Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευαισθησία δοντιών: Αιτίες και θεραπείες για ανακούφιση

Η ευαι­σθη­σία των δοντιών είναι ένα κοι­νό οδο­ντια­τρι­κό πρό­βλη­μα που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από δυσφο­ρία ή πόνο στα δόντια ως απά­ντη­ση σε ορι­σμέ­να ερε­θί­σμα­τα, όπως ζεστά ή κρύα ροφή­μα­τα, γλυ­κά ή όξι­να τρό­φι­μα και ποτά.

Ακο­λου­θεί μια επι­σκό­πη­ση των αιτιών και των θερα­πειών για την ευαι­σθη­σία των δοντιών:

Αιτίες ευαισθησίας των δοντιών

Ευαι­σθη­σία στα δόντια μπο­ρεί να προ­κλη­θεί από τους ακό­λου­θους παράγοντες:

Εκτε­θει­μέ­νη οδο­ντί­νη: Η οδο­ντί­νη είναι το στρώ­μα κάτω από το σμάλ­το που περιέ­χει μικρο­σκο­πι­κά σωλη­νά­ρια που οδη­γούν στο νεύ­ρο του δοντιού. Όταν το σμάλ­το φθα­ρεί ή τα ούλα υπο­χω­ρή­σουν, η οδο­ντί­νη εκτί­θε­ται, οδη­γώ­ντας σε ευαισθησία.

Υπο­χώ­ρη­ση των ούλων: Η υπο­χώ­ρη­ση των ούλων εκθέ­τει τις ρίζες των δοντιών, οι οποί­ες δεν καλύ­πτο­νται από προ­στα­τευ­τι­κό σμάλ­το. Αυτή η έκθε­ση μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε αυξη­μέ­νη ευαισθησία.

Τερη­δό­να: Η τερη­δό­να ή άλλα οδο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα που προ­κα­λούν βλά­βη στη δομή των δοντιών μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε ευαισθησία.

Ραγι­σμέ­να δόντια: Οι ρωγ­μές στα δόντια μπο­ρούν να επι­τρέ­ψουν στους ερε­θι­στι­κούς παρά­γο­ντες να φτά­σουν στα ευαί­σθη­τα εσω­τε­ρι­κά στρώ­μα­τα του δοντιού, προ­κα­λώ­ντας δυσφορία.

Βρου­ξι­σμός (τρί­ξι­μο δοντιών): Το τρί­ξι­μο ή το σφί­ξι­μο των δοντιών μπο­ρεί να φθεί­ρει το σμάλ­το και να συμ­βά­λει στην ευαισθησία.

Προ­ϊ­ό­ντα λεύ­καν­σης δοντιών: Ορι­σμέ­να προ­ϊ­ό­ντα λεύ­καν­σης δοντιών, ειδι­κά εκεί­να με υψη­λές συγκε­ντρώ­σεις υπε­ρο­ξει­δί­ου, μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σουν προ­σω­ρι­νή ευαισθησία.

Όξι­να τρό­φι­μα και ποτά: Η κατα­νά­λω­ση όξι­νων τρο­φί­μων και ποτών μπο­ρεί να δια­βρώ­σει το σμάλ­το των δοντιών με την πάρο­δο του χρό­νου, οδη­γώ­ντας σε ευαισθησία.

Οδο­ντια­τρι­κές δια­δι­κα­σί­ες: Η ευαι­σθη­σία μπο­ρεί να είναι μια προ­σω­ρι­νή παρε­νέρ­γεια ορι­σμέ­νων οδο­ντια­τρι­κών δια­δι­κα­σιών, όπως ο καθα­ρι­σμός των δοντιών ή η απο­κα­τά­στα­ση των δοντιών.

Θεραπείες για την ευαισθησία των δοντιών

Για τη θερα­πεία της ευαι­σθη­σί­ας των δοντιών υπάρ­χουν οι ακό­λου­θες επιλογές:

  • Οδο­ντό­κρε­μα απευαισθητοποίησης

Ειδι­κή οδο­ντό­κρε­μα σχε­δια­σμέ­νη για ευαί­σθη­τα δόντια μπο­ρεί να βοη­θή­σει στην παρε­μπό­δι­ση των σημά­των πόνου από το νεύ­ρο των δοντιών στον εγκέφαλο.

  • Θερα­πεία με φθόριο

Οι επαγ­γελ­μα­τι­κές θερα­πεί­ες φθο­ρί­ου στο οδο­ντια­τρείο μπο­ρούν να ενι­σχύ­σουν το σμάλ­το και να μειώ­σουν την ευαισθησία.

  • Οδο­ντι­κά σφραγίσματα

Τα σφρα­γί­σμα­τα μπο­ρούν να εφαρ­μο­στούν για να καλύ­ψουν την εκτε­θει­μέ­νη οδο­ντί­νη και να μειώ­σουν την ευαισθησία.

  • Καλή στο­μα­τι­κή υγιεινή

Η δια­τή­ρη­ση ορθών πρα­κτι­κών στο­μα­τι­κής υγιει­νής, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του τακτι­κού βουρ­τσί­σμα­τος και του οδο­ντι­κού νήμα­τος, μπο­ρεί να απο­τρέ­ψει ζητή­μα­τα που συμ­βάλ­λουν στην ευαι­σθη­σία των δοντιών.

  • Απο­φυ­γή όξι­νων τροφών

Ο περιο­ρι­σμός της κατα­νά­λω­σης όξι­νων τρο­φών και ποτών μπο­ρεί να βοη­θή­σει στην προ­στα­σία του σμάλ­του των δοντιών.

  • Χρή­ση μαλα­κής οδοντόβουρτσας

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια μαλα­κή οδο­ντό­βουρ­τσα και απα­λές τεχνι­κές βουρ­τσί­σμα­τος απο­τρέ­πε­ται η περαι­τέ­ρω φθο­ρά του σμάλτου.

  • Τοπο­θέ­τη­ση νάρ­θη­κα για βρουξισμό

Εάν το τρί­ξι­μο των δοντιών είναι τακτι­κό, φορώ­ντας ένα ειδι­κά τοπο­θε­τη­μέ­νο προ­στα­τευ­τι­κό στό­μα­τος προ­στα­τεύ­ο­νται τα δόντια από ρωγ­μές λόγω της έντο­νης πίεσης.

  • Αντι­με­τώ­πι­ση υπο­κεί­με­νων ζητημάτων

Η αντι­με­τώ­πι­ση των υπο­κεί­με­νων οδο­ντι­κών προ­βλη­μά­των, όπως η τερη­δό­να ή η ασθέ­νεια των ούλων, μπο­ρεί να βοη­θή­σει στην ανα­κού­φι­ση της ευαισθησίας.

  • Χει­ρουρ­γι­κό μόσχευ­μα ούλων

Σε περι­πτώ­σεις σοβα­ρής υπο­χώ­ρη­σης των ούλων, μπο­ρεί να συνι­στά­ται χει­ρουρ­γι­κό μόσχευ­μα ούλων για την κάλυ­ψη των εκτε­θει­μέ­νων ριζών των δοντιών.

Ανα­ζη­τά­τε οδο­ντί­α­τρο στην Αθή­να; Στο instadoctor.gr στην ενό­τη­τα οδο­ντί­α­τροι Αθή­να θα δεί­τε άμε­σα για­τρούς με αξιο­λο­γή­σεις ασθε­νών, κόστος υπη­ρε­σιών, δια­θε­σι­μό­τη­τα και λεπτο­μέ­ρειες για το βιο­γρα­φι­κό τους.

Ενδει­κτι­κά κάποιοι από τους δια­θέ­σι­μους για­τρούς είναι:

Είναι σημα­ντι­κό να συμ­βου­λευ­τεί­τε έναν οδο­ντί­α­τρο για να προσ­διο­ρί­σε­τε την υπο­κεί­με­νη αιτία της ευαι­σθη­σί­ας των δοντιών σας και να λάβε­τε την κατάλ­λη­λη θερα­πεία. Η αγνό­η­ση της ευαι­σθη­σί­ας μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε πιο σημα­ντι­κά οδο­ντια­τρι­κά προ­βλή­μα­τα, οπό­τε η ανα­ζή­τη­ση επαγ­γελ­μα­τι­κών συμ­βου­λών είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για τη δια­τή­ρη­ση της στο­μα­τι­κής σας υγείας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο