Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργατικό Κέντρο Θεσ/νίκης: Υποκρισία και όρκοι πίστης στην εργοδοσία από την πλειοψηφία της διοίκησης

Όρκους πίστης στην εργο­δο­σία και το κρά­τος, εκφρά­ζο­ντας την πλειο­ψη­φία της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης, δίνει σε δηλώ­σεις του ο πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης Χάρης Κυπρια­νί­δης, όπως θα περί­με­νε βέβαια κανείς από εκπρό­σω­πο συμ­βι­βα­σμέ­νων δυνά­με­ων. Την ώρα που σφα­γιά­ζο­νται οι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, που οι εργο­δό­τες κλι­μα­κώ­νουν την επί­θε­ση σε βάρος των εργα­ζό­με­νων, πατώ­ντας και στα νέα όπλα που η κυβέρ­νη­ση τους παρα­χώ­ρη­σε, το ΕΚΘ θα καλέ­σει τους εργά­τες να μεί­νουν κλει­σμέ­νοι στο σπί­τι του λόγω του ιού.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Γραμ­μα­τεία Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει: «Η υπο­κρι­σία και ο ανορ­θο­λο­γι­σμός σε όλο τους το μεγα­λείο! Τόσο και­ρό και η ηγε­σία του ΕΚΘ δεν έβγα­λε άχνα για τις πραγ­μα­τι­κές εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης του ιού: Τους χώρους δου­λειάς, τα ΜΜΜ, τις σχο­λι­κές αίθου­σες (που ετοι­μά­ζουν να ανοί­ξουν χωρίς κανέ­να επι­πλέ­ον μέτρο προ­στα­σί­ας) και ακό­μα τα υπερ­φορ­τω­μέ­να πλοία και τους του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς όπου τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα έγι­ναν κουρελόχαρτα.

Την ώρα που τα νοσο­κο­μεία για άλλη μια φορά φρα­κά­ρουν, μιας και η κυβέρ­νη­ση εξα­κο­λου­θεί να μην παίρ­νει κανέ­να μέτρο θωρά­κι­σης του ΕΣΥ, την ώρα που κυριο­λε­κτι­κά και μετα­φο­ρι­κά και­γό­μα­στε, ο πρό­ε­δρος του ΕΚΘ μαζί με την πλειο­ψη­φία του ΕΚΘ και της ΓΣΕΕ θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν ημε­ρί­δα με θέμα το πως θα δια­σφα­λι­στούν τα κέρ­δη των λίγων στο όνο­μα πάντα της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης. Πως για άλλη μια φορά θα πλη­ρώ­σει ο λαός, σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Τα ίδια τα επι­τε­λεία των εργο­δο­τών πανη­γυ­ρί­ζουν για το ότι ο Του­ρι­σμός, για παρά­δειγ­μα, παρου­σί­α­σε θεα­μα­τι­κή “ανά­πτυ­ξη”. Τι κέρ­δι­σαν οι εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου από αυτήν; Πάνω στην εντα­τι­κο­ποί­η­ση και τα ρημαγ­μέ­να εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα χόρ­τα­σαν κέρ­δη οι ξενο­δό­χοι και φέτος.

Τι άλλο μας είπε ο πρό­ε­δρος του ΕΚΘ; Ότι με αφορ­μή τα rapid tests φαί­νε­ται ότι η Υγεία δεν είναι δωρε­άν. Τώρα το δια­πί­στω­σε; Ότι η Υγεία μετα­τρέ­πε­ται γορ­γά, χάρη στις πολι­τι­κές που ακο­λού­θη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις σε ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νο εμπό­ρευ­μα τώρα το κατάλαβε;

Επει­δή εμείς δεν συμ­με­ρι­ζό­μα­στε τον καη­μό τους να ορθο­πο­δή­σει η “οικο­νο­μία”, αλλά οι εργα­τι­κές και λαϊ­κές οικο­γέ­νειες καλού­με τους εργαζόμενους:

Το Σάβ­βα­το 11/09 στις 18.00 στην πλα­τεία ΧΑΝΘ δια­δη­λώ­νου­με με αφορ­μή τα εγκαί­νια της ΔΕΘ και την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού, τηρώ­ντας — όπως πάντα — όλα τα μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας για:

  • Κατάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών νόμων.
  • Πλή­ρη και στα­θε­ρή εργα­σία για όλους.
  • Ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη, χωρίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις, όλων των ανέργων.
  • Ενί­σχυ­ση και σημα­ντι­κή στε­λέ­χω­ση του ΕΣΥ.

Την Τρί­τη 31/08 στις 19.30 στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου ενά­ντια στη νέα επί­θε­ση σε βάρος της Ασφά­λι­σης και αμέ­σως μετά το συλ­λα­λη­τή­ριο θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης προς τους πυρό­πλη­κτους, ενι­σχύ­ο­ντας παράλ­λη­λα τον αγώ­να για ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας από ακραία φαι­νό­με­να, πυρ­κα­γιές και πλημμύρες.

Σε πεί­σμα των συμ­βι­βα­σμέ­νων ηγε­σιών, είναι δεκά­δες τα Σωμα­τεία που ήδη συνε­δριά­ζουν και παίρ­νουν απο­φά­σεις για συμ­με­το­χή στις κινη­το­ποι­ή­σεις, ανα­πτύσ­σουν πρό­γραμ­μα δρά­σης και παίρ­νουν συνε­χώς νέες αγω­νι­στι­κές πρωτοβουλίες».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο