Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για την ανακωχή στη Γάζα — Στα όρια του λιμού οι άμαχοι

Οι συνο­μι­λί­ες ενό­ψει της κήρυ­ξης ανα­κω­χής ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και τη Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας, που θα συνο­δεύ­ε­ται από την απε­λευ­θέ­ρω­ση ισραη­λι­νών ομή­ρων και παλαι­στι­νί­ων φυλα­κι­σμέ­νων, υπάρ­χουν σήμε­ρα κάποιες ενδεί­ξεις πως προ­χω­ρούν, με φόντο τις εντει­νό­με­νες ανη­συ­χί­ες πως θα ενσκή­ψει λιμός και γύρω από τη διε­ξα­γω­γή ευρεί­ας κλί­μα­κας χερ­σαί­ας επι­χεί­ρη­σης στη Ράφα, πάνω στα κλει­στά σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, όπου έχουν παγι­δευ­τεί πάνω από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο άνθρωποι.

Ο επι­κε­φα­λής της ισραη­λι­νής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών, ο πρω­θυ­πουρ­γός του Κατάρ και αιγύ­πτιοι αξιω­μα­τού­χοι ανα­με­νό­ταν να συνα­ντη­θούν χθες στη Ντό­χα για να το συζη­τή­σουν, δήλω­σε πηγή του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου ενή­με­ρη σχετικά.

Σύμ­φω­να με τον αμε­ρι­κα­νι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό ιστό­το­πο Axios, έγι­ναν «θετι­κές» συζη­τή­σεις και οι ισραη­λι­νοί δια­πραγ­μα­τευ­τές θα παρα­μεί­νουν στη Ντό­χα για να συνε­χι­στούν «λεπτο­με­ρείς» συνο­μι­λί­ες με μεσο­λα­βη­τές από το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ από την πλευ­ρά του ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας Άντο­νι Μπλίν­κεν, στε­χνός σύμ­μα­χος του Ισρα­ήλ, θα βρί­σκε­ται αύριο Τετάρ­τη στη Σαου­δι­κή Αρα­βία και μεθαύ­ριο Πέμ­πτη στην Αίγυ­πτο για να συνει­σφέ­ρει στην προ­σπά­θεια να αρθούν εμπόδια.

Το Ισρα­ήλ ανα­κοί­νω­σε πως θα έστελ­νε αντι­προ­σω­πεία στη Ντό­χα, χωρίς να διευ­κρι­νί­σει το πότε, την Παρα­σκευή. Η εξέ­λι­ξη ακο­λού­θη­σε αυτή που φάνη­κε να είναι συμ­βι­βα­στι­κή πρό­τα­ση της Χαμάς, που δήλω­σε δια­τε­θει­μέ­νη να απο­δε­χθεί ανα­κω­χή έξι εβδο­μά­δων, ενώ για και­ρό αξί­ω­νε ορι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός.

«Δεχθή­κα­με να υπάρ­ξει μερι­κή απο­χώ­ρη­ση (του ισραη­λι­νού στρα­τού) από τη Λωρί­δα της Γάζας πριν γίνει οποια­δή­πο­τε ανταλ­λα­γή και, μετά την αρχι­κή φάση, πλή­ρης απο­χώ­ρη­ση», είπε χθες εκπρό­σω­πος της Χαμάς, ο Οσά­μα Χαμντάν. Στην πρώ­τη φάση«θα υπάρ­ξει πλή­ρης δια­κο­πή των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων», πρό­σθε­σε, ανα­φε­ρό­με­νος στις συνο­μι­λί­ες που ενδέ­χε­ται να συνε­χι­στούν για «μερι­κές ημέ­ρες» ακόμη.

Κατάλογος

Στα προ­σκόμ­μα­τα στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις εκ του σύνεγ­γυς συγκα­τα­λέ­γο­νται το καθε­στώς των ομή­ρων και οι ταυ­τό­τη­τες των παλαι­στι­νί­ων φυλα­κι­σμέ­νων που πρό­κει­ται να ανταλ­λα­χθούν με αυτούς. Πάνω από 130 όμη­ροι παρα­μέ­νουν στη Λωρί­δα της Γάζας, από τους οποί­ους όμως 32 θεω­ρεί­ται πως είναι νεκροί, σύμ­φω­να με πηγές στο Ισρα­ήλ, που απαι­τεί ονο­μα­στι­κό κατά­λο­γο με αυτών που παρα­μέ­νουν στη ζωή.

Ωστό­σο το παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα αντι­τεί­νει πως δεν γνω­ρί­ζει ποιοι είναι «ζωντα­νοί ή νεκροί» και από την πλευ­ρά του ζητεί να του δοθεί η δυνα­τό­τη­τα να απο­φα­σί­σει εκεί­νο ποιοι θα είναι οι παλαι­στί­νιοι φυλα­κι­σμέ­νοι που θα αφε­θούν ελεύθεροι.

Ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου δέχε­ται μεγά­λη πίε­ση από μερί­δα των οικο­γε­νειών των ομή­ρων, που αξιώ­νουν να κλεί­σει συμ­φω­νία άμε­σα, κι από τη άλλη από ακρο­δε­ξιά μέλη της κυβέρ­νη­σής του, που απορ­ρί­πτουν κάθε ενδε­χό­με­νο να συμ­φω­νή­σουν να απο­φυ­λα­κι­στεί μεγά­λος αριθ­μός παλαι­στι­νί­ων κρατουμένων.

Ο δρόμος προς τη Ράφα

Κατά τη διάρ­κεια τηλε­φω­νι­κής συν­διά­λε­ξης, της πρώ­της έπει­τα από έναν μήνα και κάτι, με τον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Τζο Μπάι­ντεν, ο κ. Νετα­νιά­χου επα­νέ­λα­βε πως είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να «επι­τύ­χει όλους τους στό­χους του πολέ­μου» στη Λωρί­δα της Γάζας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης «της εξά­λει­ψης της Χαμάς».

Παρά τις διε­θνείς πιέ­σεις, το Ισρα­ήλ ετοι­μά­ζε­ται να προ­χω­ρή­σει σε χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα, στην οποία έχουν βρει κατα­φύ­γιο, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ, σχε­δόν 1,5 εκατ. Παλαι­στί­νιοι, στην πλειο­νό­τη­τά τους βίαια εκτο­πι­σμέ­νοι, πολ­λοί πάνω από μια φορά.

Νωρίς σήμε­ρα το πρωί, το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς ανα­κοί­νω­σε πως 78 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας στη Λωρί­δα της Γάζας, οι 15 σε κατοι­κία στη Ράφα.

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν ζήτη­σε να πάει στην Ουά­σιγ­κτον ισραη­λι­νή αντι­προ­σω­πεία για να συζη­τη­θεί το πώς θα μπο­ρού­σε να μπει στο στό­χα­στρο η Χαμάς «χωρίς να διε­ξα­χθεί ευρεί­ας κλί­μα­κας χερ­σαία επί­θε­ση στη Ράφα», ανέ­φε­ρε μέσω X (του πρώ­ην Twitter). Επα­νέ­λα­βε εξάλ­λου πως θέλει άμε­ση κατά­παυ­ση του πυρός για «αρκε­τές εβδο­μά­δες» στο πλαί­σιο συμ­φω­νί­ας που θα επι­τρέ­ψει την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων και την αύξη­ση «της βοή­θειας» στη Λωρί­δα της Γάζας.

«Λιμός»

Η μεγά­λη ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή που έχει προ­κα­λέ­σει ο πόλε­μος και ο λιμός, που ακό­μη επι­κε­ντρώ­νε­ται στον βορ­ρά αλλά απει­λεί το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού της Λωρί­δας της Γάζας, εγεί­ρουν μεγε­θυ­νό­με­νη ανησυχία.

Το Ισρα­ήλ επι­βάλ­λει από­λυ­τη πολιορ­κία τη Λωρί­δα της Γάζας από τις πρώ­τες μέρες του πολέ­μου και ελέγ­χει την είσο­δο της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας. Φθά­νει κυρί­ως μέσω Αιγύ­πτου στη Ράφα, είναι όμως εντε­λώς ανε­παρ­κείς για να καλυ­φθούν οι πελώ­ριες ανά­γκες του πλη­θυ­σμού. Κι είναι πολύ δύσκο­λο να φθά­σει στον βορ­ρά, όπου βρί­σκο­νται το τρέ­χον διά­στη­μα κάπου 300.000 άνθρω­ποι, σύμ­φω­να με τα Ηνω­μέ­να Έθνη.

Ο ένας στους δυο κατοί­κους της Γάζας ‑ή αλλιώς 1,1 εκατ. άνθρω­ποι- βιώ­νει «κατα­στρο­φι­κή» επι­σι­τι­στι­κή κατά­στα­ση, ειδι­κά στο βόρειο τμή­μα του θυλά­κου, προει­δο­ποί­η­σαν χθες υπη­ρε­σί­ες του ΟΗΕ, με τον επι­κε­φα­λής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­έ­σους να κάνει λόγο για «άμε­σα επι­κεί­με­νο λιμό».

Η Λωρί­δα της Γάζας έχει μετα­τρα­πεί σε «υπαί­θριο νεκρο­τα­φείο», τόνι­σε από την πλευ­ρά του ο επι­κε­φα­λής της διπλω­μα­τί­ας της ΕΕ Τζου­ζέπ Μπο­ρέλ, προ­σθέ­το­ντας πως ο λιμός «χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως πολε­μι­κό όπλο».

Στην καρ­διά της πόλης της Γάζας ξέσπα­σαν χθες Δευ­τέ­ρα σκλη­ρές μάχες κι έγι­ναν βομ­βαρ­δι­σμοί στον χώρο γύρω από και μέσα στο νοσο­κο­μείο ας Σίφα, το μεγα­λύ­τε­ρο του θυλά­κου, που ο ισραη­λι­νός στρα­τός είχε ήδη κατα­λά­βει εξ εφό­δου τη 15η Νοεμ­βρί­ου, προ­τού αποσυρθεί.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο