Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευθ. Λέκκας: Οι νεκροί από τον σεισμό στην Τουρκία θα ξεπεράσουν τους 50.000

Την εκτί­μη­ση ότι οι νεκροί από τους φονι­κούς σει­σμούς στην Τουρ­κία θα φτά­σουν τους 50.000 εκφρά­ζει μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθη­γη­τής Γεω­λο­γί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Φυσι­κών Κατα­στρο­φών του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και πρό­ε­δρος του ΟΑΣΠ, Ευθύ­μιος Λέκ­κας, ενώ βρί­σκε­ται στη γει­το­νι­κή χώρα μαζί με τα μέλη της ΕΜΑΚ που επι­χει­ρούν για δια­σώ­σεις κάτω από τα συντρίμ­μια και ομά­δα καθη­γη­τών από την Ελλάδα.

Ήδη έχουν καλύ­ψει για αυτο­ψία σχε­δόν ολό­κλη­ρη την περιο­χή που επλή­γη από τον σει­σμό σε Τουρ­κία και Συρία, προ­σπα­θώ­ντας να βοη­θή­σουν τους κατοί­κους της περιο­χής με όποιο τρό­πο μπο­ρούν. Όπως λέει στο Αθη­ναϊ­κό και Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο κ. Λέκ­κας, η περιο­χή που κατα­στρά­φη­κε από το σει­σμό περι­λαμ­βά­νει 12 πόλεις και φτά­νει περί­που σε έκτα­ση το μέγε­θος της Ελλά­δας. Μιλά­ει επί­σης για μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες κατα­στρο­φές που έχει συνα­ντή­σει ποτέ.

Η ελλη­νι­κή ομά­δα κατά­φε­ρε να δια­σώ­σει κάποιους ανθρώ­πους που βρί­σκο­νταν εγκλω­βι­σμέ­νοι μέσα σε ερεί­πια στην Αντιό­χεια. Ανά­με­σα τους ήταν και τρία παι­διά. «Από την πρώ­τη στιγ­μή που φτά­σα­με απο­δο­θή­κα­με στο δια­σω­στι­κό έργο, δια­σώ­σα­με πέντε άτο­μα μέχρι τώρα και προ­σπα­θού­με να βρού­με και άλλους για να δια­σώ­σου­με, κάτω όμως από πολύ αντί­ξο­ες συν­θή­κες, ο χρό­νος τελειώ­νει», λέει ο κ. Λέκ­κας εξη­γώ­ντας παράλ­λη­λα ότι «υπάρ­χει μια ολό­κλη­ρη μεθο­δο­λο­γία σχε­τι­κά με τον εντο­πι­σμό. Αρχι­κά επει­δή υπάρ­χει αυτό το χάος ουσια­στι­κά στην πλη­ρο­φό­ρη­ση στη­ρι­χθή­κα­με σε κατοί­κους που μας λέγα­νε ότι έχουν συγ­γε­νείς τους οποί­ους έχουν ακού­σει μέσα στα ερεί­πια. Στη συνέ­χεια γίνε­ται η πολύ επι­κίν­δυ­νη επι­χεί­ρη­ση από τους άντρες της ΕΜΑΚ διείσ­δυ­σης μέσα στα κτί­ρια». Ο κ. Λέκ­κας προ­σθέ­τει ακό­μα ότι στο εξής θα είναι πολύ δύσκο­λη η ανεύ­ρε­ση επι­ζώ­ντων καθώς όπως λέει, έχει πολύ κρύο και οι εγκλω­βι­σμέ­νοι, πολ­λοί από τους οποί­ους είναι τραυ­μα­τι­σμέ­νοι, δεν μπο­ρούν να αντέ­ξουν για πολύ κάτω από τα ερείπια.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφή

Σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή Γεω­λο­γί­ας και Φυσι­κών Κατα­στρο­φών του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, εκτός από τον προ­φα­νή και σημα­ντι­κό­τε­ρο παρά­γο­ντα, αυτόν του μεγά­λου μεγέ­θους των σει­σμών που έπλη­ξαν τη γει­το­νι­κή χώρα, μια σει­ρά άλλων παρα­γό­ντων συνε­τέ­λε­σαν στο να κατα­στρα­φούν τόσα κτί­ρια και ως απο­τέ­λε­σμα να χαθούν τόσες ανθρώ­πι­νες ζωές. «Ο δεύ­τε­ρος παρά­γο­ντας ήταν τα εδά­φη θεμε­λί­ω­σης. Σε πολ­λές περιο­χές αλλά όχι σε όλες. Δηλα­δή ήταν πολύ χαλα­ρά εδά­φη, τα οποία ενί­σχυαν τη σει­σμι­κή κίνη­ση. Ο τρί­τος παρά­γο­ντας είναι ότι ο αντι­σει­σμι­κός κανο­νι­σμός είναι υπο­δε­έ­στε­ρος από τον δικό μας. Ο τέταρ­τος παρά­γο­ντας ήταν τα υλι­κά κατα­σκευ­ής. Είναι υπο­βαθ­μι­σμέ­νη η κατα­σκευή στην περιο­χή γενι­κό­τε­ρα. Ο πέμ­πτος παρά­γο­ντας είναι ότι τα κτί­ριά τους αρχι­τε­κτο­νι­κά είναι μεν ωραία απ’ έξω, έχουν κάποιες ιδιο­μορ­φί­ες, αλλά αυτές οι αρχι­τε­κτο­νι­κές ιδιο­μορ­φί­ες ήταν ό,τι πιο επι­κίν­δυ­νο για τα κτί­ρια. Δεν ήταν συμ­με­τρι­κά κτί­ρια, είχαν προ­ε­κτά­σεις, δεν συν­δε­ό­ταν η τοι­χο­ποι­ία με τον σκε­λε­τό κ.ο.κ».

«Η χώρα βυθίστηκε στο χάος. Οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 50.000»

Υπάρ­χει μία από­λυ­τη δυσκο­λία, λέει ο κ. Λέκ­κας «και στις δια­σω­στι­κές ομά­δες και σε εμάς που ήρθα­με πρώ­τοι και στους κατοί­κους που θα χρεια­στεί να υπο­μεί­νουν αυτή την κατά­στα­ση για κάποια χρό­νια ακό­μα. Είναι πολύ δύσκο­λο από τη μια στιγ­μή στην άλλη, ενώ έχεις το σπί­τι σου και την οικο­γέ­νεια σου, ξαφ­νι­κά να μένεις εκτός. Και αυτό ισχύ­ει για περισ­σό­τε­ρο από ένα εκα­τομ­μύ­ριο άτο­μα. Η εκτί­μη­ση η δικιά μου με βάση επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να είναι ότι οι νεκροί μπο­ρεί να ξεπε­ρά­σουν και τους 50.000. Αν υπο­λο­γί­σει κανείς τα κτί­ρια που έχουν καταρ­ρεύ­σει, τον αριθ­μό των ατό­μων που βρί­σκο­νταν μέσα, το γεγο­νός ότι η κατάρ­ρευ­ση ήταν άμε­ση και το γεγο­νός ότι ήταν νύχτα, όλα συνη­γο­ρούν στο ότι θα έχου­με αρκε­τές δεκά­δες χιλιά­δες θύμα­τα». Οι επι­ζώ­ντες κάτοι­κοι της περιο­χής δεν έχουν ακό­μα ξεπε­ρά­σει το σοκ λέει ο κ. Λέκ­κας και εκτι­μά ότι όσα σωστι­κά συνερ­γεία και να υπήρ­χαν δεν θα ήταν αρκε­τά. «Τα σημεία επεμ­βά­σε­ων είναι χιλιά­δες. Αυτή τη στιγ­μή έχου­με γύρω στις 25 ξένες απο­στο­λές που μπο­ρούν να ανα­λά­βουν επι­χει­ρη­σια­κό ρόλο, κάτι που είναι πολύ δύσκο­λο. Υπάρ­χουν και ντό­πιες απο­στο­λές αλλά όσες και να είχαν δεν θα ήταν δυνα­τόν να αντι­με­τω­πι­στεί η κατά­στα­ση», υπο­στη­ρί­ζει ο κ. Λέκκας.

«Στη Συρία είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα»

Με δεδο­μέ­νο ότι η χώρα είναι όπως είναι σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση, τα πράγ­μα­τα εκεί είναι ακό­μα πιο δύσκο­λα. «Επέ­τρε­ψαν μόλις την Τετάρ­τη στις δια­σω­στι­κές ομά­δες να προ­σεγ­γί­σουν, είναι ακό­μα πιο δύσκο­λα τα πράγ­μα­τα, αν και ο σει­σμός εκεί είχε μικρό­τε­ρη έντα­ση και τα απο­τε­λέ­σμα­τα ήταν μικρό­τε­ρης κλί­μα­κας», εξη­γεί ο κ. Λέκ­κας. Κάποιες από τις περιο­χές που έχουν πλη­γεί από το σει­σμό βρί­σκο­νται υπό τον έλεγ­χο της Δαμα­σκού και άλλες βρί­σκο­νται υπό τον έλεγ­χο των ανταρ­τών. Μετά από τους βομ­βαρ­δι­σμούς των 11 χρό­νων του εμφυ­λί­ου πολέ­μου, στα όσα κτί­ρια είχαν απο­μεί­νει, οι κατα­στρο­φές είναι μεγά­λες. «Οι νεκροί είναι λιγό­τε­ροι για­τί η περιο­χή που χτυ­πή­θη­κε βρί­σκε­ται στην άκρη του ρήγ­μα­τος και είναι πιο αραιο­κα­τοι­κη­μέ­νη. Δεν έχει την ίδια πλη­θυ­σμια­κή πυκνό­τη­τα που έχει η περιο­χή που επλή­γη στην Τουρ­κία», τονίζει.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στην Ελλάδα εξαιτίας του σεισμού στην Τουρκία»

Αν και η ακτί­να που μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει ένας σει­σμός φτά­νει και τα 300 χιλιό­με­τρα, όπως επι­βε­βαιώ­νει ο κ. Λέκ­κας, η Ελλά­δα είναι πολύ μακριά και γι’ αυτό δεν υπάρ­χει λόγος ανη­συ­χί­ας. «Το ρήγ­μα που ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε είναι ένα ρήγ­μα που έχει δώσει πολ­λούς σει­σμούς, είναι αυτό που διευ­κο­λύ­νει ουσια­στι­κά την διεμ­βό­λυν­ση της αρα­βι­κής πλά­κας που πάει μέσα στην Τουρ­κία, σαν σφή­να δηλα­δή», κατα­λή­γει ο κ. Λέκκας.

 

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο