Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση του ΚΚΕ «Ο χαρακτήρας και τα μηνύματα της επανάστασης του 1821» -| live video

Παρα­κο­λου­θεί­στε τη δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση (Zoom: https://zoom.us/j/92151074403), που διορ­γά­νω­σε το η ΤΟ Εκπαι­δευ­τι­κών της ΚΟΑ του ΚΚΕ με θέμα: «Ο χαρα­κτή­ρας και τα μηνύ­μα­τα της επα­νά­στα­σης του 1821» με ομι­λη­τή τον Ανα­στά­ση Γκί­κα, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ μαζί με τις παρεμ­βά­σεις για το τι μαθαί­νουν οι μαθη­τές μέσα από τα σχο­λι­κά εγχειρίδια.

Περιε­χό­με­να-Ροή

  • 00:00​ — Αρχή
  • 21:01​ — Άνοιγ­μα | Γρη­γό­ρης Δελημάρης
  • 27:45​ — Εισή­γη­ση | Ανα­στά­σης Γκίκας
  • 1:11:13​ — Ερω­τή­σεις — Απαντήσεις
  • 1:25:26​ — Διδα­κτι­κή προ­σέγ­γι­ση για τις μικρές ηλι­κί­ες | Χρι­στί­να Ρίζου, νηπια­γω­γός
  • 1:37:39​ — Το 1821 στο βιβλίο της ΣΤ Δημο­τι­κού | Μαρία Παντα­ζή, φιλό­λο­γος
  • 1:47:50​ — Διδα­κτι­κή προ­σέγ­γι­ση στο Δημο­τι­κό | Αρε­τή Θάνου, δασκά­λα
  • 1:54:49​ — Διδα­κτι­κή προ­σέγ­γι­ση στο Γυμνά­σιο | Εύα Παπα­κώ­στα, φιλό­λο­γος
  • 2:23:24​ — Διδα­κτι­κή προ­σέγ­γι­ση στο Λύκειο | Μανώ­λης Σαβο­ρια­νά­κης, φιλόλογος
  • 2:33:53​ — Κλείσιμο

Μου­σι­κή — Με άδεια YouTube

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο