Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η δημοσιογραφία, στα… καλύτερά της

Τον χαβά τους συνε­χί­ζουν τα «πρώ­τα βιο­λιά» της ευρω­α­τλα­ντι­κής και ισραη­λι­νής προ­πα­γάν­δας. Ετσι και με την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων: Ξεχεί­λι­σαν οι δακρύ­βρε­χτες ιστο­ρί­ες και οι αφη­γή­σεις για το πώς τους κακο­με­τα­χει­ρί­στη­καν στη Γάζα. Οι εικό­νες βέβαια από την ώρα της απε­λευ­θέ­ρω­σης προ­δί­δουν το ακρι­βώς αντί­θε­το, θυμί­ζο­ντας τη μαρ­τυ­ρία της υπέρ­γη­ρης Ισραη­λι­νής που όταν αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρη περιέ­γρα­φε εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κά τις μέρες της ομη­ρί­ας της. Ψιλά γράμ­μα­τα όλα αυτά για τους προ­πα­γαν­δι­στές του ισραη­λι­νού στρα­τού, που προ­σπα­θούν με άθλια σκη­νο­θε­σία να πεί­σουν για τις «επι­τυ­χί­ες» τους στον πόλε­μο ενά­ντια στους «βάρ­βα­ρους» Παλαιστίνιους.

Από την άλλη, στις αντα­πο­κρί­σεις των ΜΜΕ δεν ακού­γε­ται απο­λύ­τως τίπο­τα για τους λιγο­στούς Παλαι­στί­νιους που απε­λευ­θε­ρώ­νο­νται από τις ισραη­λι­νές φυλα­κές, στην πλειο­ψη­φία τους παι­διά και εφή­βους που κρα­τού­νταν για «σοβα­ρά εγκλή­μα­τα» — το ότι σήκω­σαν κεφά­λι στην κατα­πί­ε­ση, στους εποι­κι­σμούς, στην κατο­χι­κή βία. Πάνω από 10.000 Παλαι­στί­νιοι βρί­σκο­νται στα ισραη­λι­νά κάτερ­γα, όπου υφί­στα­νται βασα­νι­στή­ρια και εξευ­τε­λι­σμούς από τον κατο­χι­κό στρα­τό, αλλά κανείς από τα «αντι­κει­με­νι­κά» ΜΜΕ της «Δύσης» δεν ασχο­λεί­ται μαζί τους, σαν να είναι περί­που «φυσιο­λο­γι­κό» να τρα­βούν «των παθών τους τον τάρα­χο» από το Ισραήλ.

Η δημο­σιο­γρα­φία «στα καλύ­τε­ρά της», με …διευ­θυ­ντή ειδή­σε­ων την πρε­σβεία και τους επι­τε­τραμ­μέ­νους του ΝΑΤΟ στη χώρα μας.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο