Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»: Η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία δέσμευση για τα προβλήματα των πυροσβεστών

Ανακοίνωση με αφορμή τη συνάντηση της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Β. Αιγαίου με τον ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Δίνοντας μάχη με τις φλόγες

Δίνο­ντας μάχη με τις φλόγες

✅   Καμιά δέσμευ­ση για την επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των που ταλαι­πω­ρούν εδώ και χρό­νια την Πυρο­σβε­στι­κή και το προ­σω­πι­κό της δεν δόθη­κε σε συνά­ντη­ση που είχε η Ενω­ση Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Περι­φέ­ρειας Βορεί­ου Αιγαί­ου με τον γενι­κό γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Ν. Χαρδαλιά.

  • Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή της η «Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Κίνη­ση Πυρο­σβε­στών» ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης του γενι­κού γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Ν. Χαρ­δα­λιά, και του αρχη­γού του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, αντι­στρά­τη­γου Β. Ματ­θαιό­που­λου, στην Ικα­ρία, είχα­με την ευκαι­ρία να θέσου­με στην πολι­τι­κή και φυσι­κή ηγε­σία μας τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι συνά­δελ­φοι και τις ελλεί­ψεις στις υπη­ρε­σί­ες και τα κλι­μά­κια της περι­φέ­ρειάς μας.

Στο πλαί­σιο της συνά­ντη­σής μας έγι­νε ανα­φο­ρά στις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες που παρου­σιά­ζουν τα νησιά της περι­φέ­ρειάς μας και τις δυσκο­λί­ες που υπάρ­χουν σε επι­χει­ρη­σια­κό επί­πε­δο. Κατα­θέ­σα­με ανα­λυ­τι­κό πλαί­σιο αιτη­μά­των και προ­τά­σε­ων που αφο­ρούν τις εργα­σια­κές συν­θή­κες όλων των υπαλ­λή­λων (μονί­μων, πεντα­ε­τών, συμ­βα­σιού­χων), αλλά και την ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­σια­κής μας ικα­νό­τη­τας, πάνω στο οποίο έγι­νε και συζήτηση.

Δώσα­με ιδιαί­τε­ρη σημα­σία στο θέμα της έλλει­ψης προ­σω­πι­κού, το οποίο και διο­γκώ­θη­κε μετά την ίδρυ­ση των Π.Υ. αερο­λι­μέ­νων και στη δυσκο­λία έως και αδυ­να­μία ενί­σχυ­σής μας σε δύσκο­λα συμ­βά­ντα, λόγω της μεγά­λης θαλάσ­σιας από­στα­σης από τα κεντρι­κά λιμά­νια της χώρας. Εγι­νε επί­σης ανα­φο­ρά στις δυσκο­λί­ες προ­σέγ­γι­σης των μεγά­λων ορει­νών όγκων που υπάρ­χουν στα περισ­σό­τε­ρα νησιά, κυρί­ως λόγω της απου­σί­ας δασι­κών δρό­μων, αλλά και των δύσκο­λων οδι­κών δικτύ­ων, καθώς και στην ύπαρ­ξη αρκε­τών περιο­χών ενταγ­μέ­νων στο δίκτυο “Νatura 2000”, αρκε­τών στρα­τιω­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων και εργο­στα­σί­ων ποτοποιίας.

Αν και ανα­γνω­ρί­στη­κε το δίκαιο των αιτη­μά­των μας και από τον Ν. Χαρ­δα­λιά και από τον αρχη­γό, δεν πήρα­με κάποια συγκε­κρι­μέ­νη δέσμευ­ση για την επί­λυ­σή τους. Εγι­νε ανα­φο­ρά στον σχε­δια­σμό νέων δομών στη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και φορέ­ων απορ­ρό­φη­σης ευρω­παϊ­κών κον­δυ­λί­ων, ωστό­σο έγι­νε και ανα­φο­ρά στις ευθύ­νες της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης για κάποια ζητήματα.

Εμείς από την πλευ­ρά μας το πρώ­το πράγ­μα που τονί­σα­με είναι ότι χωρίς την ανα­γκαία χρη­μα­το­δό­τη­ση τόσο για το Π.Σ., όσο και για τη Δασι­κή Υπη­ρε­σία και την Τοπι­κή Διοί­κη­ση, που έχουν την ευθύ­νη της πρό­λη­ψης, αλλά και της λει­τουρ­γί­ας των Π.Κ., κανέ­νας σχε­δια­σμός και καμιά δομή δεν θα έχει αποτέλεσμα.

Η “Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Κίνη­ση Πυρο­σβε­στών” θεω­ρού­με ότι οι μόνοι που μπο­ρούν και πρέ­πει να επι­βά­λουν το δίκιο μας είμα­στε μόνο εμείς οι εργα­ζό­με­νοι στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα. Για να μη γίνει και αυτό το υπό­μνη­μα ένα ακό­μα “χαρ­τί” που κοι­νο­ποι­ή­θη­κε στην ηγε­σία μας, καλού­με τους συνα­δέλ­φους μας να στη­ρί­ξουν αυτά τα αιτή­μα­τα έμπρα­κτα με συμ­με­το­χή στις διερ­γα­σί­ες του σωμα­τεί­ου μας και στους αγώ­νες που καθη­με­ρι­νά δίνο­νται από το εργα­τι­κό κίνημα».


Στο μετα­ξύ ελλεί­ψει απαρ­τί­ας, ματαιώ­θη­κε η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών σχε­τι­κά με τον ορι­σμό εφέ­τη — ειδι­κού ανα­κρι­τή για την υπό­θε­ση της πυρ­κα­γιάς στο Μάτι, όπου, δύο βήμα­τα από την Αθή­να, ένας οικι­σμός απο­τε­φρώ­θη­κε ολο­σχε­ρώς και μαζί του έχα­σαν τη ζωή τους 100 άνθρω­ποι… δεν εμφα­νί­σθη­κε ο απαι­τού­με­νος αριθ­μός δικα­στών για να απο­φαν­θούν, γεγο­νός που συμ­βαί­νει για «πρώ­τη φορά τα τελευ­ταία 30 — 40 έτη και μάλι­στα για τόσο σπου­δαία υπό­θε­ση, όταν αντι­θέ­τως, σε παρό­μοιες περι­πτώ­σεις, όπως στην υπό­θε­ση “Siemens — Τσου­κά­του” και περί­πτω­ση “ΑΛΕΞ” στην Ημα­θία, είχαν ανα­τε­θεί σε εφέ­τη — ανακριτή…».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η δικο­γρα­φία είχε «χρε­ω­θεί» από τον περα­σμέ­νο Μάρ­τη στον 6ο τακτι­κό ανα­κρι­τή, ύστε­ρα από την άσκη­ση ποι­νι­κών διώ­ξε­ων σε βάρος 20 ατό­μων για πλημ­με­λη­μα­τι­κές πρά­ξεις. Εμπρη­σμός από αμέ­λεια, ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια κατά συρ­ροή διά παρα­λεί­ψε­ως, σωμα­τι­κές βλά­βες από αμέ­λεια κατά συρ­ροή διά παρα­λεί­ψε­ως από υπό­χρε­ους και μη, είναι οι τρεις πρά­ξεις που κατά περί­στα­ση έχουν απο­δο­θεί στους εμπλε­κό­με­νους, ανά­με­σά τους η τέως περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρ. Δού­ρου, ο πρώ­ην ΓΓ Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Ιω. Καπά­κης, οι δήμαρ­χοι Μαρα­θώ­να και Ραφή­νας, Ηλ. Ψινά­κης και Ευάγ. Μπουρ­νούς, ο κάτοι­κος Ντα­ού Πεντέ­λης από τον οποίο ξεκί­νη­σε η πυρ­κα­γιά, καθώς και ανώ­τα­τοι αξιω­μα­τού­χοι της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο