Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίθεση στην πρεσβεία της Κούβας στο Παρίσι με μολότοφ — Υπεύθυνες οι ΗΠΑ

Η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας κατήγ­γει­λε χθες Δευ­τέ­ρα ότι η πρε­σβεία της στη Γαλ­λία υπέ­στη «τρο­μο­κρα­τι­κή» επί­θε­ση με κοκτέιλ μολό­τοφ και χαρα­κτή­ρι­σε τις ΗΠΑ υπεύ­θυ­νες για το συμβάν.

Το γαλ­λι­κό πυρο­σβε­στι­κό σώμα ανέ­φε­ρε ότι δύο αυτο­σχέ­διοι εμπρη­στι­κοί μηχα­νι­σμοί ερρί­φθη­σαν στο κτί­ριο όπου εδρεύ­ει η κου­βα­νι­κή διπλω­μα­τι­κή απο­στο­λή στο δέκα­το πέμ­πτο δια­μέ­ρι­σμα του Παρι­σιού και διευ­κρί­νι­σε ότι η επί­θε­ση προ­κά­λε­σε μόνο ελα­φριές φθορές.

Cuba denunció atentado contra su Embajada en Francia«Καταγ­γέλ­λου­με την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση με κοκτέιλ μολό­τοφ ενα­ντί­ον της πρε­σβεί­ας μας στο Παρί­σι», ανέ­φε­ρε με αγα­να­κτι­σμέ­νο τόνο μέσω Twitter ο κου­βα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μπρού­νο Ροδρί­γκες.

«Θεω­ρώ την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπεύ­θυ­νη για τις αστα­μά­τη­τες εκστρα­τεί­ες ενα­ντί­ον της χώρας μας οι οποί­ες ενθαρ­ρύ­νουν τις συμπε­ρι­φο­ρές αυτές και τα καλέ­σμα­τα στη βία, με πλή­ρη ατι­μω­ρη­σία, από την επι­κρά­τειά της», πρό­σθε­σε.

Από την πλευ­ρά της η γαλ­λι­κή πυρο­σβε­στι­κή ανέ­φε­ρε πως ειδο­ποι­ή­θη­κε για την επί­θε­ση λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα και ότι «οι δύο μηχα­νι­σμοί, που προ­κά­λε­σαν ελα­φριές φθο­ρές, είχαν κατα­σβε­στεί πριν από την άφι­ξη» των μελών της. Δεν έχει υπάρ­ξει ανά­λη­ψη της ευθύ­νης προς το παρόν.

Σύμ­φω­να με το κου­βα­νι­κό ΥΠΕΞ, η επί­θε­ση έγι­νε στις 23:45 (τοπι­κή ώρα· 00:45 ώρα Ελλά­δας) με τρία κοκτέιλ μολό­τοφ και ότι οι λει­τουρ­γοί της πρε­σβεί­ας έσβη­σαν τη μια φωτιά που προκλήθηκε.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο