύ­βει από το λαό ότι η όξυν­ση των αντι­θέ­σε­ων στην περιο­χή μπο­ρεί να πυρο­δο­τή­σει πολε­μι­κή εμπλο­κή της Ελλάδας.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωσε:

«Θέλου­με κατ’ αρχάς και απ’ αυτό εδώ το βήμα να εκφρά­σου­με τη βαθιά μας ανη­συ­χία για την κλι­μά­κω­ση και την τρο­πή που παίρ­νουν τα γεγο­νό­τα με την υπό­θε­ση των δύο Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών που συνε­λή­φθη­σαν και βρί­σκο­νται προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι στην Τουρκία.

Θέλου­με να εκφρά­σου­με τη βαθιά μας ανη­συ­χία για­τί ‑όπως φαί­νε­ται- οι δύο αυτοί στρα­τιω­τι­κοί γίνο­νται πιό­νια στη σκα­κιέ­ρα των αντι­θέ­σε­ων και της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας και προκλητικότητας.

Την ίδια στιγ­μή, όμως, δεν μπο­ρού­με παρά να ανα­δεί­ξου­με τις ευθύ­νες της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, η οποία και σ’ αυτό το ζήτη­μα ακο­λού­θη­σε την πάγια τακτι­κή που ακο­λου­θεί στα ζητή­μα­τα των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέσεων.

Εφη­συ­χα­σμός, συγκά­λυ­ψη, δια­βε­βαιώ­σεις ότι το πρό­βλη­μα θα λυθεί και ότι οι στρα­τιω­τι­κοί γρή­γο­ρα θα επι­στρέ­ψουν στη χώρα μας. Και όταν η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τους δια­ψεύ­δει, ενα­πό­θε­ση των ελπί­δων στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ για να λύσουν δήθεν τα προ­βλή­μα­τα, κάτι το οποίο φυσι­κά ποτέ δεν έχει γίνει.

Αν δεν είναι αφε­λείς ‑που δεν είναι- είναι επι­κίν­δυ­νοι για­τί θέλουν να κρύ­ψουν από την εργα­τι­κή τάξη, το λαό πως η όξυν­ση των αντι­θέ­σε­ων μετα­ξύ ελλη­νι­κής και τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης επι­δρά και επη­ρε­ά­ζε­ται άμε­σα από τις εξε­λί­ξεις στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή και μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει βασι­κό παρά­γο­ντα πυρο­δό­τη­σης της άμε­σης πολε­μι­κής εμπλο­κής της Ελλάδας». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο