Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Οι απειλές των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ενάντια στην Κούβα και τους λαούς της Λατινικής Αμερικής δεν πρέπει να περάσουν»

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Θεσ­σα­λο­νί­κης τονίζει:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τις νέες απει­λές του βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού ενά­ντια στην Κού­βα και τους λαούς της Λατι­νι­κής Αμερικής.

Αυτήν τη φορά οι ιμπε­ρια­λι­στές, δια στό­μα­τος του σύμ­βου­λου Ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ Τζόν Μπόλ­τον, χαρα­κτή­ρι­σαν την Κού­βα, τη Βενε­ζου­έ­λα και τη Νικα­ρά­γουα ως «τρόι­κα της τυραν­νί­ας» και «απει­λή για την ασφά­λεια στην περιο­χή». Η ιστο­ρία, ωστό­σο, έχει απο­δεί­ξει ότι ο μονα­δι­κός τύραν­νος που απο­τε­λεί τη μεγα­λύ­τε­ρη απει­λή για την ασφά­λεια τόσο στην περιο­χή όσο και διε­θνώς είναι ο ιμπε­ρια­λι­σμός των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και οι σύμ­μα­χοι τους είναι αυτοί που έχουν εξα­πο­λύ­σει δεκά­δες ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και επεμ­βά­σεις ανά την υφή­λιο, σκορ­πώ­ντας το θάνα­το και την κατα­στρο­φή. Είναι οι ίδιοι που εδώ και 60 χρό­νια δια­τη­ρούν το γενο­κτο­νι­κό οικο­νο­μι­κό και εμπο­ρι­κό απο­κλει­σμό ενά­ντια στην Κού­βα, επι­διώ­κο­ντας να γονα­τί­σουν τον ηρω­ι­κό κου­βα­νι­κό λαό.

Οι απει­λές της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους ενά­ντια στο λαό της Κού­βας και της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής δεν πρέ­πει να περάσουν!

Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στον κου­βα­νι­κό λαό και τους άλλους λαούς της λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κης ηπεί­ρου που βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επιθετικότητα.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία της χώρας μας να στα­θούν στο πλευ­ρό της Κού­βας, υψώ­νο­ντας τεί­χος διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στές και τις επι­διώ­ξεις τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο