Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Τσακνής: Το σύστημα θα ανατραπεί και θα είναι «ντάλα μεσημέρι»

Συνέ­ντευ­ξη στο «in.gr» και το δημο­σιο­γρά­φο Πανα­γιώ­τη Σωτή­ρη παρα­χώ­ρη­σε ο υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ Διο­νύ­σης Τσα­κνής.

Βαθιά πολι­τι­κο­ποι­η­μέ­νος αλλά και με σημα­ντι­κό απο­τύ­πω­μα στην ελλη­νι­κή μου­σι­κή, ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής είναι ένας άνθρω­πος με μια δια­δρο­μή δεκα­ε­τιών στην Αρι­στε­ρά, δια­δρο­μή που σφρα­γί­στη­κε και από την κρι­τι­κή στά­ση απέ­να­ντι στις αντι­φά­σεις ή τα προ­βλή­μα­τα σε σχέ­ση με τη στρα­τη­γι­κή και την πρα­κτι­κή της αριστεράς.

Εξη­γεί για­τί πρέ­πει σήμε­ρα να στη­ρι­χτεί το ΚΚΕ, πώς το κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα είναι ένα κόμ­μα που γίνε­ται σοφό­τε­ρο μέσα από την τρι­βή με τους αγώ­νες και τους ανθρώ­πους που το πλη­σιά­ζουν, υπο­γραμ­μί­ζει ότι σήμε­ρα πραγ­μα­τι­κά περι­θώ­ρια συμ­μα­χιών δεν υπάρ­χουν, υπεν­θυ­μί­ζει ότι δεν συμ­βι­βά­στη­κε όλη η γενιά, συγκι­νεί­ται με τους αγώ­νες της νεολαίας.

Και βέβαια επι­μέ­νει ότι μπο­ρεί να κατέρ­ρευ­σε ο «υπαρ­κτός σοσια­λι­σμός», αλλά αυτό δεν αναι­ρεί ούτε τις κατα­κτή­σεις της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης ούτε τη θεω­ρία. Αντί­θε­τα, το όρα­μα παρα­μέ­νει ζωντα­νό και το σύστη­μα τελι­κά θα ανατραπεί.

Ακο­λου­θεί η συνέντευξη:

Για την κατάσταση σήμερα: Σε αυτό το μέλλον εξακολουθώ να γυρίζω την πλάτη

Στην ερώ­τη­ση εάν επι­μέ­νει να «γυρί­ζει την πλά­τη στο μέλ­λον», ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής υπο­γραμ­μί­ζει ότι το μέλ­λον για το οποίο μίλη­σε στο τρα­γού­δι του, είναι τελι­κά η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σήμε­ρα, σε αντί­θε­ση με το μέλ­λον που θα ήθε­λα, που θα ήταν πολύ πιο φωτει­νό. Είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που ζουν σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι, οι νέοι, οι άνθρω­ποι της Τέχνης.

«Η ΕΕ έχει προ­δια­γρά­ψει ένα μέλ­λον. Οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι το ίδιο, αλλά δεν νομί­ζω ότι χωρά­ει κανείς μας». Γι’ αυτό και θεω­ρεί ότι το σύν­θη­μα του ΚΚΕ «Ή τα κέρ­δη τους, ή οι ζωές μας» ήταν ένα «σοφό σύν­θη­μα», όπως φαί­νε­ται και από το ότι υιο­θε­τή­θη­κε από όρους δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για την τρα­γω­δία στα Τέμπη.

Για το ΚΚΕ: Δεν θα απαρνηθεί τα σύμβολά του, τις ιδέες του και την ταξική του ματιά

Ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής πιστεύ­ει ότι έχουν αλλά­ξει πολ­λά από την περί­ο­δο 1989–91, όταν ένας κόσμος της αρι­στε­ράς ένιω­σε ακό­μη και προ­δο­μέ­νος από τους σχη­μα­τι­σμούς της.

Για το ΚΚΕ επι­μέ­νει ότι έγκαι­ρα «ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν θα γινό­ταν Ντ’ Αλέ­μα», σε μια ευθεία ανα­φο­ρά σε άλλα κόμ­μα­τα που ακο­λού­θη­σαν δια­δρο­μές «απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­σης».

Το ΚΚΕ «ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν θα απαρ­νη­θεί τα σύμ­βο­λά του, τις ιδέ­ες του και την ταξι­κή του ματιά».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ: Πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων ένα ηχηρότατο «όχι»

Με αφορ­μή τη συμ­με­το­χή του σε διερ­γα­σί­ες δια­λό­γου στην Αρι­στε­ρά παλιό­τε­ρα, ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής απο­σα­φη­νί­ζει ότι μπο­ρεί να είχε νόη­μα να συζη­τά κανείς με ένα κόμ­μα που είχε θέση την κατάρ­γη­ση των Μνη­μο­νί­ων, «ή δεί­χνεις μια επι­φύ­λα­ξη και αναμένεις».

Όμως, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ «συν­θη­κο­λό­γη­σε και πέτα­ξε στον κάλα­θο των αχρή­στων ένα ηχη­ρό­τα­το όχι και έφε­ρε ένα μνη­μό­νιο που ήταν το χει­ρό­τε­ρο όλων».

Για τις κυβερνήσεις: Κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη

Ο Τσα­κνής επι­μέ­νει ότι είναι ορθή η θέση του ΚΚΕ ότι κάθε κυβέρ­νη­ση είναι χει­ρό­τε­ρη από την προη­γού­με­νη. «Πρό­κει­ται για μια σκυ­τα­λο­δρο­μία αντι­λαϊ­κών μέτρων», που συνε­χί­στη­κε από την κυβέρ­νη­ση Σαμα­ρά, πέρα­σε στην κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και μετά στην κυβέρ­νη­ση Μητσοτάκη».

Για την εμπειρία του στην ΕΡΤ: Κατάλαβα τι σημαίνει ο ασφυκτικός έλεγχος του κράτους

Ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής στην περί­ο­δο 2015–2017 βρέ­θη­κε στη θέση του προ­έ­δρου της ΕΡΤ. Θεω­ρεί ότι από αυτή την εμπει­ρία είναι «σοφό­τε­ρος» αν και παρα­δέ­χε­ται ότι «χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως άλλο­θι τότε».

Πάντως κατά­λα­βε πώς λει­τουρ­γεί ένας οργα­νι­σμός όταν βρί­σκε­ται κάτω από τον ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο του κρά­τους. «Τα περι­θώ­ρια είναι ελά­χι­στα έως μηδα­μι­νά για να κάνεις κάτι» και οι κατά και­ρούς σχέ­σεις των κυβερ­νώ­ντων δεν έχουν κανέ­να αντίκρυσμα.

Για την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ: Το ΚΚΕ δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας

Ο Τσα­κνής επι­μέ­νει ότι το ΚΚΕ «δεν είναι κόμ­μα που λέει πει­σμα­τά­ρι­κα όχι σε οτι­δή­πο­τε ακού­γε­ται». Αντι­θέ­τως «έχει πρό­γραμ­μα που το έχει κατα­θέ­σει στον ελλη­νι­κό λαό».

Σημειώ­νει ότι το ΚΚΕ συζη­τά­ει το πρό­γραμ­μά του μέσα στην κοι­νω­νία, με εκδη­λώ­σεις και εξει­δι­κευ­μέ­νες ημε­ρί­δες, στις οποί­ες ακού­ει ακό­μη και ανθρώ­πους που δεν είναι απα­ραί­τη­τα της ίδια ιδε­ο­λο­γί­ας με αυτό, αλλά με αυτόν τον τρό­πο εμπλου­τί­ζει τις θέσεις του. Όμως το ΚΚΕ δεν μπο­ρεί να συμ­φω­νή­σει στα ελά­χι­στα, όταν υπάρ­χουν τα μέγιστα.

Για τις συνεργασίες: Καμία πολιτική δύναμη δεν θέτει ζητήματα ρήξης με την ΕΕ και το κεφάλαιο

Ως προς το εάν υπάρ­χει περι­θώ­ριο συνερ­γα­σιών με άλλες δυνά­μεις ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής επι­μέ­νει ότι δεν υπάρ­χουν σήμε­ρα δυνά­μεις που να θέτουν ζητή­μα­τα ρήξης με την ΕΕ, το μεγά­λο κεφά­λαιο και τις πολι­τι­κές του ΝΑΤΟ.

Όπως λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά, «ένα μήνα μετά θα γίνει η συζή­τη­ση στην ΕΕ για τα προ­α­παι­τού­με­να. Ποιο είναι το μίνι­μουμ για το οποίο θα δώσει ανο­χή το ΚΚΕ; Λίγο μετά θα είναι η Σύνο­δος του ΝΑΤΟ για τη διεύ­ρυν­ση. Τι έχε­τε ακού­σει από τις άλλες δυνά­μεις που δηλώ­νουν αρι­στε­ρές γι’ αυτό;».

Κατά τη γνώ­μη του δυνά­μεις όπως το ΜέΡΑ25 δεν έχουν γραμ­μή ρήξης, καθώς συζη­τούν για λύσεις εντός ΕΕ.

Για τη δράση του ΚΚΕ: Ζητάει να ενισχυθεί για να μπορεί να πρωτοστατεί στους αγώνες

Για τον Τσα­κνή το ΚΚΕ πέραν του να έχει πρό­γραμ­μα έχει και μια σημα­ντι­κή συνει­σφο­ρά στους αγώ­νες και αυτός είναι ο λόγος που πρέ­πει να ενισχυθεί.

Επι­πλέ­ον, «μέσα από αυτούς τους αγώ­νες μια σει­ρά από άνθρω­ποι πλη­σιά­ζουν το ΚΚΕ» και αυτό είναι ένα στοι­χείο που κατα­γρά­φε­ται στην προ­ε­κλο­γι­κή εκστρατεία.

Για τις προτάσεις του ΚΚΕ: Καταθέτει σχέδια νόμου και υπάρχει καθολική άρνηση

Ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής επι­μέ­νει ότι το ΚΚΕ κατα­θέ­τει συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για όλα τα ζητήματα.

Ωστό­σο, τονί­ζει, οι προ­τά­σεις νόμου που διαρ­κώς το ΚΚΕ κατα­θέ­τει στη Βου­λή συνα­ντούν «καθο­λι­κή άρνη­ση όχι μόνο να τις ψηφί­σουν, αλλά ακό­μη και να τις συζητήσουν».

Για ανθρώπους του Πολιτισμού στα ψηφοδέλτια: Το ΚΚΕ είχε και έχει ανθρώπους με βάση την πραγματική προσφορά

Για τον Τσα­κνή είναι λάθος να αντι­με­τω­πί­ζε­ται η παρου­σία των ανθρώ­πων του Πολι­τι­σμού σα ψηφο­δέλ­τια ως ανα­ζή­τη­ση «μαϊ­ντα­νών».

Αντι­θέ­τως, ιστο­ρι­κά το ΚΚΕ είχε ανθρώ­πους στα ψηφο­δέλ­τιά του με βάση την πραγ­μα­τι­κή προ­σφο­ρά τους και όχι την «προ­βο­λή». Επι­πλέ­ον, το ΚΚΕ τιμά όσους συμ­με­τέ­χουν, όχι το αντίστροφο.

«Θεώ­ρη­σα μεγά­λη τιμή ότι είμαι στο ψηφο­δέλ­τιο Επι­κρα­τεί­ας». Επι­πλέ­ον, υπο­γραμ­μί­ζει ότι συμ­με­τέ­χει και ως κάποιος που εργά­ζε­ται στον Πολι­τι­σμό και αντι­με­τω­πί­ζει τα προ­βλή­μα­τα αυτού του κλάδου.

Για την Αριστερά και τον Πολιτισμό: Η Τέχνη εξέφραζε την άνοδο του λαϊκού κινήματος

Για τη σχέ­ση αρι­στε­ράς και Πολι­τι­σμού ο Τσα­κνής υπεν­θυ­μί­ζει ότι αυτή ήταν πιο έντο­νη και μαζι­κή σε στιγ­μές που ήταν σε άνο­δο και το λαϊ­κό κίνη­μα. Η τέχνη σε τέτοιες περι­πτώ­σεις αντα­να­κλά την έκρη­ξη των αγώ­νων και την παρακολουθεί.

Όμως, όταν υπάρ­χει οπι­σθο­χώ­ρη­ση του κινή­μα­τος, τότε υπάρ­χει και κάμ­ψη και στο χώρο της Τέχνης. «Όταν οι αγώ­νες ανε­βαί­νουν, τότε η Τέχνη ανα­γκά­ζε­ται να τους ακολουθήσει».

Για τη γενιά του: Το “κουφάλες δεν ξοφλήσαμε” ισχύει ακόμη

Μιλώ­ντας για τη γενιά του επι­μέ­νει ότι για ένα σημα­ντι­κό τμή­μα το «κου­φά­λες δεν ξοφλή­σα­με», που έγρα­ψε κάπο­τε, ισχύ­ει ακό­μη. Και μπο­ρεί να υπάρ­χουν περι­πτώ­σεις ανθρώ­πων που συμ­βι­βά­στη­καν, όμως ένας μεγά­λος αριθ­μός κρά­τη­σε μια στά­ση αγω­νι­στι­κή. Συχνά «βλέ­που­με την εξαί­ρε­ση και όχι τον κανόνα».

Θυμί­ζει το παρά­δειγ­μα των που δεν ήταν επώ­νυ­μοι και ήταν στους δρό­μους γύρω από το Πολυ­τε­χνείο στη διάρ­κεια της εξέ­γερ­σης, από τους οποί­ους ήταν και οι περισ­σό­τε­ροι νεκροί, και λέει ότι σήμε­ρα αυτοί «σφίγ­γουν τα χεί­λη και λένε “κου­φά­λες δεν ξοφλήσαμε”».

Για τη νέα γενιά: Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου

Για τη νέα γενιά ο Τσα­κνής είναι αισιό­δο­ξος. Ανα­φέ­ρει την πρω­τιά της Παν­σπου­δα­στι­κής στα πανε­πι­στή­μια, και κυρί­ως στέ­κε­ται στο πώς συμ­με­τεί­χαν οι νέες και οι νέοι στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις για την τρα­γω­δία στα Τέμπη. Γι’ αυτό και δεν πρέ­πει να τους κοι­τά­με με γερο­ντί­στι­κη λογι­κή: «κάθε γενιά έχει τα προ­βλή­μα­τά της, έχει και τα Πολυ­τε­χνεία της».

Για τον σοσιαλισμό: Το σύστημα θα ανατραπεί και θα είναι ντάλα μεσημέρι

Ο Τσα­κνής υπο­γραμ­μί­ζει ότι η Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση είχε τερά­στιες κατα­κτή­σεις, «πράγ­μα­τα αδια­νό­η­τα για την περί­ο­δο εκεί­νη», όμως υπήρ­ξαν και λάθη και αυτό εξη­γεί και την κατάρ­ρευ­ση, αλλά αυτό δεν αναι­ρεί ότι το όρα­μα είναι ζωντανό.

«Μια κακή δια­χεί­ρι­ση μιας θεω­ρί­ας, δεν ακυ­ρώ­νει τη θεωρία».

Γι’ αυτό το αίτη­μα ανα­τρο­πής του συστή­μα­τος παρα­μέ­νει επί­και­ρο. «Το σύστη­μα αυτό θα ανα­τρα­πεί και όπως έλε­γαν οι παλιοί θα είναι ‘ντά­λα μεσημέρι’».

Πηγή: in.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο