Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελεύθερος ο βουλευτής Κ.Φλώρος μετά την απολογία του

Ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής προ­ερ­χό­με­νος από τους “Σπαρ­τιά­τες”, Κων­στα­ντί­νος Φλώ­ρος, μετά την απο­λο­γία του για την επί­θε­ση σε βάρος του βου­λευ­τή της Ελλη­νι­κής Λύσης Βασί­λη Γραμ­μέ­νου στο περι­στύ­λιο της Βουλής.

Ανα­κρί­τρια και εισαγ­γε­λέ­ας επέ­βα­λαν στον ανε­ξάρ­τη­το βου­λευ­τή όρο να μην προ­σεγ­γί­ζει σε από­στα­ση μικρό­τε­ρη των 50 μέτρων τον Β.Γραμμένο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο κατη­γο­ρού­με­νος για αυτό­φω­ρο κακούρ­γη­μα που επι­σύ­ρει ποι­νή κάθειρ­ξης 10 ετών, δήλω­σε μετα­νιω­μέ­νος για το περι­στα­τι­κό που τον έφε­ρε ενώ­πιον της Δικαιο­σύ­νης , αρνού­με­νος ότι γρον­θο­κό­πη­σε τον κ. Γραμμένο.

Στα δικα­στή­ρια βρέ­θη­κε νωρί­τε­ρα για να κατα­θέ­σει ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής Διο­νύ­σης Βαλ­το­γιάν­νης ο οποί­ος ήταν παρών εντός της αίθου­σας κατά την διάρ­κεια της συζή­τη­σης στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής. Κατά τον μάρ­τυ­ρα, ήταν ο κ. Γραμ­μέ­νος που μίλη­σε με χυδαίο τρό­πο στον κατηγορούμενο.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο