Περιήγηση: Ηλίας Σιώρας

Υγεία
Η. Σιώρας: Κρύβει  επιμελέστατα  το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι  η  ΕΕ  καταργεί το  σταθερό  ημερήσιο  χρόνο εργασίας

Ζητή­σα­με από τον Ηλία Σιώ­ρα, για­τρό και πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» και μέλος του ΔΣ της Ένωσης…

Κοινωνία
Σχολική υγιεινή και προαθλητικός έλεγχος: ακριβοπληρωμένη πρόληψη, απρόσιτη για τα λαϊκά στρώματα

Σε λίγες μέρες εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες παι­διά θα ξεκι­νή­σουν τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά. Οι υπη­ρε­σί­ες σχο­λι­κής υγιει­νής είναι ανύ­παρ­κτες, απο­τέ­λε­σμα της…

Υγεία
H Yγεία και η τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, υπάγονται στα ζητήματα της «ανθρωπιστικής κρίσης;

Στο νομο­σχέ­διο για την ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση ανα­κοι­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο Υγεί­ας ότι θα μπουν τρο­πο­λο­γί­ες που αφο­ρούν τα νοσο­κο­μεία και…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αριστερές «εκπτώσεις»

ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ»: Στο προ­ε­κλο­γι­κό σπoτ του κόμ­μα­τος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης με «τα 7 άμε­σα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης» υπάρ­χει το σύν­θη­μα: «Δωρε­άν ιατρι­κή περί­θαλ­ψη για όλους».