Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Η Νίκι Χέιλι απέσυρε την υποψηφιότητά της για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές

Η Νίκι Χέι­λι ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως απο­σύ­ρε­ται από την κούρ­σα διεκ­δί­κη­σης του χρί­σμα­τος των Ρεπου­μπλι­κά­νων στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές των ΗΠΑ, αφό­του ο Ντό­ναλντ Τραμπ επι­κρά­τη­σε με εμφα­τι­κό τρό­πο σε 14 από τις 15 πολι­τεί­ες όπου διε­ξή­χθη­σαν προ­κρι­μα­τι­κές χθες, «Σού­περ Τρίτη».

«Ήρθε η ώρα να δια­κό­ψω την εκστρα­τεία μου… Δεν μετα­νιώ­νω για τίπο­τα», είπε η πρώ­ην πρέ­σβει­ρα των ΗΠΑ στα Ηνω­μέ­να Έθνη. «Ενα­πό­κει­ται πλέ­ον στον Ντό­ναλντ Τραμπ να κερ­δί­σει τις ψήφους εκεί­νων στο κόμ­μα μας – και εκτός αυτού – που δεν τον υπο­στή­ρι­ξαν. Και ελπί­ζω να το κάνει», είπε απευ­θυ­νό­με­νη σε υπο­στη­ρι­κτές της στο Τσάρ­λε­στον της Νότιας Καρο­λί­νας. Η Νίκι Χέι­λι διε­τέ­λε­σε κυβερ­νή­τρια της συγκε­κρι­μέ­νης πολι­τεί­ας από το 2011 έως το 2017.

Η 52χρονη Χέι­λι άντε­ξε περισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλον αντί­πα­λο του Τραμπ στην κούρ­σα διεκ­δί­κη­σης του χρί­σμα­τος των Ρεπου­μπλι­κά­νων, αλλά ουδέ­πο­τε απο­τέ­λε­σε σοβα­ρή απει­λή για τον πρώ­ην πρό­ε­δρο που παρέ­μει­νε ακλό­νη­το φαβο­ρί παρά τις δικα­στι­κές του περιπέτειες.

Ως εκ τού­του, στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του Νοεμ­βρί­ου θα μονο­μα­χή­σουν ο 81χρονος Δημο­κρα­τι­κός Τζο Μπάι­ντεν και ο 77χρονος Ρεπου­μπλι­κά­νος Ντό­ναλντ Τραμπ. Θα είναι η πρώ­τη φορά από το 1956 που δύο υπο­ψή­φιοι για την προ­ε­δρία των ΗΠΑ θα ανα­με­τρη­θούν για δεύ­τε­ρη φορά. Οι δημο­σκο­πή­σεις δεί­χνουν πάντως ότι η δημο­τι­κό­τη­τα τόσο του Μπάι­ντεν όσο και του Τραμπ παρα­μέ­νουν σε χαμη­λά επίπεδα.

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο