Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο, στέκεται στο πλευρό των αυτοαπασχολούμενων που ζητάνε την απόσυρση του

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην ομι­λία του στη Βου­λή επί του φορο­λο­γι­κού νομο­σχε­δί­ου, την Τετάρ­τη 6 Δεκεμ­βρί­ου, είπε οτι «χωρίς περι­στρο­φές δηλώ­νου­με ότι κατα­ψη­φί­ζου­με το παρόν νομο­σχέ­διο και στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των επαγ­γελ­μα­τιών και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων επι­στη­μό­νων, στη νέα επί­θε­ση που δέχο­νται από την κυβέρ­νη­ση σας».

«Το νομο­σχέ­διό σας, όχι μόνο δεν εξα­σφα­λί­ζει φορο­λο­γι­κή δικαιο­σύ­νη, όπως λέτε ‑λες και μπο­ρεί να υπάρ­ξει πραγ­μα­τι­κή φορο­λο­γι­κή δικαιο­σύ­νη στο άδι­κο και βαθιά εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που όλοι σας υπη­ρε­τεί­τε- αλλά αντί­θε­τα απο­τε­λεί μία ακό­μα σελί­δα στην αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση που έχε­τε εξα­πο­λύ­σει ενά­ντια στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Στην προ­κει­μέ­νη, ενά­ντια στους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες και τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους επι­στή­μο­νες, βιο­τέ­χνες, εμπό­ρους. Δικαί­ως έχει συνα­ντή­σει την οργή τους, δικαί­ως έχει προ­κα­λέ­σει αλλε­πάλ­λη­λες κινη­το­ποι­ή­σεις, δικαί­ως ζητά­νε την από­συρ­σή του» προσέθεσε.

Είπε ότι η απά­ντη­ση στο «πονη­ρό ερώ­τη­μα, πώς γίνε­ται η πλειο­ψη­φία των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών να δηλώ­νει εισό­δη­μα κάτω από τον κατώ­τα­το μισθό» βρί­σκε­ται «στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, η οποία σε συνέ­χεια των προη­γού­με­νων έχει οδη­γή­σει ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες όπως και μισθω­τούς να ζουν εντε­λώς με τα ελάχιστα».

Σημειώ­νο­ντας ότι τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα της φορο­λο­γί­ας είναι άλλα, έθε­σε το ερώ­τη­μα: «Τι πλη­ρώ­νει σήμε­ρα το μεγά­λο κεφά­λαιο και τι ο ελλη­νι­κός λαός; Πόσα είναι τα κρα­τι­κά έσο­δα από τις μεγά­λες και πολύ μεγά­λες καπι­τα­λι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις και πόσα από το λαϊ­κό εισό­δη­μα; Τι πλη­ρώ­νουν οι Ανώ­νυ­μες Εται­ρεί­ες και οι ιδιο­κτή­τες τους και τι πλη­ρώ­νουν οι μισθω­τοί και οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι επαγγελματίες;».

«Επι­βε­βαιώ­νε­ται από όλα τα στοι­χεία και από το προ­σχέ­διο του κρα­τι­κού πρου­πο­λο­γι­σμού ότι ο λαός συνε­χί­ζει να πλη­ρώ­νει το 95% των κρα­τι­κών φορο­λο­γι­κών εσό­δων και το μεγά­λο κεφά­λαιο μόλις το 5%» υπο­γράμ­μι­σε, προ­σθέ­το­ντας ότι «μάλι­στα με το ισχύ­ον φορο­λο­γι­κό πλαί­σιο εισπράτ­τε­τε φορο­λο­γι­κά έσο­δα με τους πλέ­ον άδι­κους τρόπους».

Ανα­φέρ­θη­κε στις με «νομό­τυ­πο τρό­πο, με το “γράμ­μα του νόμου”» φορο­α­παλ­λα­γές και φορο­ε­λα­φρύν­σεις του μεγά­λου κεφα­λαί­ου που «εξα­σφά­λι­σε η κυβέρ­νη­ση, όπως και εκεί­νη του ΣΥΡΙΖΑ πριν».

Προ­σέ­θε­σε ότι και με αυτό το φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο η κυβέρ­νη­ση «δίνει ένα ακό­μα “δωρά­κι” στο μεγά­λο κεφά­λαιο με τα δύο τελευ­ταία άρθρα, αφού μειώ­νε­τε για ακό­μα μία φορά τόσο τον φόρο συγκέ­ντρω­σης κεφα­λαί­ου όσο και τον φόρο για τις αγο­ρα­πω­λη­σί­ες μετοχών».

Ανα­φέρ­θη­κε στη φορο­δια­φυ­γή του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και στους φορο­λο­γι­κούς παρα­δεί­σους, «για τα οποία προ­φα­νώς η κυβέρ­νη­ση έχει ακού­σει, αλλά κυνη­γά μόνο τους μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες και στους μεγά­λους παρέ­χει ασυλία».

Υπο­γράμ­μι­σε, με συγκε­κρι­μέ­να παρα­δείγ­μα­τα, ότι η κυβέρ­νη­ση ξέρει, επί­σης, πολύ καλά πως «η μεγά­λη πλειο­ψη­φία των επαγ­γελ­μα­τιών πλη­ρώ­νουν ήδη φόρους δυσα­νά­λο­γους με το εισό­δη­μά τους» και προ­σέ­θε­σε ότι «τώρα με τον τεκ­μαι­ρό­με­νο φόρο που επι­βάλ­λε­τε, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες θα πλη­ρώ­νουν ακό­μα περισσότερα».

Είπε ότι αν η κυβέρ­νη­ση ήθε­λε ουσια­στι­κά να αντι­με­τω­πί­σει την φορο­δια­φυ­γή «θα εξα­σφά­λι­ζε ένα στοι­χειώ­δες πλαί­σιο προ­στα­σί­ας όλων των μικρών εισο­δη­μά­των, ώστε να μπο­ρούν να αντα­πε­ξέλ­θουν αυτοί που όντως έχουν ανάγκη».

«Η πρό­τα­ση νόμου, που το ΚΚΕ κατέ­θε­σε τις προη­γού­με­νες μέρες, θέτει ακρι­βώς αυτό το πλαί­σιο προ­στα­σί­ας για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους επι­στή­μο­νες» υπο­γράμ­μι­σε ενώ ανα­φέρ­θη­κε στους άξο­νες της πρότασης.

Επι­σή­μα­νε ότι δεν απο­τε­λεί έκπλη­ξη το γεγο­νός πως η κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται τα στοι­χειώ­δη που προ­τεί­νει το ΚΚΕ «για να υπάρ­ξει έστω και ένα ίχνος φορο­λο­γι­κής δικαιο­σύ­νης» για­τί «σκο­πός της είναι να εισπρά­ξε­τε ακρι­βώς από τους “μη έχο­ντες” για να συνε­χί­σε­τε να ταΐ­ζε­τε μόνο τους “έχο­ντες και κατέ­χο­ντες”». «Για­τί κάπως έτσι εξα­σφα­λί­ζε­τε τις παχυ­λές χρη­μα­το­δο­τή­σεις για τις “πρά­σι­νες”, τις ψηφια­κές και όλες τις άλλες μπίζ­νες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων»

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι η «φορα­φαί­μα­ξη των επαγ­γελ­μα­τιών βρί­σκε­ται στους σχε­δια­σμούς της κυβέρ­νη­σης και της ΕΕ εδώ και πολύ και­ρό», προ­σθέ­το­ντας ότι το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για το φορο­λο­γι­κό «ήταν στην ίδια ακρι­βώς λίστα με τις εργα­σια­κές σχέ­σεις — λάστι­χο και την 12ωρη μισθω­τή σκλα­βιά, που νομο­θε­τή­σα­τε μόλις λίγους μήνες πριν σε βάρος των εργαζομένων».

«Ήταν οργα­νι­κό μέρος του αντι­λαϊ­κού προ­γράμ­μα­τος που υλο­ποιεί­τε από και­ρό, προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τή­σε­τε τους στό­χους σας, την εξα­σφά­λι­ση των δημο­σιο­νο­μι­κών πλε­ο­να­σμά­των που προ­βλέ­πει ο νέος κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός, και με την αύξη­ση των φορο­λο­γι­κών εσό­δων» τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας ότι στην ιδια κατεύ­θυν­ση κινή­θη­καν και οι κυβερ­νή­σεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «όπο­τε το επέ­βα­λαν τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου» και «σήμε­ρα εμφα­νί­ζο­νται να δια­φω­νούν με το νομο­σχέ­διο, αφού βγή­καν από την κυβέρ­νη­ση και είναι στην αντιπολίτευση».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε, ακό­μα, ότι οι στό­χοι της κυβέρ­νη­σης «δεν είναι μόνο εισπρα­κτι­κοί», αλλά την ενδια­φέ­ρει ταυ­τό­χρο­να «να δια­μορ­φώ­σει και εκεί­νες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που θα οδη­γή­σουν σε νέο γύρο συγκε­ντρο­ποί­η­σης του κεφα­λαί­ου και μονο­πώ­λη­σης της αγο­ράς». «Να δια­μορ­φώ­σε­τε, δηλα­δή, τους όρους στα­δια­κού εκτο­πι­σμού όλων εκεί­νων των μικρο­ε­πι­χει­ρή­σε­ων που θεω­ρεί­τε μειο­νέ­κτη­μα της ελλη­νι­κής καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας στη σκα­κιέ­ρα του διε­θνούς αντα­γω­νι­σμού και να ανοί­ξε­τε νέα πεδία κερ­δο­φο­ρί­ας για τους μεγά­λους παί­κτες» τόνισε.

Προ­σέ­θε­σε ότι σε αυτή τη διπλή κατεύ­θυν­ση κινεί­ται το νομο­σχέ­διο και έφε­ρε ως παρά­δειγ­μα τα ψηφια­κά συστή­μα­τα λει­τουρ­γί­ας που καθί­στα­νται υπο­χρε­ω­τι­κά, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «δεν απο­τε­λούν μόνο ένα σύγ­χρο­νο φοροει­σπρα­κτι­κό εργα­λείο. Απο­τε­λούν και μια άμε­ση, αντι­κει­με­νι­κή κατα­γρα­φή της ίδιας τής κίνη­σης της οικο­νο­μί­ας, της αγο­ράς και πώλη­σης εμπο­ρευ­μά­των. Αυτή ακρι­βώς η αντι­κει­με­νι­κή εικό­να της αγο­ράς, απο­τε­λεί μάνα εξ ουρα­νού για την εξα­σφά­λι­ση στο­χευ­μέ­νων, ασφα­λών επεν­δύ­σε­ων σε κάθε κλά­δο της οικονομίας».

«Διπλή επο­μέ­νως η στό­χευ­ση του νομο­σχε­δί­ου, πολ­λα­πλά­σιες οι συνέ­πειες για τους χιλιά­δες επαγ­γελ­μα­τί­ες και τις πολύ μικρές επι­χει­ρή­σεις που θα βρε­θούν πλέ­ον σε πολύ ασφυ­κτι­κές συν­θή­κες αντα­γω­νι­σμού» τόνισε.

Είπε ότι το ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται στους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες που βρί­σκο­νται στο στό­χα­στρο της επί­θε­σης και βλέ­πουν ότι «τα συμ­φέ­ρο­ντά τους βρί­σκο­νται στον αντί­πο­δα των στό­χων της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής» και τόνι­σε καταλήγοντας:

«Έφτα­σε η ώρα να αμφι­σβη­τή­σουν αυτή την πολι­τι­κή και τα κόμ­μα­τα που την προ­ω­θούν. Ο δρό­μος της αντί­στα­σης, της οργά­νω­σης της πάλης, του αγώ­να για την υπε­ρά­σπι­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος είναι πλέ­ον μονό­δρο­μος. Σε αυτόν τον δρό­μο του αγώ­να, μπο­ρούν να συνα­ντη­θούν και με τις υπό­λοι­πες εργα­τι­κές λαϊ­κές δυνά­μεις που πλήτ­το­νται από αυτή την πολι­τι­κή. Κι εκεί μπρο­στά βρί­σκε­ται το ΚΚΕ για να ανοί­ξει ο δρό­μος τής πραγ­μα­τι­κής ελπίδας».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο