Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: Δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση η Χαμάς

Ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρή επί­θε­ση κατά του Ισρα­ήλ εξα­πέ­λυ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν και εξέ­φρα­σε για μία ακό­μη φορά στή­ρι­ξη στη Χαμάς ‑ίσως την πιο ισχυ­ρή μέχρι σήμε­ρα- μιλώ­ντας στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του κόμ­μα­τός του.

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος παραλ­λή­λι­σε τη δρά­ση της Χαμάς «με εκεί­νη των Τούρ­κων εθνι­κι­στών του Κεμάλ στη διάρ­κεια του Μικρα­σια­τι­κού Πολέ­μου», αρνού­με­νος ότι η Χαμάς είναι τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση και τονί­ζο­ντας: «Ως Ταγίπ Ερντο­γάν, ακό­μη και αν μεί­νω μόνος, θα συνε­χί­σω να υπε­ρα­σπί­ζο­μαι τον παλαι­στι­νια­κό αγώ­να και να είμαι η φωνή του κατα­πιε­σμέ­νου παλαι­στι­νια­κού λαού όσο ο Θεός μου δίνει ζωή. Ας το ακού­σει όλος ο κόσμος», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά με τους βου­λευ­τές του κυβερ­νώ­ντας κόμ­μα­τος ΑΚΡ να επευ­φη­μούν και να χειροκροτούν.

«Ενώ κανείς στον κόσμο δεν μπο­ρού­σε να μιλή­σει, εμείς βγή­κα­με και είπα­με ότι η Χαμάς δεν είναι τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση αλλά ομά­δα αντί­στα­σης. Από το βήμα των Ηνω­μέ­νων Εθνών, δεί­ξα­με με χάρ­τες πώς το Ισρα­ήλ κατέ­λα­βε βήμα προς βήμα τα εδά­φη της Παλαι­στί­νης τα τελευ­ταία 70 χρό­νια. Στις πιο δύσκο­λες στιγ­μές των αθώ­ων Παλαι­στι­νί­ων αδελ­φών μας, κινη­το­ποι­ή­σα­με όλα τα μέσα που είχα­με στη διά­θε­σή μας σε όλους τους τομείς. Εδώ, λέω πολύ ξεκά­θα­ρα και ανοι­χτά ότι η Χαμάς είναι ακρι­βώς το ίδιο με τις “Εθνι­κές Δυνά­μεις” στην Τουρ­κία κατά τη διάρ­κεια του “εθνι­κού αγώ­να”. Φυσι­κά, γνω­ρί­ζου­με ότι υπάρ­χει ένα τίμη­μα για αυτό που λέμε. Όλος ο κόσμος πρέ­πει να γνω­ρί­ζει ότι δεν θα υπο­κύ­ψου­με στις δολο­φο­νι­κές από­πει­ρες, στις από­πει­ρες πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, στις οικο­νο­μι­κές επι­θέ­σεις και στους χει­ρι­σμούς σας» δήλωσε.

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος χαρα­κτή­ρι­σε το Ισρα­ήλ κρά­τος τρο­μο­κρά­τη που προ­βαί­νει σε γενο­κτο­νία και η οποία έχει γρα­φτεί ως ντρο­πή στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας. «Το τρο­μο­κρα­τι­κό κρά­τος του Ισρα­ήλ δια­πράτ­τει μια απάν­θρω­πη γενο­κτο­νία τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτι­κή Όχθη από τις 7 Οκτω­βρί­ου. Με την άνευ όρων υπο­στή­ρι­ξη που λαμ­βά­νει από τη Δύση, το Ισρα­ήλ πραγ­μα­το­ποιεί αλό­γι­στα μια σφα­γή που έχει ήδη γρα­φτεί στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας ως ντρο­πή» είπε συγκεκριμένα.

Κλι­μα­κώ­νο­ντας τη φρα­στι­κή επί­θε­σή του κατά του Ισρα­ήλ, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος είπε ακό­μη: «Σκό­τω­σαν 14.000 παι­διά, έχουν ήδη ξεπε­ρά­σει τον Χίτλερ. Θα υπε­ρα­σπι­στού­με την ανε­ξαρ­τη­σία της Παλαι­στί­νης κάτω από όλες τις συν­θή­κες, σε πεί­σμα όσων δεν βλέ­πουν το θάνα­το 14.000 αθώ­ων παι­διών και προ­σπα­θούν να κερ­δί­σουν την εύνοια του Ισρα­ήλ λέγο­ντας ότι η Χαμάς είναι τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση».

Υπο­νό­η­σε επί­σης ότι σε όλα τα πρα­ξι­κο­πή­μα­τα ή από­πει­ρες πρα­ξι­κο­πη­μά­των που έγι­ναν στην Τουρ­κία από το 1980 και μετά υπάρ­χει ισραη­λι­νός δάκτυ­λος: «Μην ξεχνά­τε το πρα­ξι­κό­πη­μα της 12ης Σεπτεμ­βρί­ου (σ.σ. το 1980) που έγι­νε μετά το συλ­λα­λη­τή­ριο της Ιερου­σα­λήμ στο Ικό­νιο, μην ξεχνά­τε το πρα­ξι­κό­πη­μα της 28ης Φεβρουα­ρί­ου (σ.σ. το 1997) που έγι­νε μετά τη νύχτα (αφιε­ρω­μέ­νη) στην Ιερου­σα­λήμ στο Σιν­τζάν, μην ξεχνά­τε την επι­χεί­ρη­ση κατά της ΜΙΤ, την από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στις 17/25 Δεκεμ­βρί­ου (σ.σ. η δικα­στι­κή έρευ­να για δια­φθο­ρά και η επι­δρο­μή της αστυ­νο­μί­ας σε σπί­τια και γρα­φεία στε­λε­χών του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος το 2013), την προ­δο­σία της 15ης Ιου­λί­ου (σ.σ. η από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του 2016) που έγι­νε από την προ­δο­τι­κή οργά­νω­ση FETO, τον υπη­ρέ­τη του Σιω­νι­σμού, για να κάμ­ψει την ευαι­σθη­σία μας απέ­να­ντι στην Παλαι­στί­νη». Στο σημείο αυτό υπεν­θύ­μι­σε ότι η δική του ευαι­σθη­σία στο Παλαι­στι­νια­κό εκδη­λώ­θη­κε πριν από 15 χρό­νια στο Ντα­βός, όταν συγκρού­στη­κε με τον Ισραη­λι­νό τότε πρό­ε­δρο Σίμον Πέρες, δια­κό­πτο­ντας τον λόγο του με τη φρά­ση «one minute» που πέρα­σε στην ιστο­ρία και στη συνέ­χεια εγκα­τα­λεί­πο­ντας το βήμα του Παγκό­σμιου Οικο­νο­μι­κού Φόρουμ.

Απα­ντώ­ντας στις κατη­γο­ρί­ες από κύκλους της αντι­πο­λί­τευ­σης ότι η Τουρ­κία, παρά τη σκλη­ρή ρητο­ρι­κή εξα­κο­λου­θού­σε να έχει εμπο­ρι­κές συναλ­λα­γές με το Ισρα­ήλ, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος είπε: «Κατά τη διάρ­κεια της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας και μετά τις εκλο­γές, δια­τυ­πώ­θη­καν κάποιες άδι­κες κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον μου και ενα­ντί­ον του κόμ­μα­τός μας από διά­φο­ρα κέντρα, και με λύπη μου λέω ότι αυτές οι κατη­γο­ρί­ες και αυτές οι άθλιες συκο­φα­ντί­ες βρή­καν έδα­φος σε ορι­σμέ­νους κύκλους και είδα­με μάλι­στα ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν ενα­ντί­ον μας. Κάποιοι έφε­ραν εμάς, το κόμ­μα μας, την κυβέρ­νη­σή μας και το κρά­τος της Τουρ­κι­κής Δημο­κρα­τί­ας σε δυσμέ­νεια με ισχυ­ρι­σμούς που γνω­ρί­ζουν ότι είναι ψευδείς».

«Κάποιες από τις κινή­σεις μας μπο­ρεί να μην είναι ορα­τές. Μπο­ρεί να μην είμα­στε σε θέση να εξη­γή­σου­με κάποιες από τις ενέρ­γειές μας. Ωστό­σο, όσοι αμφι­σβη­τούν την ευαι­σθη­σία μας για την Παλαι­στί­νη, αργά ή γρή­γο­ρα θα βρε­θούν σε δύσκο­λη θέση και θα ντρο­πια­στούν και θα κατα­λά­βουν τι αδι­κία έχουν κάνει ενώ­πιον της Ιστορίας».

Την ίδια ώρα επί­ση­μη επί­σκε­ψη στο Κατάρ πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας, Χακάν Φιντάν, ο οποί­ος θα συνα­ντη­θεί στη Ντό­χα με τον πρω­θυ­πουρ­γό και υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της χώρας σεΐ­χη Μοχά­μεντ μπιν Αμπ­ντουλ­ραχ­μάν αλ Θανί.

Το Σάβ­βα­το θα επι­σκε­φθεί τη Τουρ­κία ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Αιγύ­πτου Σάμεχ Σού­κρι με αντι­κεί­με­νο τις εξε­λί­ξεις στον πόλε­μο στη Γάζα.

Ευχαριστήριο μήνυμα από τη Χαμάς για τις δηλώσεις του Ερντογάν

H Χαμάς εξή­ρε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν για την στά­ση του και για τις δηλώ­σεις που έκα­νε στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του κόμ­μα­τος του σχε­τι­κά με την υπε­ρά­σπι­ση των Παλαι­στι­νί­ων και της ίδιας της οργά­νω­σης, μετα­δί­δουν τουρ­κι­κά μέσα ενημέρωσης.

Νωρί­τε­ρα, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Τουρ­κί­ας, Χακάν Φιντάν, συνα­ντή­θη­κε στο Κατάρ με τον επι­κε­φα­λής του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της Χαμάς, Ισμα­ήλ Χανί­γιε, και τους συνερ­γά­τες του.

«Θεω­ρού­με πολύ­τι­μη τη στά­ση του αδελ­φού προ­έ­δρου της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν σχε­τι­κά με τον αγώ­να του παλαι­στι­νια­κού λαού για την ελευ­θε­ρία και την απε­λευ­θέ­ρω­ση της γης του» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η Χαμάς, όπως σημειώ­νουν τουρ­κι­κοί ενη­με­ρω­τι­κοί δικτυα­κοί τόποι, και προ­σθέ­τει ότι εκτι­μά και αισθά­νε­ται υπε­ρη­φά­νεια για τη δήλω­ση του Τούρ­κου προ­έ­δρου πως η Χαμάς είναι ό,τι ήταν οι τουρ­κι­κές δυνά­μεις του Κεμάλ Ατα­τούρκ στη διάρ­κεια του Μικρα­σια­τι­κού Πολέ­μου, υπο­στη­ρί­ζο­ντας για μία ακό­μη φορά ότι δεν πρό­κει­ται για τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση.

Στη γρα­πτή ανα­κοί­νω­ση της Χαμάς σημειώ­νε­ται ακό­μα: «Οι θαρ­ρα­λέ­ες δηλώ­σεις και οι έντι­μη στά­ση του Προ­έ­δρου Ερντο­γάν ενσαρ­κώ­νουν την ιστο­ρι­κή και μονα­δι­κή θέση του αδελ­φού τουρ­κι­κού λαού. Ο λαός μας θα θυμά­ται από στή­θους αυτές τις δηλώ­σεις ως μια θαρ­ρα­λέα φωνή για τη στά­ση απέ­να­ντι στο λαό μας στη Λωρί­δα της Γάζας και στον αγώ­να του για την υπο­στή­ρι­ξη του δικαιώ­μα­τος του λαού μας να απε­λευ­θε­ρώ­σει τη γη του, και να επι­στρέ­ψει σε αυτήν καθώς και να ιδρύ­σει ένα ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος με πρω­τεύ­ου­σα την Ιερουσαλήμ».

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο