Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελ. Βαγενάς: Ο κύβος (της ακροδεξιάς) ερρίφθη! Για άλλη μια φορά…

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα των πρό­σφα­των ιτα­λι­κών εκλο­γών έδω­σαν την ευκαι­ρία να δια­βά­σου­με νέες δακρύ­βρε­χτες ανα­λύ­σεις για την άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς. Είχαν, βέβαια, προη­γη­θεί ανά­λο­γα εκλο­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα σε Σου­η­δία και πιο πριν στη Γαλ­λία. Σε όλο το φάσμα του αστι­κού πολι­τι­κού «τόξου» από τη ΝΔ έως το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25 εκφρά­στη­καν ποι­κι­λό­τρο­πες «ανη­συ­χί­ες» για την άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς, των εθνι­κι­στι­κών και φασι­στι­κών δυνάμεων.

Ως δια μαγεί­ας από τις τοπο­θε­τή­σεις όλων των παρα­πά­νω πολι­τι­κών κομ­μά­των διέ­φυ­γαν οι βαριές ευθύ­νες που έχουν τόσο οι φιλε­λεύ­θε­ρες, όσο και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις, που κυβέρ­νη­σαν όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα. Τα «κού­φια λόγια» και οι χωρίς αντί­κρι­σμα υπο­σχέ­σεις τους για μια ζωή με ευη­με­ρία, ειρή­νη και ασφά­λεια, εκτο­πί­ζο­νται από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή δεξιών, κεντρώ­ων και «αρι­στε­ρών» κυβερ­νή­σε­ων, «στοι­χι­σμέ­νων και ζυγι­σμέ­νων» στα συμ­φέ­ρο­ντα της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου και των δεσμεύ­σε­ων της ΕΕ. Αυτά τα κέρ­δη είναι που «γεν­νούν» την ανερ­γία, την ακρί­βεια, τη σκλη­ρή εκμε­τάλ­λευ­ση, τη βαριά φορο­λο­γία του λαού, τα χαμη­λά μερο­κά­μα­τα, τη φτω­χο­ποί­η­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των, την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», τις οικο­νο­μι­κές κρί­σεις και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, όλα για «του αφέ­ντη το φαΐ».

Την απο­γο­ή­τευ­ση που σπέρ­νουν οι πολι­τι­κές φιλε­λεύ­θε­ρων και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών κομ­μά­των έδει­ξε στην Ιτα­λία, τόσο το ρεκόρ απο­χής από τις εκλο­γές, όσο και η ανά­δει­ξη της ακρο­δε­ξιάς σε πρώ­τη δύναμη.

Όλα τα χρό­νια «οργώ­νουν» τα μυα­λά των λαϊ­κών ανθρώ­πων υπο­σχό­με­νοι πως μέσα σε αυτό το απάν­θρω­πο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα και χωρίς να κλο­νι­στούν οι «ακρο­γω­νιαί­οι λίθοι» του, είναι δυνα­τόν να υπάρ­ξει μια καλύ­τε­ρη δια­χεί­ρι­ση ή έστω να ανα­δει­χτεί μια κυβέρ­νη­ση του «μικρό­τε­ρου κακού». Κι αυτή η χρε­ο­κο­πη­μέ­νη λογι­κή είναι που απο­τέ­λε­σε το καλύ­τε­ρο «λίπα­σμα» στον ακρο­δε­ξιό λαϊ­κι­σμό κι άνοι­ξε διά­πλα­τα το δρό­μο για την ενί­σχυ­ση της ακρο­δε­ξιάς και στην Ιταλία.

Εκεί­νοι, που τώρα από τα «σεντού­κια» τους ξανα­βγά­ζουν τις σκο­ρο­φα­γω­μέ­νες σημαί­ες των «αντι­φα­σι­στι­κών και προ­ο­δευ­τι­κών μετώ­πων» ξεχνούν πως η ακρο­δε­ξιά στην Ιτα­λία και παντού, παρά τις ανέ­ξο­δες «αντι­συ­στη­μι­κές» κορώ­νες, όπως αυτές της Μελό­νι, δίνει δια­βε­βαιώ­σεις νομι­μο­φρο­σύ­νης σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, όπως και την ευθυ­γράμ­μι­ση με τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά τους σχέ­δια τους στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας. Σ’ αυτή τη «γραμ­μή» δεν κινεί­ται μήπως και η κυβερ­νώ­σα «ευρω­παϊ­κή αρι­στε­ρά», τα άλλα κόμ­μα­τα, που «πίνουν νερό» υπέρ του ευρωατλαντισμού;

Τα αδιέ­ξο­δα του καπι­τα­λι­στι­κού τρό­που παρα­γω­γής οξύ­νο­νται παντού. Νέα οικο­νο­μι­κή κρί­ση ζυγώ­νει και οι αστι­κές τάξεις για άλλη μια φορά, εκεί που κρί­νουν ανα­γκαίο «αμο­λούν την αλυ­σί­δα του μαντρό­σκυ­λου τους», των φασι­στι­κών, εθνι­κι­στι­κών δυνά­με­ων, που τις αξιο­ποιούν και ως «αιχ­μή του δόρα­τος» κατά του οργα­νω­μέ­νου εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος, της αμφι­σβή­τη­σης του συστή­μα­τός τους. Όχι τυχαία αυτές οι δυνά­μεις, που είναι «σάρ­κα από τη σάρ­κα» του συστή­μα­τος, προ­βά­λουν δήθεν ως «αντι­συ­στη­μι­κές».

Όμως η πραγ­μα­τι­κή φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος για τους λαούς βρί­σκε­ται στο να δυνα­μώ­σει παντού ο αγώ­νας ενά­ντια στο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, στα μονο­πώ­λια και στις αστι­κές τάξεις, που κάνουν το κου­μά­ντο. Είναι η πάλη ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ, στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και κάθε είδους αντι­λαϊ­κούς κυβερ­νη­τι­κούς δια­χει­ρι­στές του συστήματος.

Κι αν διδά­σκει κάτι η Ιτα­λία είναι πως χωρίς ισχυ­ρό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα που θα συγκρού­ε­ται με το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα και κάθε λογής δια­χει­ρι­στές του, δεν μπο­ρούν να δεχτούν απο­φα­σι­στι­κό χτύ­πη­μα οι αντι­δρα­στι­κές δυνά­μεις, η αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου και να αλλά­ξουν οι συσχε­τι­σμοί προς όφε­λος του λαού.

Του Ελι­σαί­ου Βαγε­νά, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νου του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ / Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την εφη­με­ρί­δα «Το Παρόν»

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο