Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ: Παρουσιάζει την έκδοση «ΝΑΤΟ και ΕΕ: εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών» στις 15 Νοέμβρη

Την επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη έκδο­ση «ΝΑΤΟ και Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση: εργα­λεία του κεφα­λαί­ου κατά των λαών» θα παρου­σιά­σει η Γραμ­μα­τεία της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ), την Τρί­τη 15 Νοέμ­βρη, στις 7 μ.μ., στην αίθου­σα «Γεώρ­γιος Καραν­τζάς» του Μεγά­ρου της ΕΣΗΕΑ (Ακα­δη­μί­ας 20, 1ος όροφος).

Η εκδή­λω­ση της παρου­σί­α­σης θα περι­λαμ­βά­νει ομι­λία εκ μέρους της Γραμ­μα­τεί­ας της ΕΕΔΥΕ και παρεμ­βά­σεις από φορείς του λαϊ­κού κινήματος.

Όπως σημειώ­νει στην πρό­σκλη­σή της η Επι­τρο­πή, «η συγκε­κρι­μέ­νη έκδο­ση απο­τε­λεί μια προ­σπά­θεια από τη Γραμ­μα­τεία της ΕΕΔΥΕ στην κατεύ­θυν­ση της ενη­μέ­ρω­σης του λαού για τις πολύ επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις όλου του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος, της απο­κά­λυ­ψης τόσο του χαρα­κτή­ρα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως εργα­λεία του κεφα­λαί­ου κατά των λαών, όσο και των βαριών ευθυ­νών που φέρουν η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τα άλλα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού για το ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρο βάθε­μα της εμπλο­κής της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους, για τη μετα­τρο­πή της χώρας όχι μόνο σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο, αλλά ταυ­τό­χρο­να και σε στό­χο αντι­ποί­νων. Απο­τε­λεί συνέ­χεια της αντί­στοι­χης έκδο­σης που είχε κυκλο­φο­ρή­σει το 2018, εμπλου­τί­ζο­ντάς την με τις πυκνές εξε­λί­ξεις που μεσο­λά­βη­σαν από τότε μέχρι σήμε­ρα, αλλά και με την πεί­ρα που συγκε­ντρώ­θη­κε από την πολύ­μορ­φη δρά­ση του αντι­πο­λε­μι­κού, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, συνο­λι­κά του λαϊ­κού κινήματος.

Στην έκδο­ση εκτός από τα ιστο­ρι­κά στοι­χεία και τις εξε­λί­ξεις όλων των τελευ­ταί­ων χρό­νων περι­λαμ­βά­νο­νται ανα­λυ­τι­κά οι υπάρ­χου­σες ευρω­α­τλα­ντι­κές βάσεις, ο ρόλος κάθε μιας ξεχω­ρι­στά, αλλά και ορι­σμέ­να στοι­χεία για κάθε περιοχή.

Η ΕΕΔΥΕ και με τη συγκε­κρι­μέ­νη έκδο­ση επι­διώ­κει να συμ­βά­λει σε ένα ακό­μη πλα­τύ­τε­ρο άνοιγ­μα της δρά­σης των Επι­τρο­πών Ειρή­νης σε ευρύ­τε­ρες λαϊ­κές δυνά­μεις που ανη­συ­χούν για τα όσα δια­δρα­μα­τί­ζο­νται στο φόντο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που μαί­νε­ται στο ουκρα­νι­κό έδα­φος ανά­με­σα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ με τη Ρωσία. Απο­τε­λεί μια ευκαι­ρία να συζη­τή­σου­με ουσια­στι­κά και να συμ­βά­λου­με στην παρα­πέ­ρα οργά­νω­ση και κλι­μά­κω­ση του αγώ­να ενά­ντια στην με κάθε τρό­πο εμπλο­κή της Ελλά­δας στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς. Να απο­κα­λύ­ψου­με ‑κόντρα στην ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα- τον βρώ­μι­κο ρόλο που παί­ζουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις στο ελλη­νι­κό έδα­φος. Πάνω απ’ όλα, όμως, επι­διώ­κου­με η συγκε­κρι­μέ­νη έκδο­ση να απο­τε­λέ­σει ένα χρή­σι­μο εργα­λείο, ένα εφό­διο στην καθη­με­ρι­νή δρά­ση στις γει­το­νιές, στους χώρους δου­λειάς, σε σχο­λεία και σε Πανε­πι­στή­μια, παντού όπου ζει, εργά­ζε­ται, μορ­φώ­νε­ται ο λαός μας».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο