Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλίας Σιώρας: Το «φαρμάκι» της εμπορευματοποίησης παρουσιάζεται ως «φάρμακο»

του Ηλία Σιώ­ρα //

Ο αξο­νι­κός του ιδιώ­τη που εγκα­τα­στά­θη­κε πριν από χρό­νια στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» (μορ­φή leasing) με την «εκσυγ­χρο­νι­στι­κή» συναί­νε­ση και κάποιων… τάχα «αρι­στε­ρών-προ­ο­δευ­τι­κών» για­τρών απέ­φε­ρε στον επι­χει­ρη­μα­τία 40 ευρώ για κάθε αξο­νι­κή. Με τις χιλιά­δες αξο­νι­κές που έγι­ναν σε πέντε χρό­νια ο «κύριος» είχε εισπρά­ξει τρεις φορές την αξία του αξο­νι­κού. Αφαί­μα­ξε τον «Ευαγ­γε­λι­σμό» και τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία, δηλα­δή τον δημό­σιο κορ­βα­νά. Με τα ίδια χρή­μα­τα στα­δια­κά ο «Ευαγ­γε­λι­σμός» θα είχε σήμε­ρα τρεις σύγ­χρο­νους πολυ­το­μι­κούς αξονικούς.

Μορ­φές ΣΔΙΤ δεν είναι εξάλ­λου οι διευ­ρυ­μέ­νες εργο­λα­βί­ες σε καθα­ριό­τη­τα, σίτι­ση, φύλα­ξη, τεχνι­κές υπη­ρε­σί­ες, πλη­ρο­φο­ρια­κά — λογι­σμι­κά συστή­μα­τα κλπ. των νοσο­κο­μεί­ων; Μέσω αυτών θησαύ­ρι­σαν και θησαυ­ρί­ζουν οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες-εργο­λά­βοι με τις ευλο­γί­ες όλων των κυβερ­νή­σε­ων των τελευ­ταί­ων δεκα­ε­τιών, που και με αυτό τον τρό­πο εδραιώ­νουν τη δυνα­στεία τους. Πήραν τις εργο­λα­βί­ες με παχυ­λά ποσά και έδι­ναν και δίνουν ξερο­κόμ­μα­τα στους υπαλλήλους.

Αυτή η περι­βό­η­τη «συνύ­παρ­ξη» δημο­σί­ου και ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, όποια μορ­φή κι αν πάρει (ισό­τι­μη όπως λέει η ΝΔ, συμπλη­ρω­μα­τι­κός ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας, όπως λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα), θα έχει απο­τέ­λε­σμα την πλή­ρη εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της υγεί­ας. Η παν­δη­μία έδει­ξε και στον πιο δύσπι­στο την εγκλη­μα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των επι­χει­ρή­σε­ων υγεί­ας προς τον λαό. Η ΝΔ τούς έκα­νε όλα τα χατί­ρια: Από τα 140 ιδιω­τι­κά θερα­πευ­τή­ρια μόνο επτά (!) δέχτη­καν ασθε­νείς Cονίd, σχε­δόν ασυμ­πτω­μα­τι­κούς, με διπλά­σιο νοσήλιο!

Ούτε μία ιδιω­τι­κή κλί­νη ΜΕΘ δεν δέχτη­κε ασθε­νή Covid. Όλες δέχο­νταν με τις ευλο­γί­ες του κρά­τους με 1.600 ευρώ (του­λά­χι­στον!) την ημέ­ρα μόνο «καθα­ρούς» ασθε­νείς. Οι δια­γνω­στι­κές αλυ­σί­δες αισχρο­κερ­δού­σαν με τα τεστ ανα­γκά­ζο­ντας τους ασθε­νείς να πλη­ρώ­νουν 300 ή 400 ευρώ! Ακό­μη και τώρα θησαυ­ρί­ζουν παρά τη διατίμηση.

Όταν λοι­πόν μέσα στην παν­δη­μία με πάνω από 12.000 θανά­τους, με δημό­σια νοσο­κο­μεία που μετα­τρά­πη­καν σε νοσο­κο­μεία μίας νόσου, με πλε­ο­νά­ζου­σα θνη­τό­τη­τα από τις παρα­με­λη­μέ­νες άλλες νόσους στα ύψη, για ποια επι­τυ­χή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας μιλά ο πρω­θυ­πουρ­γός; Με μια εγκλη­μα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των επι­χει­ρη­μα­τιών υγεί­ας απέ­να­ντι στον λαό ποια «αρμο­νι­κή συνύ­παρ­ξη δημό­σιου-ιδιω­τι­κού τομέα» ορα­μα­τί­ζο­νται ο κ. Μητσο­τά­κης και η κυβέρ­νη­σή του; Πώς μπο­ρεί να ισχυ­ρί­ζε­ται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει «άλλη αντί­λη­ψη» για την υγεία όταν ορα­μα­τί­ζε­ται τα δημό­σια νοσο­κο­μεία ως «αυτο­τε­λείς επι­χει­ρη­μα­τι­κές μονά­δες» που θα πωλούν υπη­ρε­σί­ες στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία με βάση τα περι­βό­η­τα DRGs (diagnostics-related grουρs);

Είναι ακρι­βώς η ίδια «κοστο­λό­γηοη» με τον δήθεν συμπλη­ρω­μα­τι­κό ιδιω­τι­κό τομέα. Με αυτά τα δεδο­μέ­να και πολ­λά άλλα οι πρό­σφα­τες εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού μόνο οργή μας προ­κα­λούν. Το φαρ­μά­κι της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης παρου­σιά­ζε­ται ως φάρμακο.

Ο λαός μας οφεί­λει να συμπα­ρα­τα­χτεί με τους μαχό­με­νους υγειο­νο­μι­κούς και να αντι­στα­θεί. Να παλέ­ψει για ένα απο­κλει­στι­κά δημό­σιο δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας με υψη­λού επι­πέ­δου υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας που να καλύ­πτουν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες ασθε­νών και υγειο­νο­μι­κών. Χωρίς ίχνος επι­χει­ρη­μα­τι­κής δράσης.

* Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την εφη­με­ρί­δα «Documento»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο