Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς ‑Για γέλια και για κλάματα…

Κακο­στη­μέ­νη σκη­νο­θε­σία και αμη­χα­νία; Δεν θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί αλλιώς το νέο «επί­τευγ­μα» της ΕΡΤ.
Στο απο­γευ­μα­τι­νό της δελ­τίο η συζή­τη­ση αφο­ρού­σε το νομο­σχέ­διο για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση που συζη­τιό­ταν στη Βου­λή, με ταυ­τό­χρο­νη προ­βο­λή πλά­νων από την κινη­το­ποί­η­ση των φοι­τη­τών στη Βουλή.
Προ­α­ναγ­γέλ­λε­ται λοι­πόν ότι ένας φοι­τη­τής, αφού είχε τοπο­θε­τη­θεί πρύ­τα­νης πανε­πι­στη­μί­ου, θα μιλή­σει για τις κινη­το­ποι­ή­σεις και τις αντι­δρά­σεις που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη. Βγαί­νει λοι­πόν ο …φοι­τη­τής και αρχί­ζει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται το νομο­σχέ­διο, λέγο­ντας ότι όσοι είναι στο δρό­μο είναι αυτοί που «ασκούν βία και ανο­μία» στα πανεπιστήμια!

Η δημο­σιο­γρά­φος — παρου­σιά­στρια, εμβρό­ντη­τη, προ­σπα­θεί — μάταια — να του εξη­γή­σει ότι ρους χιλιά­δες συμ­φοι­τη­τές του που βρί­σκο­νται στους δρό­μους, δεν μπο­ρεί να τους ταυ­τί­ζει με «ομά­δες βίας και ανο­μί­ας». Του εξη­γεί επί­σης ότι πριν από λίγο ο πρύ­τα­νης έλε­γε πως οι ρυθ­μί­σεις του νομο­σχε­δί­ου είναι αρνητικές.

Εκεί όμως αυτός. Ακά­θε­κτος! «Σε σωστή κατεύ­θυν­ση το νομο­σχέ­διο», «είναι υπο­κι­νού­με­νοι οι φοι­τη­τές» και τέτοια αστεία…

Ποιος ήταν αυτός που εμφά­νι­σαν ως «φοι­τη­τή» που θα μιλή­σει για τις αντι­δρά­σεις στο νομο­σχέ­διο; Γραμ­μα­τέ­ας της ΔΑΠ στη Θεσσαλονίκη!
Ο γνω­στός «τελειό­φοι­τος του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας», ονό­μα­τι Μόσχος, που αν και δεν εκπρο­σω­πεί τον Σύλ­λο­γο Φοι­τη­τών του ΠΑΜΑΚ, παρε­λαύ­νει στα κανά­λια και μιλά εξ ονό­μα­τος των φοι­τη­τών. Ο συγκε­κρι­μέ­νος «τελειό­φοι­τος» (βλέ­πε αιώ­νιος!), στέ­λε­χος της ΔΑΠ, μόλις πριν από λίγες μέρες μέσα από ανάρ­τη­σή του στο Facebook δια­τει­νό­ταν ότι «δεν εκπρο­σω­πούν κανέ­ναν» οι φοι­τη­τές του ΠΑΜΑΚ που συμ­με­τεί­χαν σε συνέ­λευ­ση και απο­φά­σι­σαν αγω­νι­στι­κά να ενα­ντιω­θούν στο νομοσχέδιο.
Και, βέβαια, ο ίδιος παρε­λαύ­νει στα κανά­λια και μιλά εξ ονό­μα­τος των φοι­τη­τών, προ­σπα­θώ­ντας να παρου­σιά­σει τη θέση της ΔΑΠ — ΝΔΦΚ ως θέση των φοι­τη­τών του ΠΑΜΑΚ.

Το «στή­σι­μο» έγι­νε προ­φα­νώς εν αγνοία της δημο­σιο­γρά­φου — παρου­σιά­στριας, η οποία έμοια­ζε να απο­ρεί ακού­γο­ντας τον «φοι­τη­τή» — στέ­λε­χος της ΔΑΠ να θυμί­ζει ένα κρά­μα Χρυ­σο­χο­ΐ­δη — Κεραμέως…

Αφίσες από πάρτι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ο βουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης.

«Μια και μιλά­με για αρχές και ανα­βάθ­μι­ση του πανε­πι­στη­μί­ου, έχω εδώ τη δικιά σας ιδε­ο­λο­γι­κή σύγκρου­ση στα πανε­πι­στή­μια.
Τα πάρ­τι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Θα τα κατα­θέ­σω στα πρα­κτι­κά να μεί­νουν στην ιστο­ρία» τόνι­σε ο Θ. Παφί­λης και άρχι­σε να παρου­σιά­ζει τις αφί­σες σχο­λιά­ζο­ντας τόσο τις εικό­νες που περιεί­χαν ημί­γυ­μνες κοπέ­λες και τους σεξι­στι­κούς τίτλους αλλά και τα εκού­σια ορθο­γρα­φι­κά… σκό­πι­μα λάθη, όπως «πάρ­τη».
«Πάρ’ τη με 6 ευρώ», «Πάρ­τι μωρή άρρω­στη». «Summer Party» με ημίγυμνες.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάρ’ τη !!Όπως τραγούδησε Χάρρυ Κλυνν –το μακρινό 1979 «Δοξάστε Με»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο