Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Καπιταλισμός εν έτει 2022

«Αν κου­νά­ει χέρια και πόδια να τη βάλε­τε σε ένα αυτο­κί­νη­το και να τη φέρε­ται». Αυτή την απά­ντη­ση πήραν γεί­το­νες και συγ­γε­νείς που κάλε­σαν ασθε­νο­φό­ρο, όταν μία γυναί­κα έπε­σε στην αυλή του σπι­τιού της και χτύ­πη­σε στον Εύδη­λο της Ικα­ρί­ας. Η γυναί­κα μετα­φέρ­θη­κε τελι­κά στην καρό­τσα αγρο­τι­κού μέχρι το Κέντρο Υγείας.

Η ανάρ­τη­ση γυναί­κας που βρέ­θη­κε μπρο­στά στο περιστατικό:

«Καταγ­γέλ­λω περι­στα­τι­κό που έλα­βε χώρα εχτές το μεση­μέ­ρι στον Εύδη­λο… γυναί­κα έπε­σε κ χτύ­πη­σε στην αυλή του σπι­τιού της.. κάτοι­κοι σπεύ­σα­με να την βοη­θή­σου­με κ εγώ προ­σω­πι­κά πήρα τηλ για να έρθει στο σημείο ασθε­νο­φό­ρο να την παραλάβει…με μεγά­λη μου έκπλη­ξη πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα ότι το μονα­δι­κό εφη­με­ρεύ­ον ασθε­νο­φό­ρο βρί­σκε­ται στον Αγ. Κύρη­κο κ θα χρεια­ζό­ταν πάνω από μιά­μι­ση ώρα να φτά­σει καθώς είχε άλλον ασθενή…

Πήρα στο κέντρο υγεί­ας μήπως υπάρ­χει κάποιος άλλος τρό­πος να βοη­θή­σου­με την γυναί­κα κ ίσως πάρου­με οδη­γί­ες για το πώς θα μπο­ρού­σα­με να την μετα­φέ­ρου­με με ασφά­λεια κ χωρίς να δημιουρ­γή­σου­με περαι­τέ­ρω προ­βλή­μα­τα στην υγεία της, καθώς πονού­σε κ δεν μπο­ρού­σε να κουνηθεί…

Η απά­ντη­ση ήταν “αν κου­νά­ει χέρια κ πόδια να την βάλε­τε σ ένα αμά­ξι κ να την φέρε­τε εδώ”.. προ­σπα­θή­σα­με ώρα να σκε­φτού­με ποιος είναι ο καλύ­τε­ρος τρό­πος να μετα­φερ­θεί… τελι­κά την βάλα­με μέσα σε μια κου­βέρ­τα με ένα μαξι­λά­ρι για το κεφά­λι της κ στην συνέ­χεια την τοπο­θε­τή­σα­με μέσα σε μια καρό­τσα αγρο­τι­κού οχή­μα­τος διό­τι η γυναί­κα δεν μπο­ρού­σε να κάτσει κ έπρε­πε να παρα­μεί­νει σε ξαπλω­μέ­νη στάση..

Εν έτει 2022 θεω­ρώ ότι οι συν­θή­κες είναι απα­ρά­δε­κτες… δεν μπο­ρώ να χωνέ­ψω ότι ο μόνος τρό­πος που μπο­ρού­σε να μετα­φερ­θεί ο ασθε­νής ήταν πάνω σε μια καρότσα !!!

Το νησί δια­θέ­τει δύο ασθε­νο­φό­ρα οχήματα…για ποιόν λόγο εφη­με­ρεύ­ει μόνο το ένα ;; Είναι δυνα­τόν να εξυ­πη­ρε­τεί ένα όχη­μα ολό­κλη­ρο το νησί..;;;
Ντρο­πή κ αίσχος..»

Το απα­ρά­δε­κτο περι­στα­τι­κό δια­κο­μι­δής ασθε­νούς σε καρό­τσα αγρο­τι­κού που έλα­βε χώρα στον Εύδη­λο Ικα­ρί­ας, καταγ­γέλ­λει η Ένω­ση Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Ικαρίας.

Συγκε­κρι­μέ­να, ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα μετα­φέρ­θη­κε στο Κέντρο Υγεί­ας σε καρό­τσα αγρο­τι­κού αυτο­κι­νή­του κατοί­κων της περιο­χής, αφού ασθε­νο­φό­ρο δεν υπήρ­χε κοντά και χρεια­ζό­ταν πάνω από μια ώρα για να έρθει στον τόπο του ατυχήματος.

Με αφορ­μή το συμ­βάν η Ένω­ση Γονέ­ων επι­ση­μαί­νει: «Πάρ­τε μέτρα τώρα πριν να είναι πολύ αργά! Δώστε λεφτά για την Υγεία και την Παιδεία.

Απαι­τού­με και διεκδικούμε:

Άμε­σες μόνι­μες προ­σλή­ψεις ιατρών όλων των ειδι­κο­τή­των για το Νοσο­κο­μείο Ικα­ρί­ας, στο ΚΥ και τα Περι­φε­ρεια­κά Ιατρεία.

Του­λά­χι­στον 3 ασθε­νο­φό­ρα πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­να, ώστε να καλύ­πτο­νται ταυ­τό­χρο­να περιστατικά.

Κατε­πεί­γου­σα πρό­σλη­ψη παι­διά­τρων που να καλύ­πτουν τις ανά­γκες του νησιού.

Άμε­ση ενί­σχυ­ση της νεφρο­λο­γι­κής μονάδας.

Άμε­ση πρό­σλη­ψη μόνι­μων σχο­λί­α­τρων και μόνι­μων σχο­λι­κών νοσηλευτών.

Επι­στρο­φή στη θέση τους όλων των εργα­ζο­μέ­νων στην Υγεία που είναι σε ανα­στο­λή από τα καθή­κο­ντά τους. Δεν περισ­σεύ­ει κανείς!».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο