Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΔΥΕ — ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ✴️ Πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στην ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις

➰  Σε εξέλιξη η καμπάνια συλλογής υπογραφών ➰ 

Πλα­τύ άνοιγ­μα στους εργα­ζό­με­νους και στα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, με το σύν­θη­μα «Οχι στις βάσεις και τα πυρη­νι­κά. Να μην ανα­νε­ω­θεί, να καταγ­γελ­θεί η “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ”», πραγ­μα­το­ποιούν η ΕΕΔΥΕ και άλλοι φορείς του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τους μεγά­λους κιν­δύ­νους για τον ελλη­νι­κό λαό και τους άλλους λαούς της περιο­χής από τη «Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας» (ΣΑΑΣ), την οποία ετοι­μά­ζε­ται να ανα­νε­ώ­σει και να «ανα­βαθ­μί­σει» η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, στο πλαί­σιο του δεύ­τε­ρου γύρου του «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» με τις ΗΠΑ, στις αρχές Οκτώ­βρη στην Αθή­να.✔️  Η από­φα­ση αυτή πάρ­θη­κε σε πλα­τιά σύσκε­ψη που διορ­γά­νω­σε η ΕΕΔΥΕ τη Δευ­τέ­ρα και κατέ­λη­ξε στη συγκρό­τη­ση Επι­τρο­πής Αγώ­να και σε ένα πλαί­σιο αγω­νι­στι­κών αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών πρω­το­βου­λιών, οι οποί­ες θα κλι­μα­κώ­νο­νται ενό­ψει της επί­σκε­ψης στην Αθή­να αρχές Οκτώ­βρη του Αμε­ρι­κα­νού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, αλλά θα συνε­χι­στούν και μετά.

  • Επί­σης, απο­φα­σί­στη­κε η έναρ­ξη καμπά­νιας συλ­λο­γής υπο­γρα­φών με στό­χο το κεί­με­νο να φτά­σει σε χώρους δου­λειάς, σχο­λεία, αμφι­θέ­α­τρα, γειτονιές.

✔️   Την Τετάρ­τη 2 Οκτώ­βρη θα οργα­νω­θεί μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στη ΣΑΑΣ στις 7 μ.μ. στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας, δίπλα στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία.

  • Στη σύσκε­ψη συμ­με­τεί­χαν δεκά­δες εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αθή­νας, η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ), η Κίνη­ση για την Εθνι­κή Αμυ­να (ΚΕΘΑ), η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ), οργα­νώ­σεις συντα­ξιού­χων και αντι­στα­σια­κών, εκπαι­δευ­τι­κοί, σύλ­λο­γοι γονέ­ων και κηδε­μό­νων, άνθρω­ποι από το χώρο της τέχνης και του πολι­τι­σμού και Επι­τρο­πές Ειρή­νης της Αττικής.

 

Να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι η ΣΑΑΣ δίνει αυξη­μέ­νες αρμο­διό­τη­τες στους Αμε­ρι­κα­νούς για τη βάση τους στη Σού­δα και με την ανα­νέ­ω­σή της σχε­διά­ζε­ται να γίνει πολυ­ε­τής και να επε­κτα­θεί, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας και τις βάσεις σε Λάρι­σα, Στε­φα­νο­βί­κειο, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και Ακτιο, καθώς και τη βάση απο­θή­κευ­σης πυρη­νι­κών στον Αραξο.

✔️   Οπως υπο­γραμ­μί­στη­κε στην εισή­γη­ση της ΕΕΔΥΕ στη σύσκε­ψη φορέ­ων, «κορ­μός» της Συμ­φω­νί­ας είναι η αερο­πο­ρι­κή βάση της Σού­δας, η οποία έχει εκπλη­ρώ­σει σημα­ντι­κό επι­χει­ρη­σια­κό ρόλο στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους σε Γιου­γκο­σλα­βία, Αφγα­νι­στάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία. Οι ΗΠΑ ενδια­φέ­ρο­νται ιδιαί­τε­ρα για την προ­βλή­τα στο Μαρά­θι και τις συνο­λι­κές εγκα­τα­στά­σεις στον κόλ­πο της Σού­δας, το κρη­πί­δω­μα Κ‑14, που έχει την ικα­νό­τη­τα υπο­δο­χής αμε­ρι­κα­νι­κών αερο­πλα­νο­φό­ρων, δια­θέ­τει απο­θή­κη πυρο­μα­χι­κών του ΝΑΤΟ και αγω­γό καυ­σί­μων που τρο­φο­δο­τεί τη βάση, επι­σκευα­στι­κές μονά­δες, κ.ά.

Παράλ­λη­λα ανα­φέρ­θη­καν και τα υπό­λοι­πα «σημεία ενδια­φέ­ρο­ντος» για τις ΗΠΑ: Στην αερο­πο­ρι­κή βάση της Λάρι­σας σταθ­μεύ­ουν τα drones «MQ‑9 Reaper», μεγά­λης εμβέ­λειας. Η βάση Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού στο Στε­φα­νο­βί­κειο Μαγνη­σί­ας χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τη στάθ­μευ­ση και εκπαί­δευ­ση ελι­κο­πτέ­ρων «Apache» και «Black Hawk». Το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης επι­διώ­κε­ται να αξιο­ποι­η­θεί για την προ­σέγ­γι­ση αμε­ρι­κα­νι­κών πλοί­ων και να δημιουρ­γη­θούν κατάλ­λη­λες υπο­δο­μές για τη μετα­φο­ρά ΝΑΤΟι­κών στρα­τευ­μά­των προς την Κεντρι­κή και Βόρεια Ευρώ­πη, στο πλαί­σιο της περι­κύ­κλω­σης της Ρωσί­ας. Ενώ υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για δημιουρ­γία μεγά­λης εμβέ­λειας συστή­μα­τος παρα­κο­λού­θη­σης της Μαύ­ρης Θάλασσας.Logo EEDYE header

Το κείμενο συλλογής υπογραφών

Το κεί­με­νο κάτω από το οποίο συλ­λέ­γο­νται υπο­γρα­φές είναι το ακό­λου­θο: «Εμείς, που υπο­γρά­φου­με το κεί­με­νο αυτό, εκφρά­ζου­με τη μεγά­λη ανη­συ­χία μας και την έντο­νη κατα­δί­κη μας για την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας”, που επι­χει­ρεί να ανα­νε­ώ­σει, να ενι­σχύ­σει και να επε­κτεί­νει η κυβέρ­νη­ση ανα­βαθ­μί­ζο­ντας τη βάση της Σού­δας, προ­σθέ­το­ντας στη Συμ­φω­νία τις βάσεις της Λάρι­σας, του Στε­φα­νο­βί­κειου και το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, που δημιούρ­γη­σε η προη­γού­με­νη κυβέρνηση.

Πρό­κει­ται για πολύ επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη, που εμπλέ­κει βαθύ­τε­ρα τη χώρα μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, στους αντα­γω­νι­σμούς και στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς στην περιο­χή μας, θέτο­ντας το λαό και τη νεο­λαία σε μεγά­λους κινδύνους.

Διατρανώνουμε τη θέλησή μας για συνέχιση της πάλης ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Να μην ανα­νε­ω­θεί, να καταγ­γελ­θεί η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνεργασίας”
  • Να κλεί­σουν η βάση της Σού­δας και οι άλλες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις
  • Καμία συμ­με­το­χή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό
  • Απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

Σύσκεψη της ΕΔΥΕΘ

Σύσκε­ψη με στό­χο να εκφρα­στεί η αντί­θε­ση του λαού στην πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να προ­ω­θή­σει την ανα­νέ­ω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συμ­φω­νί­ας διορ­γα­νώ­νει και η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, την Τετάρ­τη 25/9 στις 7 μ.μ. στο Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης, και καλεί σε συμ­με­το­χή όλες τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης Θεσ­σα­λο­νί­κης, εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, φορείς των επαγ­γελ­μα­τιών, συλ­λό­γους γυναι­κών και άλλους μαζι­κούς φορείς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο