Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Προσωρινή συμφωνία μεταξύ των σεναριογράφων και των στούντιο παραγωγής

Οι σενα­ριο­γρά­φοι του Χόλι­γουντ, η απερ­γία των οποί­ων έχει παρα­λύ­σει εδώ και σχε­δόν πέντε μήνες τη βιο­μη­χα­νία του θεά­μα­τος, ανα­κοί­νω­σαν χθες, Κυρια­κή, πως κατέ­λη­ξαν σε μια συμ­φω­νία με τα στού­ντιο, η οποία μπο­ρεί να τους επι­τρέ­ψει να αρχί­σουν και πάλι να δουλεύουν.

«Κατα­λή­ξα­με σε μια κατ’ αρχήν συμ­φω­νία για μια νέα (ελά­χι­στη βασι­κή συμ­φω­νία) για το 2023, δηλα­δή μια κατ’ αρχήν συμ­φω­νία σε όλα τα σημεία της συμ­φω­νί­ας, με την επι­φύ­λα­ξη της τελι­κής δια­τύ­πω­σης της σύμ­βα­σης», ανα­φέ­ρε­ται στην επι­στο­λή που το συν­δι­κά­το των σενα­ριο­γρά­φων του Χόλι­γουντ (WGA) έστει­λε στα μέλη του.

«Μπο­ρού­με να πού­με, με μεγά­λη υπε­ρη­φά­νεια, πως αυτή η συμ­φω­νία είναι εξαι­ρε­τι­κή ‑με σημα­ντι­κά κέρ­δη και προ­στα­σί­ες για τους σενα­ριο­γρά­φους σε όλους τους τομείς δρα­στη­ριό­τη­τας των μελών», εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του το WGA.

Στην επι­στο­λή, την οποία το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο μπό­ρε­σε να δει, δεν δίνο­νται διευ­κρι­νί­σεις για τη συμ­φω­νία, όμως ανα­φέ­ρε­ται πως γίνε­ται η επε­ξερ­γα­σία των λεπτο­με­ρειών και πως την τελευ­ταία λέξη θα την έχουν τα μέλη.

«Για να είμα­στε σαφείς, κανέ­νας δεν πρέ­πει να επι­στρέ­ψει στη δου­λειά όσο το WGA δεν το έχει επι­τρέ­ψει ρητά. Εξα­κο­λου­θού­με να είμα­στε σε απερ­γία μέχρι εκεί­νη τη στιγ­μή. Όμως από σήμε­ρα ανα­στέλ­λου­με τις απερ­για­κές πικε­το­φο­ρί­ες του WGA», πρό­σθε­σε το συνδικάτο.

Χιλιά­δες σενα­ριο­γρά­φοι του κινη­μα­το­γρά­φου και της τηλε­ό­ρα­σης άρχι­σαν απερ­γία στις αρχές Μαΐ­ου ζητώ­ντας καλύ­τε­ρες αμοι­βές και προ­στα­σία ένα­ντι της τεχνη­τής νοημοσύνης.

Εδώ και μήνες πραγ­μα­το­ποιούν απερ­για­κές πικε­το­φο­ρί­ες μπρο­στά από επι­χει­ρή­σεις όπως οι Netflix και Disney και, μαζί με τους ηθο­ποιούς που απερ­γούν επί­σης από τα μέσα Ιου­λί­ου, έχουν παρα­λύ­σει τη βιο­μη­χα­νία της διασκέδασης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο