Περιήγηση: Ηλίας Σιώρας

Προτεινόμενο
Η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» αρνείται την εθελοντική εργασία του Ηλία Σιώρα!!!

Απα­ρά­δε­κτη άρνη­ση εθε­λο­ντι­κής εργα­σί­ας στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» τη στιγ­μή που καλούν ιδιώ­τες για­τρούς με αμοι­βή στα νοσο­κο­μεία αντί να προ­λά­βουν νέους…

Προτεινόμενο
Ένας κύκλος έκλεισε – Ηλίας Σιώρας, ο γιατρός της καρδιάς μας και του «ιερού πεζοδρομίου»

Για τον Ηλία Σιώ­ρα, τον καρ­διο­λό­γο, δεν χρειά­ζο­νται ιδιαί­τε­ρες συστά­σεις. Ξεκί­νη­σε ως αγρο­τι­κός για­τρός στη Βλα­χο­κε­ρα­σιά Αρκα­δί­ας, για­τρός στη στρατιωτική…

Επικαιρότητα
Ηλίας Σιώρας: Μοναδική λύση η επίταξη του ιδιωτικού τομέα

«Βιώ­νου­με μια μόνι­μη επι­βα­ρυ­μέ­νη κατά­στα­ση» σημεί­ω­σε ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός», Ηλί­ας Σιώ­ρας, μιλώ­ντας σήμε­ρα στον Real FM…

Επικαιρότητα
Ο Δ. Κουτσούμπας στον «Ευαγγελισμό»: Δεν χρειάζονται υποκριτικά χειροκροτήματα αλλά μέτρα για να ανασάνουν τα νοσοκομεία

Χρειά­ζο­νται μαζι­κές προ­σλή­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, εδώ και τώρα επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών στα Βαρέα…

Ατέχνως
Ηλ. Σιώρας: 50% ο κίνδυνος θνητότητας για τους δεκάδες διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ

«Η κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στον Ευαγ­γε­λι­σμό και σε άλλα νοσο­κο­μεία κάνουν επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη άμε­σης επί­τα­ξης του ιδιω­τι­κού τομέα», επεσήμανε…