Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελένη Ράντου και Κάτια Δανδουλακη για την απεργία του ΣΕΗ: «Πυροβολούμε τα πόδια μας» — «Δεν έχει στόχο»

Την από­φα­σή της να μην απερ­γή­σει, πηγαί­νο­ντας κόντρα στην από­φα­ση του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ), εξή­γη­σε με ανάρ­τη­σή της στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης η ηθο­ποιός Ελέ­νη Ράντου.

Η κ. Ράντου, που φέτος παρου­σά­ζει μονό­λο­γο στο Θέα­τρο Διά­να, έγραψε:

«Ας μην απο­προ­σα­να­το­λι­ζου­με τη συζη­τη­ση, μετρω­ντας ποσο­στα επι­τυ­χιας, το αιτη­μα για ενα πτυ­χειο αντα­ξιο των σπου­δων, ειναι τοσο δικαιο που δεν μπο­ρει να αμφι­σβη­τη­θει απο κανε­ναν. Οι δια­φω­νιες πανω στο τρο­πο που διεκ­δι­κει­ται αυτο το δικαιο, δεν μειω­νουν την υπο­χρε­ω­ση της καθε κυβερ­νη­σης να δωσει μια λυση αξιο­πρε­πειας σε τοσα νεα­νι­κα ονει­ρα. Ο στο­χος παρα­με­νει αυτος. Δωστε μια λυση σ ενα γορ­διο δεσμο χρο­νων που κανει τη σπου­δη, κατι σαν μετα­ξυ μας μυστι­κο, που δεν ανα­γνω­ρι­ζε­ται που­θε­να. Δωστε στους νεους ανθρω­πους την αξιο­πρε­πεια που στε­ρη­θη­κε η δικη μας γενια. Το ερω­τη­μα για το αν το κλει­σι­μο των θεα­τρων ειναι μοχλος πιε­σης της εκα­στο­τε κυβερ­νη­σης, η αν πυρο­βο­λου­με τα ποδια μας μ αυτο το τρο­πο, ειναι μια αλλη κου­βε­ντα, για αλλη στιγμη».

Η Ε. Ράντου, ωστό­σο, είχε παρα­χω­ρή­σει τον χώρο του θεά­τρου της προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η ειδι­κή γενι­κή συνέ­λευ­ση του ΣΕΗ την πρώ­τη μέρα της απεργίας.

Κ. Δανδουλάκη: Ποιός ο λόγος να κλείσω ενα θέατρο;

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος κινή­θη­κε και η Κάτια Δαν­δου­λά­κη, εξη­γώ­ντας με δηλώ­σεις της το πρωί της Παρα­σκευ­ής, τους λόγους πουο θία­σός της δεν συμ­με­τεί­χαν στην απεργία:

«Ποιος λόγος θα με κάνει να κλεί­σω ένα θέα­τρο, που είναι ναός. Κατ’ αρχήν δεν έχω κάτι να δια­μαρ­τυ­ρη­θώ, για­τί όλοι συμ­φω­νού­με. Μου φαί­νε­ται τρε­λό και υπο­τι­μά την νοη­μο­σύ­νη μου. Νομί­ζω ότι όλοι πρέ­πει να ενη­με­ρω­θούν περί τίνος πρό­κει­ται. Δεν έχει στόχο».

Στην αντεπίθεση ο Σπ. Μπιμπίλας

Με ανα­κοί­νω­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο πρό­ε­δρος του ΣΕΗ Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας άφη­σε αιχ­μές για την στά­ση της Κ. Δαν­δου­λά­κη και των συνερ­γα­τών της, γρά­φο­ντας μετα­ξύ άλλων: «Δεν το έκα­ναν από φόβο; Να μην την κακοκαρδίσουν;».

Και, επι­πλέ­ον, πρό­σθε­σε: «Ούτε εμείς θέλου­με να κλεί­νει ο πολι­τι­σμός αλλά όταν αυτός είναι ο μόνος ηχη­ρός δρό­μος για να στεί­λεις μηνύ­μα­τα δεν έχεις παρά να το κάνεις!».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο