Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εργασιακή ανασφάλεια στους νέους ευνοεί ψυχικές παθήσεις που σχετίζονται με το αλκόολ

Η εργα­σια­κή ανα­σφά­λεια στην πρώ­ι­μη ενή­λι­κη ζωή συν­δέ­ε­ται με αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο σοβα­ρής ασθέ­νειας που σχε­τί­ζε­ται με το αλκο­όλ κατά τη διάρ­κεια της ζωής του ατό­μου, σύμ­φω­να με τα ευρή­μα­τα μιας μακρο­χρό­νιας μελέ­της που δημο­σιεύ­ε­ται στο περιο­δι­κό «Occupational & Environmental Medicine».

Η προ­σω­ρι­νή εργα­σία των νέων ενη­λί­κων, που είναι κακο­πλη­ρω­μέ­νη και ανα­σφα­λής, έχει αυξη­θεί τα τελευ­ταία χρό­νια, όμως λίγες μελέ­τες έχουν εξε­τά­σει τις πιθα­νές συνέ­πειές της στην ψυχι­κή υγεία, όπως σημειώ­νουν οι ερευ­νη­τές από το Πανε­πι­στή­μιο της Στοκχόλμης.

Στη μελέ­τη συμ­με­τεί­χαν 339.403 συμ­με­τέ­χο­ντες στη Σου­η­δία, οι οποί­οι γεν­νή­θη­καν μετα­ξύ 1973 και 1976 και τα δεδο­μέ­να τους συν­δέ­θη­καν με διά­φο­ρα εθνι­κά μητρώα για τους Σου­η­δούς κατοί­κους. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση της απα­σχό­λη­σής τους συλ­λέ­χθη­καν μετα­ξύ 1992 και 2006, όταν οι συμ­με­τέ­χο­ντες ήταν ηλι­κί­ας 19–30 ετών.

Η κατά­στα­ση απα­σχό­λη­σής τους κατη­γο­ριο­ποι­ή­θη­κε σε πέντε ομά­δες: επι­σφα­λής απα­σχό­λη­ση, μακρο­χρό­νια ανερ­γία (του­λά­χι­στον 180 ημέ­ρες), υπο­α­πα­σχό­λη­ση, κανο­νι­κή απα­σχό­λη­ση και άλλες κατη­γο­ρί­ες, όπως αυτο­α­πα­σχό­λη­ση. Στη συνέ­χεια ελή­φθη­σαν πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με επα­κό­λου­θη ασθέ­νεια, που απαι­τού­σε νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη, οι οποί­ες ελή­φθη­σαν από το Εθνι­κό Μητρώο Εξι­τη­ρί­ων Νοσο­κο­μεί­ων, συγκε­κρι­μέ­να για ψυχι­κές δια­τα­ρα­χές και δια­τα­ρα­χές συμπε­ρι­φο­ράς λόγω αλκο­όλ, αλκο­ο­λι­κή ηπα­τι­κή νόσο και τοξι­κές επι­δρά­σεις του αλκοόλ.

Το 32% των συμ­με­τε­χό­ντων εντά­χθη­καν στην ομά­δα της υπο­α­πα­σχό­λη­σης και το 39% στην κανο­νι­κή απα­σχό­λη­ση. Επί­σης, το 12,5% είχαν επι­σφα­λή απασχόληση.

Αφού ελή­φθη­σαν υπό­ψη διά­φο­ροι παρά­γο­ντες που ενδέ­χε­ται να επη­ρε­ά­σουν την κατά­στα­ση, όπως τα προη­γού­με­να προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας και ζητή­μα­τα υγεί­ας που σχε­τί­ζο­νται με το αλκο­όλ, δια­πι­στώ­θη­κε ότι οι νέοι σε επι­σφα­λή απα­σχό­λη­ση είχαν 43% περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να έχουν ασθέ­νεια που σχε­τί­ζε­ται με το αλκο­όλ από ότι οι νέοι σε κανο­νι­κή απα­σχό­λη­ση. Οι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι είχαν σχε­δόν διπλά­σιες πιθα­νό­τη­τες να έχουν ασθέ­νεια που σχε­τί­ζε­ται με το αλκο­όλ, ενώ όσοι υπο­α­πα­σχο­λού­νταν είχαν 15% περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες.

Οι άνδρες φαί­νε­ται να δια­τρέ­χουν μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο από τις γυναί­κες, σύμ­φω­να με την έρευ­να. Η συσχέ­τι­ση μετα­ξύ επι­σφα­λούς απα­σχό­λη­σης και ασθέ­νειας που σχε­τί­ζε­ται με το αλκο­όλ ήταν ισχυ­ρό­τε­ρη στους άνδρες (50% αυξη­μέ­νος κίν­δυ­νος) από ό,τι στις γυναί­κες (32% αυξη­μέ­νος κίνδυνος).

Οι ερευ­νη­τές σημειώ­νουν ότι πρό­κει­ται για μια μελέ­τη παρα­τή­ρη­σης, οπό­τε δεν μπο­ρούν να εξα­χθούν ασφα­λή συμπε­ρά­σμα­τα σχε­τι­κά με την αιτία και το απο­τέ­λε­σμα. Επί­σης, ότι σημα­ντι­κές δια­στά­σεις της επι­σφα­λούς απα­σχό­λη­σης, όπως τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα και οι ώρες εργα­σί­ας, δεν κατα­γρά­φο­νται στα στοι­χεία του μητρώ­ου απα­σχό­λη­σης στη Σουηδία.

Ωστό­σο, παρά τις επι­φυ­λά­ξεις αυτές, οι ερευ­νη­τές επι­ση­μαί­νουν ότι τα ευρή­μα­τα απη­χούν και ενι­σχύ­ουν εκεί­να προη­γού­με­νων μελε­τών. «Μια πιθα­νή εξή­γη­ση για τα ευρή­μα­τά μας θα μπο­ρού­σε να είναι ότι η νεα­ρή ενη­λι­κί­ω­ση είναι μια ιδιαί­τε­ρα ευαί­σθη­τη περί­ο­δος της ζωής όσον αφο­ρά στην έναρ­ξη και τη δια­μόρ­φω­ση συμπε­ρι­φο­ρών που σχε­τί­ζο­νται με την υγεία, όπως η χρή­ση αλκο­όλ», υπογραμμίζουν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο