Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εισαγγελική παρέμβαση για τον άγριο βασανισμό σκύλου στην Αράχωβα

Την παρέμ­βα­ση του εισαγ­γε­λέα προ­κά­λε­σε ο άγριος βασα­νι­σμός σκύ­λου, που οδή­γη­σε στο θάνα­τό του, στην Αράχωβα.

Το άτυ­χο σκυ­λί ράτσας χάσκι, το βρά­δυ της Κυρια­κής δεν επέ­στρε­ψε στο σπί­τι και ο ιδιο­κτή­της του άρχι­σε να το ανα­ζη­τά. Εντο­πί­στη­κε μετά από 24 ώρες σε ημι­λι­πό­θυ­μη κατά­στα­ση, με χτυ­πή­μα­τα στο κεφά­λι και σπα­σμέ­να πλευ­ρά, ενώ είχε κακο­ποι­η­θεί σεξουα­λι­κά με αιχ­μη­ρό αντι­κεί­με­νο. Του έγι­νε χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση αλλά δεν τα κατά­φε­ρε λόγω των βαρύ­τα­των τραυ­μά­των του.

Η αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου που είναι αρμό­δια για την προ­στα­σία των ζώων, Ανα­στα­σία Μασού­ρα, έδω­σε εντο­λή για τη διε­νέρ­γεια κατε­πεί­γου­σας προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας, προ­κει­μέ­νου να συλ­λη­φθεί ο δρά­στης του απο­τρό­παιου περι­στα­τι­κού, η οποία θα διε­νερ­γη­θεί από την Εισαγ­γε­λία Λιβαδειάς.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο