Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Στηρίζουν την «Δημοσιογραφική Συνεργασία»

«Διεκ­δι­κού­με αγω­νι­στι­κά τα δικαιώ­μα­τα και τις ανά­γκες μας, κόντρα στις δυνά­μεις της συναί­νε­σης και της συν­διαλ­λα­γής με εργο­δο­σία — κυβερ­νή­σεις», σημειώ­νει η «Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνέρ­γα­σία», καλώ­ντας σε μαζι­κή και απο­φα­σι­στι­κή υπερ­ψή­φι­ση του ψηφο­δελ­τί­ου της στις εκλο­γές της ΕΣΗΕΑ που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από 27 έως 31 Γενάρη.

Μανώλης Μαθιουδάκης

Σε στή­ρι­ξη της «Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας» στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές της ΕΣΗΕΑ που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από τις 27 έως τις 31 Γενά­ρη καλεί ο Μανώ­λης Μαθιου­δά­κης, συντα­ξιού­χος δημο­σιο­γρά­φος, πρώ­ην πρό­ε­δρος της ΕΣΗΕΑ.

Στη δήλω­σή του αναφέρει:

«Ψήφο στη “Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνεργασία”!

Μπρο­στά στις εκλο­γές για νέα διοί­κη­ση στην ΕΣΗΕΑ, καλώ όλους τους συνα­δέλ­φους να σκε­φθού­με για τη σημε­ρι­νή ζοφε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όσον αφο­ρά τα εργα­σια­κά, μισθο­λο­γι­κά και συντα­ξιο­δο­τι­κά δικαιώ­μα­τά μας. Να σκε­φθού­με για τις αιτί­ες και τους υπεύ­θυ­νους που πισω­γυ­ρί­σα­με δεκα­ε­τί­ες πίσω ως κλά­δος. Κυρί­ως πώς (δεν) αντι­με­τω­πί­σα­με την αντερ­γα­τι­κή επί­θε­ση των κυβερ­νή­σε­ων που στο όνο­μα της κρί­σης κατα­βα­ρά­θρω­σαν τα όποια δικαιώ­μα­τά μας, των δημο­σιο­γρά­φων και των άλλων εργα­ζό­με­νων στα Μέσα Μαζι­κής Ενημέρωσης.

Οι ευθύ­νες όλων των διοι­κή­σε­ων της τελευ­ταί­ας περιό­δου και της απερ­χό­με­νης διοί­κη­σης της ΕΣΗΕΑ όπου πλειο­ψη­φούν οι συν­δι­κα­λι­στές του κυβερ­νη­τι­κού — εργο­δο­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού (ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ — ΚΙΝΑΛ κλπ.) είναι τερά­στιες. Για­τί όχι μόνο δεν ενη­μέ­ρω­σαν και απέ­φυ­γαν να οργα­νώ­σουν τον κλά­δο ώστε να αντι­δρά­σει και απο­κρού­σει τα αντερ­γα­τι­κά — αντι­λαϊ­κά μέτρα, αλλά με τη στά­ση τους (του κοι­νω­νι­κού εται­ρι­σμού) “έβα­λαν πλά­τη” να περά­σει η αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή κυβέρ­νη­σης — αφε­ντι­κών στον κλάδο.

Η μόνη εγγύ­η­ση για ό,τι θετι­κό στον κλά­δο, όπως δεί­χνει η πεί­ρα, είναι η απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση των αγω­νι­στι­κών δυνά­με­ων που συσπει­ρώ­νο­νται στο ψηφο­δέλ­τιο της ”Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας” που στη­ρί­ζε­ται από το ΠΑΜΕ Τύπου. Γι αυτό και στη­ρί­ζω και καλώ όλους τους συνα­δέλ­φους, εργα­ζό­με­νους και συντα­ξιού­χους δημο­σιο­γρά­φους, να ενι­σχύ­σου­με απο­φα­σι­στι­κά το ψηφο­δέλ­τιο της “Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας” στις εκλο­γές για να αλλά­ξει ουσια­στι­κά ο συσχε­τι­σμός δύνα­μης, παρα­με­ρί­ζο­ντας τις δυνά­μεις του εργο­δο­τι­κού κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού για να περά­σου­με στην αντε­πί­θε­ση και να διεκ­δι­κή­σου­με πίσω όσα μας αφαί­ρε­σαν και την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων αναγκών».

Χρύσα Ρουμελιώτη

Η Χρύ­σα Ρου­με­λιώ­τη, δημο­σιο­γρά­φος της ΕΡΤ, ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή της:

«Η νέα εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία στην ΕΣΗΕΑ βρί­σκει τον κλά­δο να αντι­με­τω­πί­ζει πολ­λά και σύν­θε­τα προ­βλή­μα­τα και το σωμα­τείο αντι­μέ­τω­πο με μια διαρ­κώς αυξα­νό­με­νη ανα­ξιο­πι­στία. Νέες τεχνο­λο­γί­ες, εντα­τι­κο­ποί­η­ση, έλλειμ­μα δεο­ντο­λο­γί­ας, μειώ­σεις μισθών και κακώς εννο­ού­με­νη “δια­πραγ­μά­τευ­ση” μετα­ξύ εργα­ζο­μέ­νων και εργο­δο­τών, έχει οδη­γή­σει την πλειο­νό­τη­τα των εργα­ζο­μέ­νων του κλά­δου σε άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας, το επάγ­γελ­μα σε απα­ξί­ω­ση και το σωμα­τείο σε ρόλο “τρο­χο­νό­μου”. Η συλ­λο­γι­κή αγω­νι­στι­κή δρά­ση, που στο παρελ­θόν προ­σέ­δω­σε κύρος και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στον κλά­δο, είναι ο μόνος δρό­μος για να δια­σώ­σου­με την αξιο­πι­στία μας ως εργα­ζό­με­νοι και να υπε­ρα­σπι­στού­με τα εργα­σια­κά μας δικαιώ­μα­τα. Στη­ρί­ζου­με “Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνεργασία”»!

Γιάννης Καραλής

Σε δήλω­σή του, ο αθλη­τι­κο­γρά­φος Γιάν­νης Καρα­λής αναφέρει:

«Δυστυ­χώς βιώ­νου­με τον “Μεσαί­ω­να” του ελλη­νι­κού Τύπου! Με την άλω­ση των ΜΜΕ από επι­χει­ρη­μα­τί­ες αδιά­φο­ρους για τον χώρο μας, με μονα­δι­κό κίνη­τρο τον έλεγ­χο των Μέσων, για την απο­φυ­γή του μαχη­τι­κού ρεπορ­τάζ, της δημο­σί­ευ­σης στοι­χεί­ων ‑όπου αυτά θίγουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους- και του εν γένει ελέγ­χου. Κι όλα αυτά, υπό την ανο­χή της εξου­σί­ας σε κάθε πρά­ξη πίε­σης, έμμε­σου (ή και άμε­σου) εκβια­σμού και αδι­καιο­λό­γη­των απο­λύ­σε­ων συνα­δέλ­φων. Ας μην ξεχνά­με όλοι μας: Η σιω­πή και η βου­βή απο­δο­χή είναι συνε­νο­χή. Ψηφί­ζου­με “Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνεργασία”!».

Εκλο­γές ΕΣΗΕΑ: Το ψηφο­δέλ­τιο και την εκλο­γι­κή δια­κή­ρυ­ξη παρου­σί­α­σε η «Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνεργασία»

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο