Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ: Χρειάζεται αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ

✔️   Χρειά­ζε­ται απο­δέ­σμευ­ση της χώρας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ,  για­τί  όσο είμα­στε σε αυτές, έχου­με κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, γκρί­ζες ζώνες στο Αιγαίο, προ­κλή­σεις στην κυπρια­κή ΑΟΖ, τη συμ­φω­νία Τουρ­κί­ας — Λιβύ­ης που παρα­κάμ­πτει το Καστε­λό­ρι­ζο, τη Ρόδο, ακό­μη και την Κρή­τη  και δεν μπο­ρεί κανείς να πει ότι θα υπε­ρα­σπι­στούν τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της χώρας, ότι εξα­σφα­λί­ζουν την ειρή­νη και την ασφά­λεια στην περιο­χή. Αυτό τόνι­σε ο Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, μιλώ­ντας το πρωί της Πέμ­πτης 5 Δεκέμ­βρη στο «Κανά­λι 1» του Πειραιά.

✔️   Σημεί­ω­σε ότι όλοι αυτοί που καλ­λιερ­γού­σαν την άπο­ψη πως «είναι ευλο­γία η έντα­ξή μας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, που είναι παρά­γο­ντες ειρή­νης και ασφά­λειας για τους λαούς» είναι έκθε­τοι για­τί βλέ­που­με ότι αυτές οι δυνά­μεις παί­ζουν το ρόλο του Πόντιου Πιλά­του. Εξή­γη­σε ότι «οι Αμε­ρι­κά­νοι και το ΝΑΤΟ ξεκι­νά­νε με ένα το κρα­τού­με­νο, πάση θυσία θα εξα­σφα­λί­σου­με ότι η Τουρ­κία θα κόψει τις παρ­τί­δες με τη Ρωσία, θα πρέ­πει να παρα­μεί­νει στη δυτι­κή συμ­μα­χία, την ίδια ώρα που δυνα­μώ­νουν οι προ­κλή­σεις τους τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης στο Αιγαίο και στην Κύπρο και κατα­λα­βαί­νει κανείς τι δια­κυ­βεύ­ε­ται,  τι θα μπει στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων που θα κρα­τή­σει την Τουρ­κία στη δυτι­κή συμμαχία».

✔️   Επι­σή­μα­νε ότι η όποια συνεκ­με­τάλ­λευ­ση θα βολεύ­ει τα ενερ­γεια­κά μονο­πώ­λια και χαμέ­νοι θα είναι τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας και οι λαοί της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας, που όχι μόνο δεν θα κερ­δί­σουν τίπο­τα, αλλά «μπο­ρεί να βρε­θούν και μέσα σε εχθρο­πρα­ξί­ες για το πώς θα κατα­λή­ξει η συμ­φω­νία και το πώς θα γίνει η μοι­ρα­σιά ανά­με­σα στα ενερ­γεια­κά μεγαθήρια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο