Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 στο Μουσείο Μπενάκη.

Χίλια δια­κό­σια αντι­κεί­με­να θα ξεδι­πλώ­σουν περισ­σό­τε­ρα από εκα­τό χρό­νια ιστο­ρί­ας (1770–1870) σε 2.500 τετρα­γω­νι­κά μέτρα για οκτώ μήνες (Μάρ­τιος – Νοέμ­βριος 2021) μας υπό­σχε­ται το Μου­σείο Μπε­νά­κη (με τη σύμπρα­ξη Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος, Εθνι­κής Τρά­πε­ζας και Alpha Bank και υπό την Αιγί­δα της «Α.Ε.» προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας ‑σσ. μην παρα­σύ­ρε­στε το αρκτι­κό­λε­ξο δεν αφο­ρά «Ανώ­νυ­μη Εται­ρεία», αλλά την «αυτής εξο­χό­τη­τα»… τα είχα­με ξεχά­σει αυτά, αλλά απο­τε­λούν δείγ­μα­τα γραφής)

Μεγάλη επετειακή έκθεση για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

(κατά τους διοργανωτές)
Η εκθε­σια­κή αφή­γη­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσα από έργα τέχνης και αρχεια­κά τεκ­μή­ρια που δια­θέ­τουν στις συλ­λο­γές τους οι τρεις τρά­πε­ζες, καθώς και μέσα από το πλού­σιο υλι­κό που δια­θέ­τει το Μου­σείο Μπε­νά­κη, το οποίο συγκε­ντρώ­θη­κε χάρη στους δεσμούς εμπι­στο­σύ­νης που αυτό δια­τή­ρη­σε – ήδη από την ίδρυ­σή του –  με τις οικο­γέ­νειες των αγω­νι­στών και των πρω­τα­γω­νι­στών της Επα­νά­στα­σης του 1821.  Σημα­ντι­κά είναι επί­σης και τα δάνεια που έχουν εξα­σφα­λι­στεί από μεγά­λα μου­σεία του εξω­τε­ρι­κού και ιδιω­τι­κές συλ­λο­γές στην Ελλά­δα, τη Γαλ­λιά και τη Μεγά­λη Βρετανία.

Ζωγρα­φι­κά έργα, προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να πρω­τα­γω­νι­στών της Επα­νά­στα­σης και ιστο­ρι­κά κει­μή­λια, πλαι­σιω­μέ­να από σπά­νιο αρχεια­κό υλι­κό, θα παρου­σια­στούν σε τρεις  ενό­τη­τες που θα ζωντα­νέ­ψουν: την πορεία προς την εθνι­κή Επα­νά­στα­ση (ενό­τη­τα I: 1770–1821), την εξέ­λι­ξη του πολέ­μου της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και την ολο­κλή­ρω­ση του Αγώ­να (ενό­τη­τα ΙΙ: 1821–1831) καθώς και τη δημιουρ­γία του νέου ελλη­νι­κού κρά­τους και τις πρώ­τες δεκα­ε­τί­ες της ανά­πτυ­ξης και λει­τουρ­γί­ας του (ενό­τη­τα ΙΙΙ: 1831–1870).
🔹 Η έκθε­ση είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη μνή­μη του Άγγε­λου Δελη­βορ­ριά και του Μαρί­νου Γερουλάνου.
🔹 Εντάσ­σε­ται στο Εθνι­κό Πρό­γραμ­μα Εορ­τα­σμού της Επε­τεί­ου που συντο­νί­ζει η Επι­τρο­πή «Ελλά­δα 2021».

Δεί­τε εδώ το trailer του ντο­κι­μα­ντέρ για την προ­ε­τοι­μα­σία της έκθε­σης “1821 Πριν και Μετά: The Making Of” 

Πρώ­τη μετά­δο­ση: ΕΡΤ 2, Σάβ­βα­το 9 Οκτω­βρί­ου 2021, ώρα 19:00 — Παρα­γω­γή: AbFab Productions

Εισα­γω­γι­κά videos των ενοτήτων:

Ενό­τη­τα 1η: Ελλη­νι­σμός και Τουρ­κο­κρα­τία 1770 — 1821

Ενό­τη­τα 2η: Επα­νά­στα­ση και Ήρω­ες 1821 – 1831

Ενό­τη­τα 3η: Έλλη­νες και Κρά­τος 1832 – 1880

Άλλα σχε­τι­κά videos — «1821 Πριν και Μετά» — H επε­τεια­κή έκθε­ση για τον εορ­τα­σμό των 200 χρό­νων από την Ελλη­νι­κή Επανάσταση
Η μετά­δο­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τετάρ­τη 3 Μαρ­τί­ου 2021, την μέρα που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να ανοί­ξει η έκθε­ση στο κοινό.

Ξεδι­πλώ­νο­ντας 100 χρό­νια ιστο­ρί­ας σε μία έκθε­ση «1821 Πριν και Μετά»
Η παρου­σιά­ση της έκθε­σης “1821 Πριν και Μετά” σε πρώ­τη μετά­δο­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη 17 Δεκεμ­βρί­ου 2020.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο