Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξεταστική για τα Τέμπη: Άρον — άρον κλείνει την διαδικασία η κυβερνητική πλειοψηφία για να βάλει ταφόπλακα στην διερεύνηση

Με ανα­πά­ντη­τα σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα και μεγά­λα κενά σε ότι αφο­ρά το έγκλη­μα των Τεμπών, η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία απο­φά­σι­σε ‑κατά τη διάρ­κεια της σημε­ρι­νής συνε­δρί­α­σης- την εσπευ­σμέ­νη ολο­κλή­ρω­σή της αρμό­διας Επι­τρο­πής, απο­δει­κνύ­ο­ντας τη συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θειά της να συγκα­λυ­φθούν και οι αιτί­ες, αλλά και οι υπεύ­θυ­νοι γι αυτό το έγκλημα.

Χωρίς να εξε­τα­στούν σημα­ντι­κοί μάρ­τυ­ρες, χωρίς να χυθεί άπλε­το φως σε ότι αφο­ρά την έκρη­ξη και την πυρ­κα­γιά από την οποία έχα­σαν τη ζωή τους η πλειο­ψη­φία των 57 θυμά­των της σύγκρου­σης των τρέ­νων, και κυρί­ως χωρίς να ανα­δει­χθούν από τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα (πλην του ΚΚΕ) οι πολι­τι­κές που δημιουρ­γούν το έδα­φος για τέτοια εγκλή­μα­τα, η πλειο­ψη­φία απο­φά­σι­σε πως το έργο της Επι­τρο­πής ολο­κλη­ρώ­θη­κε αφού εξε­τά­στη­καν …37 μάρ­τυ­ρες. Έφτα­σε μάλι­στα στο απα­ρά­δε­κτο επι­χεί­ρη­μα, μέσω τόσο του ειση­γη­τή της ΝΔ Ιάσω­να Φωτή­λα όσο και του προ­έ­δρου της Επι­τρο­πής, Δημή­τρη Μαρ­κό­που­λου, πως αντί­στοι­χες επι­τρο­πές «χρειά­στη­καν λιγό­τε­ρους μάρ­τυ­ρες» για να κατα­λή­ξουν σε συμπέρασμα.

Αυτά τα ζητή­μα­τα έθε­σε και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ και μέλος της Επι­τρο­πής, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, απα­ντώ­ντας στην εισή­γη­ση της πλειο­ψη­φί­ας για την «ολο­κλή­ρω­ση» της δια­δι­κα­σί­ας. Δεν μας εξέ­πλη­ξε, είπε, η λει­τουρ­γία της Εξε­τα­στι­κής για­τί «υπήρ­ξε μία συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια από τη μεριά της πλειο­ψη­φί­ας να συγκα­λυ­φθούν οι αιτί­ες και οι υπεύ­θυ­νοι του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη, στο όνο­μα του ανθρώ­πι­νου λάθους αλλά και οι ανέ­ξο­δες αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα στην πλειο­ψη­φία και σε άλλα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης που επί της ουσί­ας θέλα­νε να συγκα­λύ­ψουν τη διε­ρεύ­νη­ση σε βάθος της υπό­θε­σης και απλά και μόνο να καλ­λιερ­γή­σουν εντυπώσεις».

Στά­θη­κε στη χρη­σι­μό­τη­τα της Επι­τρο­πής επει­δή «συζη­τά­με θέμα­τα που δε θα υπήρ­χε δυνα­τό­τη­τα να συζη­τη­θούν σε ότι αφο­ρά το έγκλη­μα στα Τέμπη» και τόνι­σε πως μέσα από τα όσα κατέ­θε­σαν οι μάρ­τυ­ρες «προ­κύ­πτουν σαφέ­στα­τα όχι μόνο πολι­τι­κές ευθύ­νες αλλά και ποι­νι­κές ευθύ­νες υπουργών».

Έστρε­ψε τα βέλη του και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, που προ­σπά­θη­σε να δημιουρ­γή­σει εντυ­πώ­σεις με τις 500.000 υπο­γρα­φές που μαζεύ­τη­καν στο κεί­με­νο των συγ­γε­νών των θυμά­των, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως «στη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ είχε κατα­θέ­σει συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση, να καταρ­γη­θεί ο νόμος περί ευθύ­νης υπουρ­γών και να αντι­με­τω­πί­ζο­νται όλοι οι υπουρ­γοί κανο­νι­κά, όπως και οι υπό­λοι­ποι. Σε αυτό το αίτη­μα του ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αρνή­θη­καν να καταρ­γη­θεί η ντρο­πια­στι­κή συνταγ­μα­τι­κή διά­τα­ξη. Από αυτή την άπο­ψη οι κορώ­νες που τώρα πετά­νε είναι “άλλα λόγια να αγα­πιό­μα­στε” για­τί ακρι­βώς έχουν βάλει και αυτοί το χέρι τους να μην καταρ­γη­θεί η απα­ρά­δε­κτη διάταξη».

Ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος επε­σή­μα­νε τα δύο πολύ μεγά­λα κενά που υπάρ­χουν για το έγκλη­μα και η Εξε­τα­στι­κή δεν μπό­ρε­σε να κου­βε­ντιά­σει όπως η έκρη­ξη και πυρ­κα­γιά αλλά και το «μπά­ζω­μα» του χώρου. «Από τις τόσες εργα­το­ώ­ρες που με πολύ μεγά­λη επι­μέ­λεια κατα­γρά­ψα­τε, κανείς δεν μπό­ρε­σε να μας πει εκτός από τον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που έδω­σε το δικό του αφή­γη­μα για συγκε­κρι­μέ­νους λόγους ότι φταί­νε τα πετρέ­λαια στις μηχα­νές, τα υγρά ψύξης, κανείς άλλος δε μπό­ρε­σε να πει το οτι­δή­πο­τε. Δεν σας ενδια­φέ­ρει το ζήτη­μα για­τί έγι­νε η έκρη­ξη; Δεν σας ενδια­φέ­ρει για­τί η πυρ­κα­γιά επε­κτά­θη­κε και έκαι­γε για ώρες με απο­τέ­λε­σμα η πλειο­ψη­φία των θυμά­των να είναι από την πυρ­κα­γιά και όχι από τη σύγκρου­ση; Σας αφή­νουν παγε­ρά αδιά­φο­ρους; Για­τί λοι­πόν δε ζητά­τε να κλη­θούν οι εμπει­ρο­γνώ­μο­νες των δύο επι­τρο­πών που ασχο­λή­θη­καν με το συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα να μας πουν τη γνώ­μη τους, η Επι­τρο­πή που όρι­σε η δικα­στι­κή αρχή της Λάρι­σας και η Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων που έβα­λαν οι οικο­γέ­νειες των θυμά­των; Για­τί τις απο­κλεί­ε­τε; Για­τί θα μπο­ρού­σαν να φωτί­σουν και πλευ­ρές του εγκλή­μα­τος αλλά και τα ζητή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την έκρη­ξη και την πυρ­κα­γιά» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Και ανα­ρω­τή­θη­κε, σε ότι αφο­ρά το «μπά­ζω­μα»: «Για­τί επι­σπεύ­σθη­κε η αλλοί­ω­ση του χώρου του εγκλή­μα­τος; Είχαν ολο­κλη­ρω­θεί οι εργα­σί­ες, οι ανα­κρι­τι­κές, των ερευ­νών, είχαν εξα­ντλη­θεί όλες οι δυνα­τό­τη­τες για να προ­χω­ρή­σου­με σε αυτό; Τον κ, Αγο­ρα­στό που καλέ­σα­με, επι­κα­λέ­στη­κε το δικαί­ω­μα της σιω­πής ως κατη­γο­ρού­με­νος, αλλά είπε ότι δεν ήταν αυτός που έδω­σε την εντο­λή, εκτε­λού­σε εντο­λές. Για­τί να μην καλέ­σου­με τον κ. Τρια­ντό­που­λο, τον αρμό­διο υφυ­πουρ­γό, που δεν είναι κατη­γο­ρού­με­νος μέχρις ώρας, να δού­με ποιος έδω­σε την εντο­λή για να προ­χω­ρή­σει η αλλοί­ω­ση του χώρου του εγκλή­μα­τος; Αν είχαν ολο­κλη­ρω­θεί πραγ­μα­τι­κά και είχαν αντλη­θεί όλα τα υλι­κά τα οποία χρειά­ζο­νται οι Ανα­κρι­τι­κές και προ­α­να­κρι­τι­κές Αρχές. Για­τί την απο­κλεί­ε­τε την εξέ­τα­σή του;».

Επι­πλέ­ον επε­σή­μα­νε πως δεν κλή­θη­καν σημα­ντι­κοί μάρ­τυ­ρες όπως ο Διευ­θύ­νο­ντας Σύμ­βου­λος της ΕΡΓΟΣΕ, διο­ρι­σμέ­νος από τη ΝΔ Κώστας Σπη­λιό­που­λος, ο επί­σης Διευ­θύ­νο­ντας Σύμ­βου­λος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φ. Τσα­λί­δης, «ο οποί­ος φέρε­ται από δημο­σιεύ­μα­τα ότι έστει­λε επι­στο­λή στον Κ. Καρα­μαν­λή, σχε­τι­κά με την ασφά­λεια του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου», ο Κώστας Γενη­δού­νιας αλλά και ο Ηλ. Τρευ­λός της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σιδη­ρο­δρο­μι­κών και επι­κε­φα­λής της ΔΕΣΚ «που έστει­λε την επι­στο­λή 20 μέρες πριν το έγκλη­μα στα Τέμπη και προει­δο­ποιού­σε για μεγά­λο δυστύ­χη­μα που έρχεται».

Στά­θη­κε σε σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα που ανα­φέ­ρει την απέ­ντα­ξη από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης των σιδη­ρο­δρο­μι­κών έργων που αφο­ρούν υπο­δο­μές και συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας στο δίκτυο, σχο­λιά­ζο­ντας πως «πόσο επί­και­ρα είναι ορι­σμέ­να ζητή­μα­τα, έρχο­νται και επα­νέρ­χο­νται, θέμα­τα που αφο­ρούν την ασφά­λεια των σιδη­ρο­δρό­μων ενώ «έδει­ξε» και τις ευθύ­νες του προ­ε­δρεί­ου της Επι­τρο­πής για την αδια­φο­ρία της στην πρό­τα­ση να επι­κοι­νω­νή­σει άμε­σα με την Εισαγ­γε­λία Εφε­τών της Λάρι­σας για το πότε θα απο­στα­λεί η δικο­γρα­φία στην Επιτροπή.

Παράλ­λη­λα, πρό­τει­νε να κλη­θούν οι συγκε­κρι­μέ­νοι μάρ­τυ­ρες «και από τη στιγ­μή που ολο­κλη­ρω­θεί με τους μάρ­τυ­ρες και δεν έχει έρθει η δικο­γρα­φία, να κάνου­με μία δια­κο­πή των εργα­σιών, να δού­με ενδε­χό­με­να την δικο­γρα­φία και επί­σης το αν και κατά πόσο ολο­κλη­ρώ­νε­ται από τον Εφέ­τη Ανα­κρι­τή η προ­α­νά­κρι­ση και η απο­στο­λή πορί­σμα­τος στην αρμό­δια Εισαγ­γε­λία. Οπό­τε να πάρου­με και το πόρι­σμα του Εφέ­τη Ανα­κρι­τή να το έχου­με υπό­ψιν μας. Δε μας κυνη­γά τίπο­τα, οι δύο δια­δι­κα­σί­ες είναι παράλ­λη­λες και συμπλη­ρω­μα­τι­κές, και πρέ­πει με αυτούς τους ίδιους ρυθ­μούς να ακο­λου­θή­σουν οι δια­δι­κα­σί­ες της Εξε­τα­στι­κής Επιτροπής».

Μετά από την άρνη­ση της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας να συνε­χί­σει η Επι­τρο­πή τη δια­δι­κα­σία και αφού είχαν απο­χω­ρή­σει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελλη­νι­κή Λύση, Νέα Αρι­στε­ρά και Σπαρ­τιά­τες, το ΚΚΕ ξεκα­θά­ρι­σε πως «εμείς παρα­μεί­να­με μέχρι τέλους, δε θέλα­με να διευ­κο­λύ­νου­με το έργο της πλειο­ψη­φί­ας όπως κάνα­νε τα άλλα κόμ­μα­τα δια της απο­χώ­ρη­σής τους. Από τη στιγ­μή όμως που η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία απο­φά­σι­σε την εσπευ­σμέ­νη ολο­κλή­ρω­ση της δια­δι­κα­σί­ας της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής, εμείς δε θα νομι­μο­ποι­ή­σου­με μια τέτοια από­φα­ση. Δηλώ­νου­με ότι δεν έχει κανέ­να νόη­μα η παρα­μο­νή μας, εξα­ντλή­σα­με όλα τα περι­θώ­ρια για την ανά­γκη να συνε­χι­στούν οι εργα­σί­ες και δεν έχει ούτε καν ευθι­ξία μπρο­στά στη συμπλή­ρω­ση ενός έτους από το έγκλη­μα στα Τέμπη, εσείς να σπεύ­δευ­τε να κλεί­σε­τε την εξε­τα­στι­κή επιτροπή».

Τέλος, όπως έγι­νε γνω­στό, για τις 8 Μάρ­τη είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η κατά­θε­ση των πορι­σμά­των των κομ­μά­των και στις 11 Μαρ­τί­ου θα γίνει η τελευ­ταία συνεδρίαση.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο