Περιήγηση: Ηλίας Σιώρας

Βίντεο
Featured Video Play Icon
Λεωνίδιο: ο Ηλίας Σιώρας, στο… πνεύμα της ημέρας, αμολά το κόκκινο αερόστατο στον ουρανό (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο Λεω­νί­διο Αρκα­δί­ας, τη σύγ­χρο­νη πρω­τεύ­ου­σα της Τσα­κω­νιάς, τελεί­ται κάθε χρό­νο την περί­ο­δο του Πάσχα και συγκε­κρι­μέ­να το Μ. Σάββατο,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αττικής — Ηλ. Σιώρας: Όχι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Την αντί­θε­σή της στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, εξέ­φρα­σε κατά τη διάρ­κεια του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου, η «Λαϊ­κή…

Προτεινόμενο
Η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» αρνείται την εθελοντική εργασία του Ηλία Σιώρα!!!

Απα­ρά­δε­κτη άρνη­ση εθε­λο­ντι­κής εργα­σί­ας στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» τη στιγ­μή που καλούν ιδιώ­τες για­τρούς με αμοι­βή στα νοσο­κο­μεία αντί να προ­λά­βουν νέους…

Προτεινόμενο
Ένας κύκλος έκλεισε – Ηλίας Σιώρας, ο γιατρός της καρδιάς μας και του «ιερού πεζοδρομίου»

Για τον Ηλία Σιώ­ρα, τον καρ­διο­λό­γο, δεν χρειά­ζο­νται ιδιαί­τε­ρες συστά­σεις. Ξεκί­νη­σε ως αγρο­τι­κός για­τρός στη Βλα­χο­κε­ρα­σιά Αρκα­δί­ας, για­τρός στη στρατιωτική…