Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (EETE): Λέμε ΟΧΙ σε κάθε προσπάθεια συνδικαλιστικής δίωξης- Λέμε όχι στην ποινικοποίηση της σκέψης

Κλιμακώνεται το τελευταίο διάστημα η κρατική παρέμβαση στις διαδικασίες και στη δράση των Σωματείων και γενικότερα του μαζικού κινήματος.

Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση | Δελ­τίο τύπου, το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφρά­ζει την συμπα­ρά­στα­σή του στον  Πρό­ε­δρο του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, Βασί­λη Παρα­σκευό­που­λο, ο οποί­ος κλή­θη­κε σε προ­α­να­κρι­τι­κή εξέ­τα­ση μετά από παραγ­γε­λία του Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, κατό­πιν εγγρά­φου του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Ακρο­πό­λε­ως, που αφο­ρά κινη­το­ποί­η­ση του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών στις 21 Σεπτέμ­βρη 2020.


ΕΕΤΕ  Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδος
Δελ­τίο Τύπου — ΟΧΙ στην ποι­νι­κο­ποί­η­ση της σκέψης

(…)

Η κινη­το­ποί­η­ση για την οποία διώ­κε­ται ο Πρό­ε­δρος του ΠΜΣ, αφο­ρού­σε τη διεκ­δί­κη­ση επι­βί­ω­σης χιλιά­δων μου­σι­κών, που βρί­σκο­νται σε δει­νή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση, λόγω της απα­γό­ρευ­σης εργα­σί­ας τους τα τελευ­ταία δύο χρόνια.

Αυτή η προ­σπά­θεια εκφο­βι­σμού του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, που απευ­θύ­νε­ται ουσια­στι­κά σε όλους τους εργα­ζό­με­νους της Τέχνης και του Πολι­τι­σμού, γίνε­ται σε μια περί­ο­δο που τα προ­βλή­μα­τα των καλ­λι­τε­χνών συνο­λι­κά έχουν γιγα­ντω­θεί και υπάρ­χει μεγά­λο ζήτη­μα επιβίωσης.

Η Κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται επί­μο­να το δίκαιο αίτη­μα για την έντα­ξη στα μέτρα στή­ρι­ξης χιλιά­δων εργα­ζό­με­νων μου­σι­κών, αλλά και όλων όσων απο­κλεί­ο­νται λόγω εκπρό­θε­σμης εγγρα­φής στο Μητρώο (το οποίο «μητρώο» του Υπ. Εργα­σί­ας «ανα­γνω­ρί­ζει» ως πλη­γέ­ντες μόνο όσους γρά­φτη­καν έως τις 10.1.2021).

Στό­χος της ενέρ­γειας αυτής προς τον Πρό­ε­δρο του ΠΜΣ είναι όχι μόνο ο εκφο­βι­σμός των σωμα­τεί­ων και των εργα­ζο­μέ­νων που αυτά εκπρο­σω­πούν, αλλά το να στα­μα­τή­σει η κάθε διεκ­δί­κη­ση.

Μέσα σε αυτή τη συγκυ­ρία, με την παν­δη­μία να απλώ­νε­ται και τον λαό να καλεί­ται να επι­δεί­ξει «ατο­μι­κή ευθύ­νη» και να πλη­ρώ­νει από την τσέ­πη του τα ανα­γκαία ΤΕΣΤ, η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να κατα­στεί­λει με όλα τα μέσα τους αγώ­νες.


PDF LogoΔελτίο Τύπου ΕΕΤΕ — ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της σκέψης


Σήμε­ρα η δρά­ση ενός σωμα­τεί­ου, εν προ­κει­μέ­νω του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, ΠΜΣ, αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως ποι­νι­κό αδί­κη­μα και ο Πρό­ε­δρός του ως ηθι­κός αυτουργός.

Με λύπη δια­πι­στώ­νου­με ακό­μα μια φορά, ότι η Δικαιο­σύ­νη κινη­το­ποιεί­ται άμε­σα όταν πρό­κει­ται λ.χ. για το προ­σω­ρι­νό κλεί­σι­μο ενός δρό­μου λόγω μιας αγω­νι­στι­κής κινη­το­ποί­η­σης, ενώ την ίδια στιγ­μή, εκκρε­μεί από τις 13 Μαΐ­ου η έκδο­ση της από­φα­σης για την προ­σφυ­γή του ΕΕΤΕ και των καθη­γη­τών εικα­στι­κών μαθη­μά­των στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας για την κατάρ­γη­ση των καλ­λι­τε­χνι­κών μαθη­μά­των στο Λύκειο, καθυ­στέ­ρη­ση που έχει θύμα­τα τα παι­διά

Όπως παρα­μέ­νει η Δικαιο­σύ­νη αμέ­το­χη στα μεγά­λα ζητή­μα­τα με την παν­δη­μία και την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που ασκεί­ται στην Υγεία, που έχει ως απο­τέ­λε­σμα κάθε ημέ­ρα να πεθαί­νουν 100 άνθρω­ποι επει­δή δεν βρέ­θη­κε κρε­βά­τι ΜΕΘ να παρά­σχει την ανα­γκαία για αυτούς φρο­ντί­δα.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφρά­ζου­με τη συμπα­ρά­στα­σή μας προς τον ΠΜΣ και τον Πρό­ε­δρό του.

Καλούμε την Κυβέρνηση να σταματήσει τώρα την όλη διαδικασία και να αποσυρθεί κάθε κατηγορία. Απαιτούμε να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη του αντισυνδικαλιστικού νόμου και όλο το αντιδημοκρατικό νομικό οπλοστάσιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Για το Δ.Σ.

Δ.Σ. του ΕΕΤΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο