Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδικάστηκε η κατάπτυστη αγωγή από παράγοντα της Χρυσής Αυγής κατά δημοσιογράφου

Στο Μονο­με­λές Πρω­το­δι­κείο Πει­ραιά εκδι­κά­στη­κε χτες η κατά­πτυ­στη αγω­γή σε βάρος της Αθη­νάς Ζύμα­ρη, εκλεγ­μέ­νης δημο­τι­κής συμ­βού­λου Περά­μα­τος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», δημο­σιο­γρά­φου του «Ριζο­σπά­στη» και μέλους του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, από τον Χρή­στο Κυρι­τσό­που­λο, υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Περά­μα­τος με τον συν­δυα­σμό της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής, από την οποία έχει το θρά­σος να ζητά­ει να του κατα­βλη­θούν 25.000 ευρώ για «ηθι­κή βλάβη»!

Η αγω­γή αφο­ρά τη δυνα­μι­κή παρέμ­βα­ση ομά­δας γυναι­κών στο Πέρα­μα, εκπρο­σώ­πων σωμα­τεί­ων και φορέ­ων, που αντέ­δρα­σαν στην προ­σπά­θεια του συγκε­κρι­μέ­νου χρυ­σαυ­γί­τη να κατα­θέ­σει στε­φά­νι στο μνη­μείο πεσό­ντων του δήμου, κατά τον περ­σι­νό εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου της 28ης Οκτω­βρί­ου 1940.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η αντί­δρα­ση, που βρή­κε μεγά­λη αντα­πό­κρι­ση ανά­με­σα στους δεκά­δες συγκε­ντρω­μέ­νους, στρε­φό­ταν και κατά της δημο­τι­κής αρχής, που «ξεπλέ­νει» την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της Χρυ­σής Αυγής, καλώ­ντας εκπρο­σώ­πους της σε εκδη­λώ­σεις αφιε­ρω­μέ­νες στην πάλη του λαού ενά­ντια στους ναζί, με μπρο­στά­ρη­δες το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ.

Η δίκη ήταν μια δια­δι­κα­σία ουσια­στι­κά κεκλει­σμέ­νων των θυρών, χωρίς ακρο­α­τή­ριο και το μόνο που περιε­λάμ­βα­νε ήταν η κατά­θε­ση των φακέ­λων της υπό­θε­σης από τους δικη­γό­ρους. Στους φακέ­λους περιέ­χο­νταν οι ένορ­κες κατα­θέ­σεις των μαρ­τύ­ρων και οι προ­τά­σεις των δια­δί­κων. Να σημειω­θεί ότι πρό­κει­ται για το …νέο «μοντέ­λο» εκδί­κα­σης, κυρί­ως όταν πρό­κει­ται για αγω­γές που αφο­ρούν απο­ζη­μιώ­σεις, σύμ­φω­να με τις τρο­πο­ποι­ή­σεις του Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικο­νο­μί­ας που ξεκί­νη­σαν από το 2015 και συνε­χί­στη­καν και με την ψήφι­ση σχε­τι­κού νόμου το 2021.

Οσον αφο­ρά τον συγκε­κρι­μέ­νο «παρά­γο­ντα» της Χρυ­σής Αυγής στο Πέρα­μα, πέρα από επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού της για το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, είναι γνω­στός και ως «πρό­ε­δρος» του δήθεν «σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων» με την επω­νυ­μία «Αγ. Νικό­λα­ος», που στή­θη­κε από τη Χρυ­σή Αυγή στη Ζώνη και δίκαια οι εργα­ζό­με­νοι το χαρα­κτη­ρί­ζουν «δου­λε­μπο­ρι­κό» γρα­φείο στην υπη­ρε­σία των αφε­ντι­κών, με στό­χο να χτυ­πή­σει τις διεκ­δι­κή­σεις και τις κατα­κτή­σεις τους.

Με την αγω­γή του υπο­στη­ρί­ζει ότι «δεν έχω κατη­γο­ρη­θεί για κανέ­να ποι­νι­κό αδί­κη­μα, δεν έχω ουδε­μία σχέ­ση με παρά­νο­μες πρά­ξεις και ενέρ­γειες», προ­σπα­θώ­ντας προ­φα­νώς να καλύ­ψει ότι σκο­πός είναι να ξελα­σπώ­σει τους ομοϊ­δε­ά­τες του, που κατα­δι­κά­στη­καν ως στε­λέ­χη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής. Ακό­μα ο ίδιος δηλώ­νει …«ανε­ξάρ­τη­τος», όταν έχει κατα­θέ­σει ως μάρ­τυ­ρας υπε­ρά­σπι­σης του ναζι­στή βου­λευ­τή Ι. Λαγού.

Το γεγο­νός ότι αυτές τις μέρες συνε­χί­ζε­ται η δίκη της Χρυ­σής Αυγής στο Εφε­τείο, με τους ναζι­στές να προ­κα­λούν με τη στά­ση τους, δεί­χνει πως μόνο τυχαία δεν είναι η κατά­θε­ση αγω­γής για μια συμ­βο­λι­κή δια­μαρ­τυ­ρία κατα­δί­κης της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και των θρα­σύ­δει­λων εκπρο­σώ­πων της στην Τοπι­κή Διοίκηση.

Στό­χο έχει να τρο­μο­κρα­τή­σει και να φιμώ­σει όσους πρω­το­στα­τούν στην οργά­νω­ση του εργα­τι­κού — λαϊ­κού αγώ­να ενά­ντια στον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά. Ειδι­κά σε γει­το­νιές όπως του Περά­μα­τος, που υπήρ­ξε «άντρο» της Χρυ­σής Αυγής και ορμη­τή­ριο για το χτύ­πη­μα των εργα­ζο­μέ­νων, όπως δεί­χνει και η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους κομ­μου­νι­στές συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ.

Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου ανα­μέ­νε­ται μετά από 15 μέρες.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο