Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΣΤΑΤ: Ποσοστό 28,9% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού πέρσι

Στο 28,9% ήταν το ποσο­στό του πλη­θυ­σμού της χώρας (3.043.869 άτο­μα) που βρί­σκο­νταν σε κίν­δυ­νο φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού πέρυ­σι (εισο­δή­μα­τα 2019), παρου­σιά­ζο­ντας μεί­ω­ση σε σχέ­ση με το 2019 κατά 1,1 ποσο­στιαί­ες μονά­δες (3.161.936 άτο­μα ή 30% του πληθυσμού).

Από τη σχε­τι­κή έρευ­να της ΕΛΣΤΑΤ, προ­κύ­πτουν, μετα­ξύ άλλων, και τα εξής:

Ο κίν­δυ­νος φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κός απο­κλει­σμός είναι υψη­λό­τε­ρος στην περί­πτω­ση των ατό­μων ηλι­κί­ας 18- 64 ετών (31,9%). Από αυτόν τον πλη­θυ­σμό, εκτι­μά­ται ότι το 30,2% είναι Έλλη­νες και το 54% είναι αλλο­δα­ποί που δια­μέ­νουν στην Ελλάδα.

Το κατώ­φλι της φτώ­χειας ανέρ­χε­ται στο ποσό των 5.266 ευρώ ετη­σί­ως ανά μονο­πρό­σω­πο νοι­κο­κυ­ριό και σε 11.059 ευρώ για νοι­κο­κυ­ριά με δύο ενή­λι­κες και δύο εξαρ­τώ­με­να παι­διά ηλι­κί­ας κάτω των 14 ετών και ορί­ζε­ται στο 60% του διά­με­σου συνο­λι­κού ισο­δύ­να­μου δια­θέ­σι­μου εισο­δή­μα­τος των νοι­κο­κυ­ριών, το οποίο εκτι­μή­θη­κε σε 8.777 ευρώ, ενώ το μέσο ετή­σιο δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα των νοι­κο­κυ­ριών της χώρας εκτι­μή­θη­κε σε 17.250 ευρώ.

Τα νοι­κο­κυ­ριά που βρί­σκο­νται σε κίν­δυ­νο φτώ­χειας εκτι­μώ­νται σε 697.590 σε σύνο­λο 4.115.678 νοι­κο­κυ­ριών και τα μέλη τους σε 1.861.963 στο σύνο­λο των 10.514.769 ατό­μων του εκτι­μώ­με­νου πλη­θυ­σμού της χώρας. Ο κίν­δυ­νος φτώ­χειας για παι­διά ηλι­κί­ας 0- 17 ετών (παι­δι­κή φτώ­χεια) ανέρ­χε­ται σε 21,4%, σημειώ­νο­ντας αύξη­ση κατά 0,3 ποσο­στιαί­ες μονά­δες σε σχέ­ση με το 2019, ενώ για τις ομά­δες ηλι­κιών 18- 64 ετών και 65 ετών και άνω ανέρ­χε­ται σε 18,5% και 13,2%, αντίστοιχα.

Σε πέντε περι­φέ­ρειες (Ιόνια Νησιά, Αττι­κή, Κρή­τη, Νότιο Αιγαίο και Ήπει­ρος) κατα­γρά­φο­νται ποσο­στά κιν­δύ­νου φτώ­χειας χαμη­λό­τε­ρα από αυτό του συνό­λου της χώρας, ενώ σε οκτώ (Θεσ­σα­λία, Στε­ρεά Ελλά­δα, Πελο­πόν­νη­σος, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρι­κή Μακε­δο­νία, Δυτι­κή Μακε­δο­νία, Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και Θρά­κη και Δυτι­κή Ελλά­δα) τα αντί­στοι­χα ποσο­στά είναι υψηλότερα.

Το ποσο­στό κιν­δύ­νου φτώ­χειας πριν από όλες τις κοι­νω­νι­κές μετα­βι­βά­σεις (δηλα­δή μη συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των κοι­νω­νι­κών επι­δο­μά­των και των συντά­ξε­ων στο συνο­λι­κό δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα των νοι­κο­κυ­ριών) ανέρ­χε­ται σε 49,6% ενώ, όταν περι­λαμ­βά­νο­νται μόνο οι συντά­ξεις και όχι τα κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα, μειώ­νε­ται στο 23,6%. Ανα­φο­ρι­κά με τα κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα, επι­ση­μαί­νε­ται ότι αυτά περι­λαμ­βά­νουν παρο­χές κοι­νω­νι­κής βοή­θειας (όπως το Ελά­χι­στο Εγγυ­η­μέ­νο Εισό­δη­μα, το επί­δο­μα στέ­γα­σης, το επί­δο­μα θέρ­μαν­σης κ.λπ.), οικο­γε­νεια­κά επι­δό­μα­τα (όπως επι­δό­μα­τα τέκνων), καθώς και επι­δό­μα­τα ή βοη­θή­μα­τα ανερ­γί­ας, ασθέ­νειας, ανα­πη­ρί­ας ή ανι­κα­νό­τη­τας, ή και εκπαι­δευ­τι­κές παροχές.

Το ποσο­στό κιν­δύ­νου φτώ­χειας μετά τις κοι­νω­νι­κές μετα­βι­βά­σεις ανέρ­χε­ται σε 17,7%, ως εκ τού­του δια­πι­στώ­νε­ται ότι τα κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα συμ­βάλ­λουν στη μεί­ω­ση του ποσο­στού του κιν­δύ­νου φτώ­χειας κατά 5,9 ποσο­στιαί­ες μονά­δες ενώ, εν συνε­χεία, οι συντά­ξεις κατά 26 ποσο­στιαί­ες μονά­δες. Το σύνο­λο των κοι­νω­νι­κών μετα­βι­βά­σε­ων μειώ­νει το ποσο­στό του κιν­δύ­νου φτώ­χειας κατά 31,9 ποσο­στιαί­ες μονά­δες. Οι κοι­νω­νι­κές μετα­βι­βά­σεις (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των συντά­ξε­ων) απο­τε­λούν το 34,9% του συνο­λι­κού ισο­δύ­να­μου δια­θέ­σι­μου εισο­δή­μα­τος των νοι­κο­κυ­ριών της χώρας, εκ του οποί­ου οι συντά­ξεις ανα­λο­γούν στο 87,3%, ενώ τα κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα στο 12,7%.

Το ποσο­στό κιν­δύ­νου φτώ­χειας το 2020 είναι ελα­φρώς υψη­λό­τε­ρο για τις γυναί­κες (17,9%) σε σχέ­ση με τους άνδρες (17,5%). Το ποσο­στό κιν­δύ­νου φτώ­χειας για τους άνδρες σημεί­ω­σε μεί­ω­ση κατά 0,2 ποσο­στιαί­ες μονά­δες το 2020 σε σχέ­ση με το 2019, ενώ το ποσο­στό των γυναι­κών μειώ­θη­κε κατά 0,1 ποσο­στιαί­ες μονάδες.

Το 5,6% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε ότι το εισό­δη­μα του αυξή­θη­κε κατά τους τελευ­ταί­ους δώδε­κα μήνες, ενώ το 21,9% των νοι­κο­κυ­ριών ότι μειώ­θη­κε και το 72,5% των νοι­κο­κυ­ριών ότι παρέ­μει­νε το ίδιο. Το 14,4% δήλω­σε ότι ο κύριος λόγος αύξη­σης ή μεί­ω­σης του εισο­δή­μα­τος ήταν η παν­δη­μία, εκ των οποί­ων το 2,1% δήλω­σε ότι αυξή­θη­κε το εισό­δη­μα του και το 12,3% ότι μειώθηκε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο