Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισαγγελέας για το σαβουροριάλιτι του ΑΝΤ1 Game of Love! Ε, και;

Ο προϊ­στά­με­νος της εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών της Αθή­νας κ. Ηλί­ας Ζαγο­ραί­ος διέ­τα­ξε τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας για μια από τις σαβού­ρες της ελλη­νι­κής τηλε­ό­ρα­σης, το Game of Love (ομο­λο­γου­μέ­νως όμοιό του δεν έχει) που προ­βάλ­λε­ται τον ΑΝΤ1 και λαν­σά­ρε­ται ως «κοι­νω­νι­κό πείραμα»!

Το concept αυτού του ριά­λι­τι είναι «η εκπόρ­νευ­ση των σχέ­σε­ων ανά­με­σα σε ζευ­γά­ρια και μη, όπου οι συμ­με­τέ­χο­ντες, ανά­λο­γα με τις επι­δό­σεις τους στην εναλ­λα­γή συντρό­φων και το πόσο τολμηροί/ές θα γίνουν μπρο­στά στις κάμε­ρες, διεκ­δι­κούν διά­φο­ρα χρη­μα­τι­κά έπα­θλα και μερι­κές χιλιά­δες ευρώ για τον τελι­κό νικη­τή. Με σκη­νι­κό την από­λυ­τη χλι­δή, διάφοροι/ες «φου­σκω­τοί» κύριοι και «πλα­στι­κές» κυρί­ες επι­δει­κνύ­ο­νται πίσω από την κλει­δα­ρό­τρυ­πα, για να πει­στεί και ο τελευ­ταί­ος τηλε­θε­α­τής ότι τα πάντα σ’ αυτήν τη ζωή, ακό­μα και οι σχέ­σεις σ’ ένα ζευ­γά­ρι, είναι προς αγο­ρά και πώλη­ση, αρκεί το τίμη­μα να είναι ικα­νο­ποι­η­τι­κό. Αλλά και για να δια­πι­στώ­νου­με όλοι μαζί ότι σ’ αυτό το σάπιο σύστη­μα τα θεά­μα­τα και οι αξί­ες που «παρά­γει» έχουν πιά­σει τον από­λυ­το πάτο» (Ριζο­σπά­στης).

Σύμ­φω­να με την παραγ­γε­λία, ο εισαγ­γε­λέ­ας που θα διε­νερ­γή­σει την έρευ­να θα πρέ­πει να εξε­τά­σει το ενδε­χό­με­νο οι αρμό­διοι του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού ΑΝΤ1 να έχουν δια­πρά­ξει το αδί­κη­μα της παρά­βα­σης του νόμου περί ασέμνων.

Παράλ­λη­λα, στο πλαί­σιο της εισαγ­γε­λι­κής έρευ­νας θα εξε­τα­στούν και τα μέλη του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης (ΕΣΡ) δεδο­μέ­νου ότι θα διε­ρευ­νη­θεί το ενδε­χό­με­νο να έχουν δια­πρά­ξει το αδί­κη­μα της παρά­βα­σης καθήκοντος.

Η ακρό­α­ση ορί­σθη­κε για την προ­σε­χή Τρί­τη 22 Μαΐ­ου και ώρα 10.00.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ο σταθ­μός θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πος με τα ενδε­χό­με­να προ­στί­μου, αλλα­γή σήμαν­σης και ώρας μετά­δο­σης. Σιγά τα ωά δηλαδή

Να σημειω­θεί ότι μετά από σωρεία καταγ­γε­λιών το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης αντέ­δρα­σε σήμε­ρα Τετάρ­τη 16 Μαΐ­ου _ μία εβδο­μά­δα μετά την προ­βο­λή του ριάλιτι_  και κάλε­σε σε ακρό­α­ση τους υπεύ­θυ­νους του σταθ­μού, την προ­σε­χή Τρί­τη, 22 Μαΐ­ου, στις 10.00.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο