Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γυναίκα του καίσαρα δεν είναι τίμια και δεν ντρέπεται και να το δείχνει…

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Ισό­τη­τας των Φύλων έσπευ­σε προς υπε­ρά­σπι­ση της κ. Μπα­ζιά­να με αφορ­μή την κρι­τι­κή που δέχτη­κε και τις αντι­δρά­σεις για τα όσα είπε σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή της.

«Η γυναί­κα του Πρω­θυ­πουρ­γού έχει στό­μα και μιλιά!», λέει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Ισό­τη­τας των Φύλων, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την κ. Μπα­ζιά­να θύμα σεξι­σμού και δια­στρέ­φο­ντας βέβαια την αιτία της κρι­τι­κής και των αντιδράσεων.

Η κ. Μπα­ζιά­να κρί­θη­κε για αυτά που είπε, όπως κρί­νε­ται καθέ­νας που έχει δημό­σιο λόγο, και όχι για το γεγο­νός ότι μίλη­σε, δικαί­ω­μα που κανείς δεν της το αρνείται.

Και όσα είπε, προ­σβάλ­λουν και προ­κα­λούν τη νοη­μο­σύ­νη ολό­κλη­ρου του λαού, Όσα είπε ήρθαν να προ­στε­θούν στον εμπαιγ­μό, στα επα­να­λαμ­βα­νό­με­να ψέμα­τα και στον κυνι­σμό της κυβέρ­νη­σης της οποί­ας ηγεί­ται ο σύζυ­γός της.

Και η κρι­τι­κή (χωρίς να συμ­φω­νεί κανείς με όλα όσα γρά­φτη­καν ή το ύφος τους) ήταν μια έκφρα­ση σωρευ­μέ­νης αγα­νά­κτη­σης, μια κραυ­γή απελ­πι­σί­ας «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΔΟΥΛΕΜΑ».

Όσο για την Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Ισό­τη­τας των Φύλων, ούτε τίμια είναι ούτε δεί­χνει τίμια ως θεμα­το­φύ­λα­κας των γυναι­κεί­ων δικαιω­μά­των. Είναι η γυναι­κεία φωνή στην κυβερ­νη­τι­κή χορω­δία, κάθε φορά και ανά­λο­γα με τις ανά­γκες προ­ώ­θη­σης κυβερ­νη­τι­κών και ευρω­παϊ­κών επι­λο­γών παρού­σα. Πάντα όμως μακριά από τα βιώ­μα­τα και τις ανά­γκες της εργά­τριας, της αυτο­α­πα­α­σχο­λού­με­νης, της αγρό­τισ­σας, της νεάς επι­στη­μό­νισ­σας, της άνεργης…

Πάντα παρού­σα στην κοροϊ­δία και τον απο­προ­σα­να­το­λι­σμό. Τώρα παρού­σα για να αμβλύ­νει την αγα­νά­κτη­ση από όσα είπε η κ. Μπα­ζιά­να και μάλι­στα καθι­στώ­ντας κου­το­πό­νη­ρα τα θύμα­τα θύτες.

Όσο για την κυρία Μπα­ζιά­να, είπε και μια αλή­θεια. Άλλο πράγ­μα η κυβέρ­νη­ση και άλλο η εξου­σία. Μόνο που αυτή την αλή­θεια τη λέγαν οι κομ­μου­νι­στές το 2012 και δώθε, όταν ο σύζυ­γός της καλού­σε τους αρι­στε­ρούς να ψηφί­σουν ΣΥΡΙΖΑ για­τί το ΚΚΕ δε θέλει να κυβερνήσει…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο