Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εύοσμος: Ηχηρό μήνυμα κατά της φασιστικής-ναζιστικής δράσης έστειλε το συλλαλητήριο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ηχη­ρό μήνυ­μα να ξηλω­θούν οι φασι­στι­κές — ναζι­στι­κές ομά­δες από τα σχο­λεία και τις γει­το­νιές της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης και παντού έστει­λαν οι ομι­λη­τές από το αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που οργά­νω­σε σήμε­ρα το από­γευ­μα η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, με τη συμ­με­το­χή πλή­θους κόσμου, σωμα­τεί­ων και φορέ­ων στην πλα­τεία Ευό­σμου, μετά τις τελευ­ταί­ες επι­θέ­σεις σε Έλλη­νες και πρό­σφυ­γες μαθητές.

Αυτή την ώρα, σε εξέ­λι­ξη η πορεία των συγκε­ντρω­μέ­νων στους κεντρι­κούς δρό­μους του Ευό­σμου (δεί­τε εδώ βίντεο).

Με συν­θή­μα­τα «Είστε η σαπί­λα όλου του ντου­νιά, μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά» και «τάγ­μα­τα εφό­δου οι νεο­να­ζί, χτυ­πά­νε με του κρά­τους την ανο­χή» και το «αίμα μαθη­τή δεν θα ξεχα­στεί, έξω απ’ τα σχο­λειά μας οι νεο­να­ζί» οι δια­δη­λω­τές κατα­δι­κά­ζουν τη δρά­ση των φασι­στι­κών ομά­δων και απαι­τούν να ξηλω­θούν οι φασί­στες από τις γει­το­νιές (δεί­τε εδώ βίντεο).

Οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι με τα πανό τους συγκρο­τη­μέ­να και οργα­νω­μέ­να φωνά­ζουν τα συν­θή­μα­τα: «Στα ΕΠΑΛ πηγαί­νουν παι­διά των εργα­τών, έξω η μπό­χα των εθνι­κι­στών» και «Κανέ­νας φόβος καμία ανο­χή το αίμα του Άλκη δε θα ξεχα­στεί». Στη διάρ­κεια της πορεί­ας με αναμ­μέ­νους πυρ­σούς τα μπλοκ των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στα­μά­τη­σαν και από κοι­νού μαθη­τές και φοι­τη­τές τρα­γού­δη­σαν το γνω­στό αντι­φα­σι­στι­κό τρα­γού­δι του Μ. Λοϊ­ζου «Το ακορντεόν».

Στη συγκέ­ντρω­ση παρα­βρί­σκε­ται ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής.

Ο στό­χος τους να τρο­μο­κρα­τή­σουν τον λαό δεν θα περάσει

«Δεν σηκώ­νει παρερ­μη­νεία ποιος είναι ο στό­χος τους, τι θέλουν να χτυ­πή­σουν και τελι­κά ποιον εξυ­πη­ρε­τεί η δρά­ση τους», ανέ­φε­ρε εκ μέρους της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Κεν. Μακε­δο­νί­ας η Σοφία Κυρια­κί­δου, καθώς «τρο­μο­κρα­τούν απρο­κά­λυ­πτα και επι­τί­θε­νται σε αγω­νι­στές, μαθη­τές, σε μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, σε όποιον δεν πλη­ροί τα κρι­τή­ριά τους, με βάση τη θρη­σκεία, τις ιδέ­ες τους, το ντύ­σι­μο, την ομά­δα, τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό», υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τις επι­θέ­σεις φασι­στών στα ΕΠΑΛ Ευό­σμου και Σταυ­ρού­πο­λης αλλά και στο Δια­πο­λι­τι­σμι­κό Λύκειο Ευόσμου.

Τόνι­σε ακό­μα ότι «επι­χει­ρούν να εμπο­δί­σουν τον αγώ­να τους για σύγ­χρο­να και ασφα­λή σχο­λεία, για την κατάρ­γη­ση της Τρά­πε­ζας Θεμά­των, της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής, για ουσια­στι­κά μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας» και πως «επι­διώ­κουν, σπέρ­νο­ντας τον φόβο και το ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο, με τη βία και τους τρα­μπου­κι­σμούς να στα­μα­τή­σου­με εμείς και τα παι­διά μας να αντι­πα­λεύ­ου­με την εκπαι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται από το υπουρ­γείο και τις κυβερ­νή­σεις όλα αυτά τα χρό­νια. Να σκύ­ψου­με το κεφά­λι, να απο­δε­χθού­με ένα σχο­λείο για λίγους, ένα σχο­λείο επι­χεί­ρη­ση που οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέ­πη, ένα σχο­λείο που δεν θα μορ­φώ­νει, αλλά εξο­ντώ­νει τα παι­διά μας».

Σημεί­ω­σε ακό­μα πως «οι μόνες που βγαί­νουν ωφε­λη­μέ­νες από μια τέτοια κατά­στα­ση είναι οι κυβερ­νή­σεις, για να μπο­ρούν να περ­νά­νε όλα εκεί­να τα μέτρα που κάνουν ακό­μα πιο βάρ­βα­ρη την καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας έχο­ντας τον λαό υπο­ταγ­μέ­νο και τρο­μο­κρα­τη­μέ­νο» και υπο­γράμ­μι­σε πως «η προ­κλη­τι­κή ανο­χή που βλέ­που­με εδώ και μήνες απέ­να­ντι σ’ αυτά τα εγκλη­μα­τι­κά στοι­χεία πρέ­πει να τελειώ­νει εδώ και τώρα».

Κατα­λή­γο­ντας τόνι­σε ότι «στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες, το να κλεί­νεις τα μάτια μπρο­στά στο πρό­βλη­μα είναι επι­κίν­δυ­νο! Από αυτό εδώ το βήμα απευ­θυ­νό­μα­στε σε κάθε τίμιο και προ­ο­δευ­τι­κό άνθρω­πο, σε κάθε άνθρω­πο που σιχαί­νε­ται τη μισαλ­λο­δο­ξία και τον ρατσι­σμό. Λέμε καθα­ρά το εξής: Πάρ­τε θέση μαζί μας στον αγώ­να για το ξήλω­μα των φασι­στών από τα σχο­λεία και τις γει­το­νιές. Χτες ήταν ο Φύσ­σας, σήμε­ρα είναι ο Άλκης, αύριο ποιο παι­δί; Οι γονείς μαζί με τους μαθη­τές, τους εκπαι­δευ­τι­κούς, τους εργα­ζό­με­νους κάνου­με ξεκά­θα­ρο. Στα σχο­λεία μας δεν χωρά­νε οι φασί­στες και η φασι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία τους».

Στον χαι­ρε­τι­σμό της εκ μέρους της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Ελί­να Βαλε­το­πού­λου υπο­γράμ­μι­σε πως «είμα­στε εδώ για να φωνά­ξου­με δυνα­τά και να δεί­ξου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στους συμ­μα­θη­τές μας, που δέχθη­καν επι­θέ­σεις από φασι­στι­κές ομά­δες. Όποιος σηκώ­νει χέρι σε μαθη­τή που αγω­νί­ζε­ται για το σχο­λείο και την υγεία του, θα μας βρί­σκει απέ­να­ντί του! Στις γει­το­νιές και τα σχο­λεία μας δεν χωρά­ει το μίσος». Επι­πλέ­ον ανέ­φε­ρε ότι «το μίσος για αυτόν που αγω­νί­ζε­ται, για αυτόν που έχει άλλο χρώ­μα, θρη­σκεία, για αυτόν που αγα­πά­ει άλλη “φανέ­λα”, δεν χωρά­ει στα σχο­λεία και τις γει­το­νιές μας» και προ­α­νήγ­γει­λε δεκά­δες πολύ­μορ­φες πρω­το­βου­λί­ες μέσα στα σχο­λεία το επό­με­νο διάστημα.

Εκ μέρους των εκπαι­δευ­τι­κών σωμα­τεί­ων χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε η Σίσ­συ Πολυ­κάρ­που, μέλος της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, που είπε πως «το σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο είναι ακό­μα μια δυνα­μι­κή απά­ντη­ση στα θρα­σύ­δει­λα φασι­στοει­δή που προ­σπα­θούν να σπεί­ρουν τον τρό­μο στα σχο­λεία και τις γει­το­νιές της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης», καθώς είναι «εγκλη­μα­τί­ες, τρα­μπού­κοι και ντα­ή­δες, για­τί είναι φασί­στες. Η ιδε­ο­λο­γία τους υπα­γο­ρεύ­ει να είναι το μακρύ χέρι του συστή­μα­τος, να τσα­κί­ζουν τον αδύ­να­μο, να “τρί­ζουν τα δόντια” σε όποιον αντι­στέ­κε­ται». Και ανα­ρω­τή­θη­κε: «Αλλω­στε, πόσο μακριά είναι αυτές οι αντι­λή­ψεις και οι πρα­κτι­κές από τα οπα­δι­κά εγκλή­μα­τα, όπως αυτό που στέ­ρη­σε τη ζωή του Άλκη; Οι οπα­δι­κοί στρα­τοί που υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στον αθλη­τι­σμό δεν τρο­φο­δο­τού­νται από την τυφλή βία και το μίσος για τον αντί­πα­λο;». Σημεί­ω­σε ότι «τα σχέ­διά τους θα πέσουν στο κενό» και κατα­λή­γο­ντας είπε ότι «ανοί­γου­με τη συζή­τη­ση στους μαθη­τές μας για το αλη­θι­νό πρό­σω­πο του φασι­σμού, οργα­νώ­νου­με πολύ­μορ­φες κινη­το­ποι­ή­σεις και εκδη­λώ­σεις. Είναι χρέ­ος μας να μην αφή­σου­με τους μαθη­τές μας στο έλε­ος της φασι­στι­κής βίας. Να μην τους αφή­σου­με να παρα­συρ­θούν από τα ψέμα­τα, την παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας, τη συκο­φά­ντη­ση των λαϊ­κών αγώνων».

Από την πλευ­ρά του, ο Θανά­σης Κου­τσου­ράς, γραμ­μα­τέ­ας του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Θεσ­σα­λο­νί­κης μιλώ­ντας εκ μέρους των εργα­τι­κών Σωμα­τεί­ων, ξεκί­νη­σε την ομι­λία του καλώ­ντας τους συγκε­ντρω­μέ­νους να κρα­τή­σουν ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη του Π. Φύσ­σα, του Αλκη, όλων των θυμά­των των φασι­στι­κών επιθέσεων.

Μετα­ξύ άλλων σημεί­ω­σε ότι «στέλ­νου­με ξανά ένα απο­φα­σι­στι­κό μήνυ­μα: Οι φασί­στες δεν έχουν θέση στον Εύο­σμο, στα λαϊ­κά σπί­τια και σχο­λεία, που­θε­νά». Ξεκα­θά­ρι­σε ότι «σαν πιστά σκυ­λιά του συστή­μα­τος, που πάντα τρέ­χουν να βοη­θή­σουν το αφε­ντι­κό τους, τους ενο­χλούν όσοι αντι­στέ­κο­νται και παλεύ­ουν για να ζει ο λαός μας με αξιο­πρέ­πεια, για να είναι σε θέση το 2022 να ικα­νο­ποιεί τις ανά­γκες του για δου­λειά, υγεία, μόρ­φω­ση και όχι αυτές να θεω­ρού­νται κόστος» και έκα­νε σαφές ότι «απα­ντά­με μαζι­κά και οργα­νω­μέ­να ώστε να μη βρί­σκουν τόπο να στα­θούν, τους απο­μο­νώ­νου­με σε κάθε σχο­λείο, σχο­λή, κάθε χώρο δου­λειάς και γει­το­νιά, παντού. Το οργα­νω­μέ­νο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα θα δώσει για ακό­μη μια φορά την απά­ντη­ση που αξί­ζει στα σκυ­λιά του συστήματος».

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΦΕΑ χαι­ρε­τί­ζει και υπο­στη­ρί­ζει το σημε­ρι­νό αντι­φα­σι­στι­κό συλλαλητήριο.

Μαθητές τραγούδησαν το «Ακορντεόν» του Μάνου Λοϊζου

Με αναμ­μέ­νους πυρ­σούς τα μπλοκ των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στα­μά­τη­σαν στη διάρ­κεια της πορεί­ας και από κοι­νού μαθη­τές και φοι­τη­τές τρα­γού­δη­σαν το γνω­στό αντι­φα­σι­στι­κό τρα­γού­δι του Μ. Λοϊ­ζου «Το ακορντεόν».

 

902.gr.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο