Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών: Διαμαρτύρεται για τα ρωσικά αντίποινα στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία

Την ώρα που η ελλη­νι­κή εμπλο­κή στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία βαθαί­νει και εκφρά­ζε­ται και με τις αλλε­πάλ­λη­λες απο­στο­λές ελλη­νι­κών όπλων προς την κυβέρ­νη­ση του Κιέ­βου, το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών δια­μαρ­τύ­ρε­ται για τα αντί­ποι­να στα οποία προ­χω­ρά η ρωσι­κή πλευρά.

Σε αυτό το πλαί­σιο, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών έκα­νε διά­βη­μα προς τον Ρώσο πρέ­σβη στην Αθή­να για το ζήτη­μα της απέ­λα­σης οκτώ Ελλή­νων διπλω­μα­τών από τις διπλω­μα­τι­κές και προ­ξε­νι­κές αρχές στη Ρωσία.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση, ο γγ του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών δήλω­σε ότι «η ρωσι­κή αντί­δρα­ση ήταν δυσα­νά­λο­γη σε σύγκρι­ση με τα μέτρα που είχε ανα­κοι­νώ­σει η χώρα μας κατά συγκε­κρι­μέ­νων Ρώσων διπλω­μα­τών, οι οποί­οι είχαν κηρυ­χθεί ανε­πι­θύ­μη­τοι, καθώς είχαν απο­δε­δειγ­μέ­να επι­δεί­ξει δρά­ση που δεν συνά­δει με διπλω­μα­τι­κή τους ιδιό­τη­τα, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της Σύμ­βα­σης της Βιέν­νης για τις Διπλω­μα­τι­κές Σχέ­σεις του 1961 και της Σύμ­βα­σης της Βιέν­νης για τις Προ­ξε­νι­κές Σχέ­σεις του 1963».

Ισχυ­ρί­ζε­ται ότι «αντι­θέ­τως, οι απε­λά­σεις των Ελλή­νων διπλω­μα­τών δεν έχουν καμία δικαιο­λο­γη­τι­κή βάση, πέραν του ότι λει­τουρ­γούν ως δυσα­νά­λο­γα αντί­ποι­να» και ότι «οι ανω­τέ­ρω Έλλη­νες διπλω­μά­τες σε καμία περί­πτω­ση δεν παρα­βί­α­σαν τις Συμ­βά­σεις της Βιέννης».

Επί­σης, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση «εκφρά­στη­κε η δια­μαρ­τυ­ρία της ελλη­νι­κής πλευ­ράς για το περιε­χό­με­νο πρό­σφα­των δηλώ­σε­ων Ρώσων αξιω­μα­τού­χων και τονί­στη­κε ότι θα πρέ­πει να απο­φεύ­γο­νται γενι­κεύ­σεις και δια­τύ­πω­ση κατη­γο­ριών ενα­ντί­ον της χώρας μας που δεν μπο­ρούν να επα­λη­θευ­θούν», την ώρα που ίδια η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση δια­τυ­μπα­νί­ζει με κάθε ευκαι­ρία την πρό­θε­σή της να παί­ζει τον ρόλο του «πρω­το­πα­λί­κα­ρου» στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρανία…

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο