Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Δύο νεκροί, ένας τραυματίας από πυρά μπροστά σε εκκλησία

Πυρά μπρο­στά σε εκκλη­σία στη Βεστέι­βια Χιλς, στην πολι­τεία Αλα­μπά­μα του αμε­ρι­κα­νι­κού Νότου, στοί­χι­σαν τη ζωή σε δύο ανθρώ­πους και τραυ­μά­τι­σαν άλλον έναν, ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι μέλη της συνέ­λα­βαν έναν ύποπτο.

«Τρεις άνθρω­ποι στην επι­σκο­πι­κή εκκλη­σία του Αγί­ου Στε­φά­νου χτυ­πή­θη­καν από σφαί­ρες», ανέ­φε­ρε η αστυ­νο­μία μέσω Facebook.

Πρό­σθε­σε πως συνέ­λα­βε και κρα­τεί έναν ύπο­πτο, δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι δεν υπάρ­χει «καμία περαι­τέ­ρω απει­λή» για την πόλη.

Το επει­σό­διο εκτυ­λί­χθη­κε μπρο­στά στην εκκλη­σία λίγο μετά τις 18:00 χθες Πέμ­πτη (τοπι­κή ώρα· λίγο μετά τις 02:00 σήμε­ρα Παρα­σκευή ώρα Ελλά­δας), ενώ βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη «Boomers Potluck», γεύ­μα της κοι­νό­τη­τας όπου ο καθέ­νας φέρ­νει ένα πιά­το, σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο της εκκλησίας.

Η αστυ­νο­μία διευ­κρί­νι­σε πως ο δρά­στης έφθα­σε μόνος στην εκκλη­σία και άνοι­ξε πυρ. Από τους τρεις ανθρώ­πους που τραυ­μά­τι­σαν οι σφαί­ρες του, δύο υπέ­κυ­ψαν και ο τρί­τος νοση­λεύ­ε­ται σε νοσοκομείο.

Οι ΗΠΑ βιώ­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα έξαρ­ση των επι­θέ­σε­ων με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων, με χει­ρό­τε­ρη από τις πρό­σφα­τες αυτή που διέ­πρα­ξε μαθη­τής λυκεί­ου σε πρω­το­βάθ­μιο σχο­λείο στην Ουβάλ­ντε του Τέξας την 24η Μαΐ­ου, όταν έχα­σαν τη ζωή τους 21 άνθρω­ποι, 2 δασκά­λες και 19 παιδιά.

Από την αρχή της χρο­νιάς, έχουν σκο­τω­θεί από σφαί­ρες ήδη πάνω από 20.000 άνθρω­ποι στις ΗΠΑ, σύμ­φω­να με τον εξει­δι­κευ­μέ­νο ιστό­το­πο Gun Violence Archive, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των αυτο­κτο­νιών με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο