Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενεργοποιείται και ο στρατός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις διακοπές ρεύματος

Ενερ­γο­ποιεί­ται και ο στρα­τός πλέ­ον για να δοθεί λύση στα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα που έχουν προ­κλη­θεί κυρί­ως στην Αττι­κή αλλά και σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας με τις δια­κο­πές ηλεκτροδότησης!!!

Στο πλαί­σιο αυτό πραγ­μα­το­ποιεί­ται έκτα­κτη σύσκε­ψη στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, υπό τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λη Χρυ­σο­χοϊ­δη, και τον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκο Χαρ­δα­λιά, παρου­σία του ανα­πλ. υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Στέ­λιου Πέτσα και τη συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­πων του ΓΕΕΘΑ, του ΔΕΔΔΗΕ, της Πυρο­σβε­στι­κής, της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας αλλά και του περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γιώρ­γου Πατού­λη για να συντο­νι­στεί το έργο απο­κα­τά­στα­σης των προβλημάτων.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ζητή­θη­κε η συν­δρο­μή του στρα­τού για να ανοί­ξει δρό­μους, να κόψει δέν­δρα και να απο­κα­τα­στή­σει βλά­βες του οδι­κού δικτύ­ου με τα βαριά μηχα­νή­μα­τα που δια­θέ­τει, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να φτά­σουν τα συνερ­γεία του ΔΕΔΔΗΕ στα σημεία όπου έχουν προ­κλη­θεί οι βλά­βες και να τις αποκαταστήσουν.

Η άθλια κατά­στα­ση στην Αττι­κή, όπου με είκο­σι εκα­το­στά χιό­νι Εθνι­κές Οδοί και κεντρι­κοί δρό­μοι παρα­μέ­νουν κλει­στοί, μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς ακι­νη­το­ποιού­νται και ολό­κλη­ρες περιο­χές δεν έχουν ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, και η ανά­γκη προ­σφυ­γής στο στρα­τό, καθρε­φτί­ζει τις τερά­στιες ελλεί­ψεις στον τομέα της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, του σχε­δια­σμού και των υπο­δο­μών για τις ανά­γκες του λαού.

Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές της Αττικής και Εύβοιας

Σε δεκά­δες περιο­χές της Αττι­κής και της Εύβοιας εντο­πί­ζο­νται αυτήν την ώρα οι δια­κο­πές στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση, η πλειο­νό­τη­τα των οποί­ων οφεί­λο­νται σε σε ζημιές στο Δίκτυο από την πτώ­ση δέντρων που υπο­χω­ρούν υπό το βάρος του χιονιού.

Σύμ­φω­να με αρμό­διες πηγές, μόνο στα Βόρεια προ­ά­στεια της Αθή­νας έχουν πέσει περισ­σό­τε­ρα από 600 δέντρα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τα προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση αυτήν την ώρα εντοπίζονται:

Στην Αττι­κή στις περιο­χές Ηλιού­πο­λη, Χαλάν­δρι, Αγ.Απόστολοι Καλά­μου, ‘Αγιος Στέ­φα­νος, Πετρού­πο­λη, Γλυ­φά­δα, Περι­στέ­ρι, Ίλιον, Βρι­λήσ­σια, Κάτω Κηφι­σιά, Μαρού­σι, Δαχτυ­λί­δι Αμα­ρου­σί­ου, Λού­τσα, Παλαιό Ψυχι­κό, Νέο Ψυχι­κό, Γραμ­μα­τι­κό, Αγία Παρα­σκευή, Πολύ­δρο­σο, Διό­νυ­σος, Καπαν­δρί­τι, Κιούρ­κα, Καλο­γρέ­ζα, Μενί­δι, Νέο Ηρά­κλειο, Σκα­ρα­μα­γκάς, Σαλα­μί­να, Αυλώ­νας, Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση.

Στην Εύβοια, το τεχνι­κό προ­σω­πι­κό του ΔΕΔΔΗΕ ενι­σχυ­μέ­νο από το πρωί με συνερ­γα­ζό­με­νους εργο­λά­βους από γει­το­νι­κές περιο­χές, έχει επα­νη­λε­κτρο­δο­τή­σει τα μεγα­λύ­τε­ρα με βάση τον πλη­θυ­σμό χωριά όπως Κεχριές, Ροβιές, Μαντου­δι και Προ­κό­πι. Συνε­χί­ζο­νται οι εργα­σί­ες για την επα­νη­λε­κτρο­δό­τη­ση έως το βρά­δυ των χωριών από το κεντρι­κό τμή­μα έως και το Βόρειο, δηλα­δή από τη Χαλ­κί­δα προς ‘Αγιο Ιωάν­νη Ρώσο και τα ορει­νά χωριά της Ιστιαί­ας απο­κα­θι­στώ­ντας τις εκτε­τα­μέ­νες ζημιές στο Δίκτυο και πλή­θος σπα­σμέ­νων στύλων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο