Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επανακατάθεση τροπολογίας του ΚΚΕ για την επαναφορά του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου

Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ επα­να­κα­τα­θέ­τει τρο­πο­λο­γία για την επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού και ημε­ρο­μί­σθιου στο ποσό των 751 ευρώ του νεο­προ­σλαμ­βα­νό­με­νου άγα­μου εργα­το­τε­χνί­τη και του ημε­ρο­μι­σθί­ου στο ποσό των 33.57 ευρώ, μικτά ανε­ξαρ­τή­τως ηλικίας.

Με την ίδια τρο­πο­λο­γία, όπως σημειώ­νε­ται στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση, προ­βλέ­πε­ται η κατάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών μνη­μο­νια­κών δια­τά­ξε­ων για τον καθο­ρι­σμό του κατώ­τα­του μισθού που εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν, όπως είναι: η Πρά­ξη του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου 6/2012, το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, που προ­βλέ­πει ‑με τη δια­δι­κα­σία που ορί­ζει- τον καθο­ρι­σμό του κατώ­τα­του μισθού με από­φα­ση του υπουρ­γού Εργα­σί­ας, έχο­ντας ως κρι­τή­ριο την παρα­γω­γι­κό­τη­τα και την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων δηλα­δή την κερ­δο­φο­ρία του μεγά­λου κεφαλαίου.

Με την ίδια τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πε­ται επί­σης η κατάρ­γη­ση και κάθε άλλης αντί­θε­της, διά­τα­ξης τυπι­κού ή ουσια­στι­κού νόμου ή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης εργα­σί­ας η διαι­τη­τι­κής απόφασης.

Ακο­λου­θεί το κείμενο:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέ­διο νόμου του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας “Κύρω­ση της Σύμ­βα­σης Δωρε­άς μετα­ξύ του Ιδρύ­μα­τος «Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Σ. Νιάρ­χος» και του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου για την ενί­σχυ­ση και ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών στον τομέα της Υγείας”

ΘΕΜΑ: Επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού και του ημερομισθίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ επα­να­κα­τα­θέ­τει τρο­πο­λο­γία για την επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού και ημε­ρο­μί­σθιου στο ποσό των 751 ευρώ του νεο­προ­σλαμ­βα­νό­με­νου άγα­μου εργα­το­τε­χνί­τη και του ημε­ρο­μι­σθί­ου στο ποσό των 33,57 ευρώ μει­κτά, ανε­ξαρ­τή­τως ηλικίας.

Με την ίδια τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πε­ται η κατάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών μνη­μο­νια­κών δια­τά­ξε­ων για τον καθο­ρι­σμό του κατώ­τα­του μισθού που εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν, όπως είναι: Η Πρά­ξη του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου 6/2012, το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, που προ­βλέ­πει, με τη δια­δι­κα­σία που ορί­ζει, τον καθο­ρι­σμό του κατώ­τα­του μισθού με από­φα­ση του Υπουρ­γού Εργα­σί­ας, έχο­ντας ως κρι­τή­ριο την παρα­γω­γι­κό­τη­τα και την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων, δηλα­δή την κερ­δο­φο­ρία του μεγά­λου κεφαλαίου.

Με την ίδια τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πε­ται επί­σης η κατάρ­γη­ση και κάθε άλλης αντί­θε­της, διά­τα­ξη τυπι­κού ή ουσια­στι­κού νόμου ή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης εργα­σί­ας ή διαι­τη­τι­κής απόφασης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέ­διο νόμου του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας “Κύρω­ση της Σύμ­βα­σης Δωρε­άς μετα­ξύ του Ιδρύ­μα­τος «Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Σ. Νιάρ­χος» και του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου για την ενί­σχυ­ση και ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών στον τομέα της Υγείας”

Άρθρο

1. Από την έναρ­ξη ισχύ­ος της παρού­σας, τα κατώ­τα­τα νόμι­μα όρια μισθών και ημε­ρο­μι­σθί­ων ορί­ζο­νται στο ύψος των κατω­τά­των ορί­ων των μισθών και ημε­ρο­μι­σθί­ων της από 15–7‑2010 Εθνι­κής Γενι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας, όπως αυτά προ­βλέ­πο­νταν και ίσχυαν την 1–1‑2012 και συγκε­κρι­μέ­να, το κατώ­τα­το όριο του μηνιαί­ου μισθού του νεο­προ­σλαμ­βα­νό­με­νου άγα­μου υπαλ­λή­λου ανέρ­χε­ται στο ποσό των 751,39 ευρώ και το κατώ­τα­το όριο του ημε­ρο­μι­σθί­ου του νεο­προ­σλαμ­βα­νό­με­νου άγα­μου εργα­το­τε­χνί­τη ανέρ­χε­ται στο ποσό των 33,57 ευρώ μει­κτά, ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κί­ας. Ο κατά τα άνω κατώ­τα­τος μισθός των υπαλ­λή­λων προ­σαυ­ξά­νε­ται με ποσο­στό 10% για κάθε τριε­τία προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας και έως τρεις τριε­τί­ες και συνο­λι­κά 30% για προ­ϋ­πη­ρε­σία 9 ετών και άνω και το κατώ­τα­το ημε­ρο­μί­σθιο των εργα­το­τε­χνι­τών προ­σαυ­ξά­νε­ται με ποσο­στό 5% για κάθε τριε­τία προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας και έως έξι τριε­τί­ες και συνο­λι­κά 30% για προ­ϋ­πη­ρε­σία 18 ετών και άνω. Στα ως άνω κατώ­τα­τα όρια μισθών και ημε­ρο­μι­σθί­ων προ­στί­θε­ται κατά περί­πτω­ση το επί­δο­μα γάμου, ανερ­χό­με­νο σε ποσο­στό 10% επί του βασι­κού μισθού ή ημερομισθίου.

Η παρού­σα διά­τα­ξη θα παρα­μεί­νει σε ισχύ μέχρι την υπο­γρα­φή Εθνι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας από τις αρμό­διες οργα­νώ­σεις, σύμ­φω­να με το άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 1876/1990.

2. Το πρώ­το εδά­φιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 όπως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με την Υπο­πα­ρά­γρα­φο ΙΑ 11 εδ. 2α του άρθρου πρώ­του του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12–11-2012) αντι­κα­θί­στα­ται ως εξής:

“Οι εθνι­κές γενι­κές συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας καθο­ρί­ζουν τους ελά­χι­στους μισθο­λο­γι­κούς και μη μισθο­λο­γι­κούς όρους εργα­σί­ας που ισχύ­ουν για τους εργα­ζό­με­νους όλης της χώρας”.

3. Από την έναρ­ξη ισχύ­ος της παρού­σας καταργούνται:

α) Η Υπο­πα­ρά­γρα­φος ΙΑ.11. “ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ του άρθρου πρώ­του του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12–11-2012)”.

β) Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 “Φορο­λο­γία εισο­δή­μα­τος, επεί­γο­ντα μέτρα εφαρ­μο­γής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες δια­τά­ξεις (ΦΕΚ Α’ 167/23–07-2013)”, όπως ισχύει.

γ) Το άρθρο 1 και 4 της Πρά­ξης Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου αρ. 6 της 28.2.2012 Ρύθ­μι­ση θεμά­των για την εφαρ­μο­γή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Ρύθ­μι­ση θεμά­των για την εφαρ­μο­γή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012) (ΦΕΚ Α’ 38/28–02-2012).

δ) Κάθε άλλη αντί­θε­τη, στις προη­γού­με­νες παρα­γρά­φους, διά­τα­ξη τυπι­κού ή ουσια­στι­κού νόμου ή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης εργα­σί­ας ή διαι­τη­τι­κής απόφασης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο