Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΕΤΕ: Την Παρασκευή 28 Απρίλη τα εγκαίνια της μεγάλης Έκθεσης “1922–2022 Έξοδος-Διέξοδος”

Την Παρα­σκευή 28 Απρί­λη, στις 6 μ.μ., εγκαι­νιά­ζε­ται η μεγά­λη Εικα­στι­κή Έκθε­ση του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας (ΕΕΤΕ) «1922–2022 Έξο­δος — Διέ­ξο­δος», στο πρώ­ην Δημό­σιο Καπνερ­γο­στά­σιο (Λένορ­μαν 218).

Συγκε­κρι­μέ­να η πολύ μεγά­λη ομα­δι­κή έκθε­ση σύγ­χρο­νου έργου, η οποία θα διαρ­κέ­σει έως τις 15 Ιού­νη, με ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας καθη­με­ρι­νά από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ., γίνε­ται μετά από ανοι­χτό κάλε­σμα συμ­με­το­χής του ΕΕΤΕ σε όλα τα μέλη του, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή. Έτσι, στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν 372 καλ­λι­τέ­χνες, με έργα από όλα τα είδη των εικα­στι­κών τεχνών, ζωγρα­φι­κή, γλυ­πτι­κή, χαρα­κτι­κή, εγκα­τα­στά­σεις, βίντεο, performance και όπως επι­ση­μαί­νει το Επι­με­λη­τή­ριο η πολυα­να­με­νό­με­νη έκθε­ση η οποία ετοι­μά­ζε­ται από το καλο­καί­ρι του 2022, «δεν απο­τε­λεί απλά μια έκθε­ση με ιστο­ρι­κή ανα­φο­ρά, αλλά έχει το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στο παρόν και το μέλλον».

Κι αυτό καθώς οι καλ­λι­τέ­χνες που συμ­με­τέ­χουν κλή­θη­καν να μελε­τή­σουν τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα του Α’ Παγκό­σμιου Πολέ­μου και της Μικρα­σια­τι­κής Εκστρα­τεί­ας που οδή­γη­σαν στην Κατα­στρο­φή, να ανα­δεί­ξουν τις τρα­γι­κές ιστο­ρί­ες των πάνω από 1,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων Ελλή­νων, Αρμε­νί­ων και Τούρ­κων προ­σφύ­γων, τις περι­πέ­τειες στους τόπους εγκα­τά­στα­σης. Ακό­μη, να θίξουν σύγ­χρο­νες πλευ­ρές του πολέ­μου, του ξερι­ζω­μού και της προ­σφυ­γιάς, να ανα­ρω­τη­θούν για τις αιτί­ες της μεγα­λύ­τε­ρης μάστι­γας στην Ιστο­ρία, που οι άνθρω­ποι την προ­κα­λούν και οι άνθρω­ποι μπο­ρούν να την εξαφανίσουν.

Στα έργα που θα εκτε­θούν είναι στο επί­κε­ντρο ο άνθρω­πος, η κατα­γρα­φή των σκλη­ρών βιω­μά­των των προ­σφύ­γων, η καταγ­γε­λία της απαν­θρω­πιάς του πολέ­μου και της κατα­στρο­φής. Η έκθε­ση επι­χει­ρεί να προ­βλη­μα­τί­σει, συνο­μι­λεί ζωντα­νά με το κοι­νό, ανα­δει­κνύ­ει πώς, μέσα από την αλλη­λεγ­γύη και τον κοι­νό αγώ­να των λαών, ανθί­ζει η ελπί­δα. Το σύνο­λο των έργων δικαιώ­νει την πολύ­μη­νη προ­σπά­θεια να στη­θεί η έκθε­ση και δημιουρ­γεί μεγά­λες προσ­δο­κί­ες για κάθε επισκέπτη.

Για οργα­νω­μέ­νες επι­σκέ­ψεις και ξενα­γή­σεις, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι να απευ­θύ­νο­νται στα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας του ΕΕΤΕ: Τηλ. 210–33.00.016 και στο  [email protected].

Το σποτ της Έκθεσης:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο