Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 75χρονος που έσερνε σκύλο με το ΙΧ – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

Συνε­λή­φθη το βρά­δυ της Τετάρ­της 75χρονος ημε­δα­πός, από αστυ­νο­μι­κούς του ΑΤ Ζακύν­θου, και σε βάρος του σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί ζώων.

Έπει­τα από καταγ­γε­λία που έγι­νε στο ΑΤ Ζακύν­θου, ταυ­το­ποι­ή­θη­κε η εμπλο­κή του 75χρονου σε υπό­θε­ση κακο­ποί­η­σης αδέ­σπο­του σκύ­λου, που, όπως δια­πι­στώ­θη­κε, έσερ­νε έχο­ντάς τον δεμέ­νο στο πίσω μέρος αυτο­κι­νή­του που οδη­γού­σε, στην περιο­χή Γαϊ­τά­νι Ζακύν­θου. Από περα­στι­κούς κατα­γρά­φτη­κε βίντεο που δεί­χνει το άτυ­χο σκυ­λί να σέρ­νε­ται δεμέ­νο στον κοτσα­δό­ρο του αυτο­κί­νη­του του 75χρονου.

Οι έκπλη­κτοι με το θέα­μα περα­στι­κοί ακι­νη­το­ποί­η­σαν το όχη­μα και στη συνέ­χεια έδω­σαν το βίντεο στον ζακυν­θι­νό όμι­λο Μέρι­μνας Ζωών, όπου και κινή­θη­καν όλες οι νόμι­μες διαδικασίες.

Με την συμ­βο­λή της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, το σκυ­λί βρί­σκε­ται στα χέρια των ανθρώ­πων του Ζακυν­θι­νού Ομί­λου Μέρι­μνας Ζωών, που λαμ­βά­νει όλες τις απα­ραί­τη­τες φρο­ντί­δες μετά την κακο­ποί­η­ση που δέχτηκε.

Σύμ­φω­να με τον σύλ­λο­γο, «το σκυ­λί είναι μεγά­λο σε ηλι­κία, έχει ήδη εξε­τα­στεί από κτη­νί­α­τρο, φέρει ελα­φρά καψί­μα­τα στα πέλ­μα­τα του και δε μπο­ρεί να στα­θεί όρθιο για πολ­λή ώρα. Θα γίνουν και περαι­τέ­ρω εξετάσεις».

Ανάρ­τη­ση για το θέμα, πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­της κ. Μητα­ρά­κης στην οποία ανα­φέ­ρει «είδα σήμε­ρα ένα βίντεο κακο­ποί­η­σης σκύ­λου στη Ζάκυν­θο όπου άνδρας τον έσερ­νε με το ΙΧ του. Με άμε­σες ενέρ­γειες της Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία ο δρά­στης έχει ήδη συλ­λη­φθεί και θα του επι­βλη­θούν οι προ­βλε­πό­με­νες ποι­νές. Τέτοιες αντι­κοι­νω­νι­κές συμπε­ρι­φο­ρές δε γίνο­νται απο­δε­κτές. Επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 30.000 ευρώ και αύριο θα οδη­γη­θεί στον εισαγ­γε­λέα πλημ­με­λειο­δι­κών Ζακύνθου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο